Páskové
DatumČasProceduraStav
2024-03-0204:29:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-03-0104:30:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-2904:30:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-2804:30:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-2704:30:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-2604:30:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-2504:49:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-2404:30:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-2304:30:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-2204:30:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-2104:30:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-2004:30:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-1904:30:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-1804:30:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-1704:30:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-1604:31:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-1504:30:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-1404:30:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-1304:30:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-1204:30:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-1104:30:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-1004:30:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-0904:30:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-0804:30:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-0704:30:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-0604:30:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-0504:31:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-0404:30:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-0304:30:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-0204:30:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-02-0104:30:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-3104:29:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-3004:29:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-2904:30:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-2804:30:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-2704:30:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-2604:30:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-2504:30:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-2404:30:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-2304:30:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-2204:30:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-2104:49:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-2004:30:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-1904:28:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-1804:30:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-1704:30:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-1604:30:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-1504:30:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-1404:30:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-1304:30:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-1204:30:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-1104:30:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-1004:29:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-0904:29:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-0804:29:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-0704:47:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-0604:30:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-0504:29:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-0404:30:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-0304:30:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-0204:30:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2024-01-0104:30:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-3104:30:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-3004:30:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-2904:30:39stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-2804:30:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-2704:30:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-2604:30:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-2504:30:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-2404:30:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-2304:30:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-2204:30:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-2104:30:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-2004:30:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-1904:30:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-1804:30:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-1704:30:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-1604:30:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-1504:29:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-1404:30:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-1304:30:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-1204:30:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-1104:29:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-1004:56:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-0904:30:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-0804:30:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-0704:29:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-0604:29:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-0504:30:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-0404:30:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-0304:43:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-0204:30:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-12-0104:29:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-3004:30:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-2904:30:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-2804:30:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-2704:30:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-2604:30:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-2504:30:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-2404:30:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-2304:30:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-2204:30:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-2104:30:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-2004:30:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-1904:30:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-1804:34:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-1704:29:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-1604:30:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-1504:30:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-1404:30:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-1304:30:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-1204:51:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-1104:29:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-1004:30:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-0904:30:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-0804:30:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-0704:30:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-0604:30:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-0504:30:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-0404:30:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-0304:30:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-0204:29:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-11-0104:30:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-3104:30:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-3004:30:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-2904:30:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-2804:31:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-2704:30:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-2604:30:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-2504:30:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-2404:30:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-2304:30:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-2204:39:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-2104:30:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-2004:30:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-1904:30:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-1804:30:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-1704:30:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-1604:30:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-1504:30:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-1404:30:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-1304:30:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-1204:30:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-1104:30:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-1004:30:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-0904:30:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-0804:54:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-0704:30:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-0604:30:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-0504:30:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-0415:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-0415:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-10-0409:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-0409:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-10-0407:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-0407:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-10-0406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-10-0404:27:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-0323:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-10-0315:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-0315:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-10-0309:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-0309:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-10-0307:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-0307:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-10-0306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-10-0304:26:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-0223:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-10-0215:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-0215:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-10-0209:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-0209:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-10-0207:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-10-0207:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-0206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-10-0204:26:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-0123:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-10-0115:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-0115:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-10-0109:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-0109:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-10-0107:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-10-0107:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-10-0106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-10-0104:26:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-3023:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-3015:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-3015:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-3009:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-3009:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-3007:06:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-3007:06:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-3006:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-3004:25:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-3003:46:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2923:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-2915:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2915:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2909:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2909:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2907:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2907:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2906:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-2904:26:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2823:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-2815:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2815:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2809:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2809:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2807:03:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2807:03:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2806:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-2804:26:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2723:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-2715:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2715:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2709:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2709:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2707:03:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2707:03:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-2704:27:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2623:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-2615:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2615:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2609:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2609:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2607:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2607:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-2604:30:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2523:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-2515:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2515:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2509:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2509:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2507:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2507:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-2504:30:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2423:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-2415:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2415:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2409:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2409:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2407:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2407:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-2404:27:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2323:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-2315:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2315:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2309:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2309:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2307:03:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2307:03:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-2304:26:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2223:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-2215:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2215:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2209:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2209:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2207:03:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2207:03:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2206:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-2204:26:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2123:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-2115:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2115:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2109:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2109:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2107:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2107:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-2104:30:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2023:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-2015:06:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2015:06:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2009:06:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2009:06:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2007:06:39stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-2007:06:39stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-2006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-2004:31:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1923:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-1915:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1915:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1909:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1909:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1907:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1907:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1906:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-1904:27:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1823:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-1815:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1815:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1809:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1809:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1807:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1807:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-1804:30:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1723:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-1715:06:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1715:06:32stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1709:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1709:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1707:03:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1707:03:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-1704:38:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1623:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-1615:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1615:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1609:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1609:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1607:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1607:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-1604:27:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1523:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-1515:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1515:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1509:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1509:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1507:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1507:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-1504:26:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1423:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-1415:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1415:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1409:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1409:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1407:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1407:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-1404:26:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1323:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-1315:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1315:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1309:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1309:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1307:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1307:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-1304:27:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1223:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-1215:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1215:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1209:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1209:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1207:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1207:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1206:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-1204:30:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1123:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-1115:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1115:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1109:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1109:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1107:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1107:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-1104:27:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1023:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-1015:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1015:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1009:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1009:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1007:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-1007:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-1006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-1004:27:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0923:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-0915:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0915:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-0909:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0909:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-0907:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0907:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-0906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-0904:26:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0823:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-0815:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0815:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-0809:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0809:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-0807:03:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0807:03:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-0806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-0804:30:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0723:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-0715:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0715:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-0709:03:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0709:03:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-0707:03:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0707:03:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-0706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-0704:27:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0623:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-0615:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0615:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-0609:03:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0609:03:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-0607:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0607:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-0606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-0604:27:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0523:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-0515:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0515:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-0509:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0509:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-0507:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0507:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-0506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-0504:27:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0423:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-0415:03:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0415:03:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-0409:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0409:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-0407:06:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0407:06:22stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-0406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-0404:31:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0323:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-0315:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0315:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-0309:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0309:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-0307:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0307:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-0306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-0304:27:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0223:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-0215:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0215:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-0209:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0209:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-0207:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0207:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-0206:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-0204:27:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0123:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-09-0115:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0115:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-0109:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0109:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-0107:03:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-09-0107:03:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-09-0106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-09-0104:27:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-3123:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-3115:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-3115:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-3109:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-3109:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-3107:03:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-3107:03:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-3106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-3104:31:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-3023:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-3015:03:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-3015:03:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-3009:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-3009:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-3007:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-3007:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-3006:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-3004:26:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2923:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-2915:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2915:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2911:31:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2909:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2909:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2907:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2907:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-2904:27:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2823:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-2815:03:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2815:03:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2809:03:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2809:03:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2807:03:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2807:03:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2806:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-2804:26:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2723:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-2715:03:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2715:03:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2709:03:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2709:03:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2707:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2707:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-2704:27:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2623:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-2615:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2615:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2609:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2609:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2607:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2607:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-2604:30:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2523:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-2515:03:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2515:03:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2509:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2509:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2507:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2507:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2506:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-2504:27:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2423:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-2415:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2415:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2409:03:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2409:03:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2407:03:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2407:03:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-2404:27:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2323:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-2315:04:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2315:04:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2309:04:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2309:04:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2307:05:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2307:05:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-2304:27:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2223:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-2215:04:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2215:04:40stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2209:04:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2209:04:22stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2207:04:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2207:04:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2206:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-2204:28:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2123:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-2115:03:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2115:03:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2109:03:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2109:03:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2107:03:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2107:03:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-2104:27:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2023:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-2015:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2015:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2009:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2009:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2007:03:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-2007:03:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-2006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-2004:30:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1923:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-1915:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1915:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1909:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1909:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1907:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1907:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-1904:30:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1823:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-1815:06:39stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1815:06:39stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1809:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1809:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1807:03:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1807:03:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1806:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-1804:27:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1723:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-1715:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1715:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1709:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1709:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1707:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1707:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1706:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-1704:26:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1623:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-1615:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1615:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1609:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1609:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1607:03:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1607:03:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-1604:27:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1523:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-1515:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1515:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1509:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1509:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1507:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1507:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-1504:26:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1423:00:17generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-1415:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1415:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1409:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1409:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1407:03:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1407:03:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-1404:26:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1323:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-1315:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1315:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1309:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1309:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1307:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1307:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1306:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-1304:27:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1223:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-1215:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1215:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1209:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1209:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1207:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1207:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-1204:26:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1123:00:21generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-1115:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1115:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1109:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1109:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1107:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1107:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-1104:27:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1023:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-1015:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1015:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1009:03:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1009:03:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1007:03:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-1007:03:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-1006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-1004:28:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0923:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-0915:04:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0915:04:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-0909:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0909:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-0907:03:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0907:03:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-0906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-0904:26:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0823:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-0815:03:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0815:03:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-0809:03:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0809:03:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-0807:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0807:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-0806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-0804:27:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0723:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-0715:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0715:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-0709:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0709:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-0707:03:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0707:03:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-0706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-0704:30:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0623:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-0615:05:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0615:05:26stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-0609:05:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0609:05:30stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-0515:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0515:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-0509:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0509:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-0507:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0507:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-0506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-0504:26:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0423:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-0415:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0415:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-0409:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0409:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-0407:03:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0407:03:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-0406:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-0404:30:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0323:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-0315:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0315:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-0309:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0309:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-0307:03:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0307:03:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-0306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-0304:30:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0223:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-0215:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0215:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-0209:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0209:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-0207:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0207:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-0206:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-0204:26:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0123:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-08-0120:50:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0120:11:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0118:30:55WEB - zmena prohresku - nero84 591495 , Blue 1. , 2023-07-25 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-08-0118:30:28WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2023-07-25 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-08-0118:29:27WEB - zmena prohresku - nero84 13181 , davidoss1111 , 2023-07-17 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-08-0118:29:05WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2023-07-17 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-08-0118:28:33WEB - zmena prohresku - nero84 559730 , Tahitty , 2023-07-17 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-08-0118:27:59WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2023-07-17 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-08-0118:27:33WEB - zmena prohresku - nero84 559730 , Tahitty , 2023-07-17 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-08-0118:27:00WEB - zmena prohresku - nero84 218144 , Biotex , 2023-07-17 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-08-0118:26:32WEB - zmena prohresku - nero84 13181 , davidoss1111 , 2023-07-17 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-08-0118:25:49WEB - zmena prohresku - nero84 290770 , zikiziki , 2023-07-11 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-08-0118:25:21WEB - zmena prohresku - nero84 789424 , RADA79 , 2023-07-11 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-08-0118:24:50WEB - zmena prohresku - nero84 1648179 , Kerberus , 2023-07-11 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-08-0118:23:39WEB - zmena prohresku - nero84 832943 , judyna , 2023-07-10 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-08-0118:22:58WEB - zmena prohresku - nero84 1433873 , Lišák 23 , 2023-07-10 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-08-0115:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0115:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-0109:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0109:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-0107:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-08-0107:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-08-0106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-08-0104:27:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-3123:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-3115:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-3115:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-3109:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-3109:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-3107:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-3107:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-3106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-3104:27:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-3023:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-3015:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-3015:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-3009:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-3009:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-3007:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-3007:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-3006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-3004:27:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2923:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-2915:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2915:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2909:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2909:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2907:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2907:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2906:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-2904:27:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2823:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-2815:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2815:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2809:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2809:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2807:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2807:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2806:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-2804:27:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2723:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-2715:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2715:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2709:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2709:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2707:03:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2707:03:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2706:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-2704:27:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2623:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-2615:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2615:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2609:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2609:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2607:03:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2607:03:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-2604:27:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2523:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-2515:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2515:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2509:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2509:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2507:03:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2507:03:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-2504:27:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2423:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-2415:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2415:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2409:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2409:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2407:03:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2407:03:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-2404:26:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2323:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-2315:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2315:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2309:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2309:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2307:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2307:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2306:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-2304:27:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2223:00:14generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-2215:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2215:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2209:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2209:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2207:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2207:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2206:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-2204:27:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2123:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-2115:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2115:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2109:03:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2109:03:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2107:03:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2107:03:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-2104:30:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2023:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-2015:03:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2015:03:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2009:03:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2009:03:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2007:03:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-2007:03:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-2006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-2004:26:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1923:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-1915:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1915:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1909:03:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1909:03:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1907:03:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1907:03:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-1904:27:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1823:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-1815:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1815:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1809:03:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1809:03:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1807:03:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1807:03:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-1804:27:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1723:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-1717:00:28generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-1717:00:20doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-1717:00:19cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2023-07-1715:03:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1715:03:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1709:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1709:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1707:03:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1707:03:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-1704:27:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1701:10:44generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-1701:10:37doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-1701:10:36cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2023-07-1701:10:16generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-1701:10:08doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-1623:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-1615:03:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1615:03:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1614:40:05generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-1614:36:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1609:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1609:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1607:03:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1607:03:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1606:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-1604:27:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1523:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-1515:03:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1515:03:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1509:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1509:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1507:03:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1507:03:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-1504:27:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1423:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-1415:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1415:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1412:25:52kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-07-1410:22:09WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-07-14_10-22-09-motivace14.7..csv
2023-07-1409:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1409:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1407:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1407:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-1404:27:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1323:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-1315:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1315:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1309:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1309:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1307:03:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1307:03:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-1304:27:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1223:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-1215:03:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1215:03:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1209:03:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1209:03:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1207:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1207:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-1204:27:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1123:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-1115:03:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1115:03:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1109:03:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1109:03:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1107:03:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1107:03:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-1104:27:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1023:00:13generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-1020:50:51kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-07-1018:46:03WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-07-10_18-46-03-motivace10.7...csv
2023-07-1015:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1015:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1009:03:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1009:03:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1007:03:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-1007:03:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-1006:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-1004:27:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0923:00:24generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-0920:10:55kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-07-0918:08:15WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-07-09_18-08-15-motivace9.7...csv
2023-07-0915:03:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0915:03:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-0909:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0909:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-0907:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0907:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-0906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-0904:51:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0823:00:24generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-0815:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0815:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-0809:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0809:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-0807:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0807:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-0806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-0804:26:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0723:00:28generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-0715:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0715:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-0709:03:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0709:03:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-0707:03:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0707:03:22stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-0706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-0704:27:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0623:00:24generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-0619:41:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0619:35:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-07-0618:04:55WEB - zmena prohresku - nero84 1847381 , Paprik1585 , 2023-07-06 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-07-0618:04:23WEB - zmena prohresku - nero84 585882 , LuisII , 2023-07-06 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-07-0618:03:57WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2023-07-06 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-07-0618:03:35WEB - zmena prohresku - nero84 836741 , zuzca , 2023-07-06 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-07-0618:03:18WEB - zmena prohresku - nero84 1466813 , Siegfried , 2023-07-06 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-07-0617:51:47WEB - zmena prohresku - nero84 1847381 , Paprik1585 , 2023-07-06 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-07-0617:51:25WEB - zmena prohresku - nero84 585882 , LuisII , 2023-07-06 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-07-0617:50:47WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2023-07-06 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-07-0617:50:22WEB - zmena prohresku - nero84 849245755 , ArexenerIX , 2023-07-06 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-07-0617:49:57WEB - zmena prohresku - nero84 832943 , judyna , 2023-07-06 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-07-0617:49:37WEB - zmena prohresku - nero84 1847381 , Paprik1585 , 2023-07-06 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-07-0617:30:16WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-07-06_17-30-16-motivace6.7...csv
2023-07-0615:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0615:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-0609:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0609:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-0607:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0607:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-0606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-0604:27:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0523:00:24generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-0515:03:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0515:03:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-0509:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0509:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-0507:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0507:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-0506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-0504:30:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0423:00:24generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-0415:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0415:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-0409:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0409:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-0407:03:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0407:03:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-0406:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-0404:31:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0323:00:22generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-0320:15:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-07-0318:13:41WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-07-03_18-13-41-motivace3.7...csv
2023-07-0315:03:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0315:03:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-0309:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0309:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-0307:03:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0307:03:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-0306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-0304:30:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0223:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-0220:10:54kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-07-0218:06:43WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-07-02_18-06-43-motivace2.7...csv
2023-07-0217:52:11WEB - zmena prohresku - nero84 1080229 , CarasNoOne85 , 2023-07-02 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-07-0217:51:56WEB - zmena prohresku - nero84 1080229 , CarasNoOne85 , 2023-07-02 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-07-0217:51:28WEB - zmena prohresku - nero84 638195 , TitanCharon , 2023-07-02 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2023-07-0215:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0215:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-0209:03:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0209:03:25stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-0207:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0207:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-0206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-0204:27:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0123:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-07-0115:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0115:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-0109:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0109:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-0107:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-07-0107:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-07-0106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-07-0104:27:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-3023:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-3020:15:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-06-3018:14:27WEB - zmena prohresku - nero84 638195 , TitanCharon , 2023-06-30 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2023-06-3018:14:08WEB - zmena prohresku - nero84 638195 , TitanCharon , 2023-06-30 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2023-06-3018:13:23WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-06-30_18-13-23-motivace30.6..csv
2023-06-3015:03:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-3015:03:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-3009:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-3009:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-3007:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-3007:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-3006:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-3004:30:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2923:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-2915:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2915:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2909:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2909:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2907:03:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2907:03:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2906:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-2904:30:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2823:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-2818:53:24WEB - zmena prohresku - nero84 1847381 , Paprik1585 , 2023-06-28 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-06-2818:53:01WEB - zmena prohresku - nero84 1282062 , Los Bahnakos , 2023-06-28 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-06-2818:52:33WEB - zmena prohresku - nero84 1080229 , CarasNoOne85 , 2023-06-28 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-06-2818:52:05WEB - zmena prohresku - nero84 86660 , T.U.R.O.K , 2023-06-28 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-06-2818:51:47WEB - zmena prohresku - nero84 1847381 , Paprik1585 , 2023-06-28 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-06-2818:51:22WEB - zmena prohresku - nero84 1306577 , Martass 1. Zvědavý , 2023-06-28 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-06-2818:50:30WEB - zmena prohresku - nero84 638195 , TitanCharon , 2023-06-28 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-06-2815:03:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2815:03:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2809:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2809:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2807:03:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2807:03:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-2804:26:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2723:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-2715:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2715:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2709:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2709:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2707:03:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2707:03:32stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-2704:30:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2623:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-2620:00:55kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-06-2617:55:13WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-06-26_17-55-13-motivace26.6...csv
2023-06-2615:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2615:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2609:03:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2609:03:30stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2607:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2607:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2606:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-2604:30:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2523:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-2515:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2515:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2509:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2509:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2507:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2507:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-2504:26:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2423:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-2415:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2415:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2409:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2409:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2407:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2407:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2406:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-2404:26:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2323:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-2320:25:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-06-2318:23:41WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-06-23_18-23-41-motivace23.6...csv
2023-06-2315:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2315:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2309:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2309:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2307:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2307:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2306:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-2304:30:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2223:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-2215:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2215:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2209:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2209:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2207:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2207:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-2204:27:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2123:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-2115:03:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2115:03:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2114:45:45kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-06-2112:44:47WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-06-21_12-44-47-motivace21.6...csv
2023-06-2109:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2109:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2107:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2107:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-2104:26:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2023:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-2020:11:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2017:51:39WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2023-06-20 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-06-2017:50:46WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2023-06-20 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-06-2017:50:23WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2023-06-20 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-06-2017:50:08WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2023-06-20 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-06-2017:49:50WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2023-06-20 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2023-06-2017:49:23WEB - zmena prohresku - nero84 460760 , jacger 1 , 2023-06-20 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-06-2015:03:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2015:03:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2009:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2009:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2007:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-2007:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-2006:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-2004:26:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1923:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-1920:01:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1917:50:46WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2023-06-19 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-06-1917:49:07WEB - zmena prohresku - nero84 1847381 , Paprik1585 , 2023-06-19 , Cechovni_bitvy , Reklamace prohřešku
2023-06-1917:48:13WEB - zmena prohresku - nero84 1847381 , Paprik1585 , 2023-06-19 , Cechovni_expedice , Reklamace prohřešku
2023-06-1917:46:30WEB - zmena prohresku - nero84 1847381 , Paprik1585 , 2023-06-19 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-06-1917:46:08WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2023-06-19 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-06-1917:45:47WEB - zmena prohresku - nero84 23601 , kabin , 2023-06-19 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-06-1917:45:23WEB - zmena prohresku - nero84 1847381 , Paprik1585 , 2023-06-19 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-06-1917:44:58WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2023-06-19 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-06-1917:44:39WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2023-06-19 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-06-1915:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1915:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1909:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1909:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1907:03:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1907:03:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-1904:31:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1823:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-1815:03:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1815:03:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1809:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1809:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1807:03:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1807:03:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1806:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-1804:27:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1723:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-1715:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1715:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1709:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1709:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1707:03:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1707:03:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1706:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-1704:26:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1623:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-1615:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1615:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1609:03:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1609:03:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1607:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1607:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1606:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-1604:31:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1523:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-1515:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1515:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1509:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1509:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1507:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1507:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1506:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-1504:27:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1423:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-1415:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1415:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1409:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1409:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1407:03:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1407:03:29stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-1404:31:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1323:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-1318:20:37WEB - zmena prohresku - nero84 849245755 , ArexenerIX , 2023-06-13 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-06-1318:20:15WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2023-06-13 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-06-1318:19:49WEB - zmena prohresku - nero84 1306577 , Martass 1. Zvědavý , 2023-06-13 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-06-1318:19:33WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2023-06-13 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-06-1318:19:18WEB - zmena prohresku - nero84 460760 , jacger 1 , 2023-06-13 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-06-1318:18:54WEB - zmena prohresku - nero84 86660 , T.U.R.O.K , 2023-06-13 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-06-1318:18:40WEB - zmena prohresku - nero84 290770 , zikiziki , 2023-06-13 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-06-1315:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1315:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1309:03:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1309:03:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1307:03:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1307:03:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1306:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-1304:26:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1223:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-1215:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1215:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1212:05:47kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-06-1210:02:43WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-06-12_10-02-43-motivace12.6...csv
2023-06-1209:03:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1209:03:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1207:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1207:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1206:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-1204:30:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1123:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-1115:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1115:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1109:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1109:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1107:03:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1107:03:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-1104:49:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1023:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-1020:20:29generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-1020:20:21doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-1020:20:20cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2023-06-1019:50:47kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-06-1017:50:01WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-06-10_17-50-01-motivace10.6...csv
2023-06-1015:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1015:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1009:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1009:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-1007:07:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-1007:07:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0915:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0915:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0909:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0909:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0907:03:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0907:03:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-0904:27:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0823:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-0815:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0815:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0813:45:01generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-0813:44:53doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-0813:44:52cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2023-06-0813:44:33generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-0813:44:26doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-0813:15:50kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-06-0811:24:32WEB - zmena prohresku - nero84 86660 , T.U.R.O.K , 2023-06-06 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-06-0811:14:40WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-06-08_11-14-40-motivace8.6...csv
2023-06-0809:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0809:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0807:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0807:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-0804:27:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0723:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-0715:03:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0715:03:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0709:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0709:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0707:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0707:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-0704:27:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0623:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-0620:31:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0618:35:30WEB - zmena prohresku - nero84 849247026 , reverend1979 , 2023-06-06 , Cechovni_expedice , Reklamace prohřešku
2023-06-0618:34:54WEB - zmena prohresku - nero84 849247026 , reverend1979 , 2023-06-06 , Cechovni_expedice , Reklamace prohřešku
2023-06-0618:34:21WEB - zmena prohresku - nero84 849247026 , reverend1979 , 2023-06-06 , Motivace , Reklamace prohřešku
2023-06-0618:33:56WEB - zmena prohresku - nero84 849247026 , reverend1979 , 2023-06-06 , Motivace , Reklamace prohřešku
2023-06-0618:33:30WEB - zmena prohresku - nero84 849247026 , reverend1979 , 2023-06-06 , Motivace , Reklamace prohřešku
2023-06-0618:31:03WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2023-06-06 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-06-0618:30:35WEB - zmena prohresku - nero84 1466813 , Siegfried , 2023-06-06 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-06-0618:30:11WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2023-06-06 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-06-0618:29:46WEB - zmena prohresku - nero84 290770 , zikiziki , 2023-06-06 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-06-0615:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0615:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0609:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0609:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0607:03:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0607:03:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0606:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-0604:30:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0523:00:22generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-0519:31:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0519:31:32kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-06-0519:05:52WEB - zmena prohresku - nero84 1689346 , lugaru355 , 2023-06-05 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-06-0519:05:36WEB - zmena prohresku - nero84 290770 , zikiziki , 2023-06-05 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-06-0519:05:22WEB - zmena prohresku - nero84 1466813 , Siegfried , 2023-06-05 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-06-0518:16:52WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2023-06-05 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-06-0518:16:30WEB - zmena prohresku - nero84 593951 , Amalaric 2. Lstivý , 2023-06-05 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-06-0517:28:05WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-06-05_17-28-05-motivace5.6...csv
2023-06-0515:03:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0515:03:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0509:03:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0509:03:26stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0507:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0507:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-0504:26:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0423:00:23generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-0420:10:53kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-06-0418:07:32WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-06-04_18-07-32-motivace4.6...csv
2023-06-0415:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0415:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0409:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0409:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0407:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0407:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-0404:29:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0323:00:22generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-0315:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0315:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0309:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0309:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0307:03:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0307:03:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-0304:30:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0223:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-0221:05:50kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-06-0219:00:10WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-06-02_19-00-10-motivace2.6...csv
2023-06-0218:19:35WEB - zmena prohresku - nero84 882609 , Viking26 , 2023-06-02 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-06-0218:19:09WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2023-06-02 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-06-0215:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0215:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0209:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0209:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0207:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0207:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-0204:31:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0123:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-06-0119:55:46kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-06-0117:52:38WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-06-01_17-52-38-motivace1.6...csv
2023-06-0115:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0115:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0109:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0109:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0107:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-06-0107:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-06-0106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-06-0104:30:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-3123:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-3115:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-3115:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-3109:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-3109:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-3107:03:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-3107:03:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-3106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-3104:26:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-3023:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-3015:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-3015:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-3009:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-3009:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-3007:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-3007:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-3006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-3004:26:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2923:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-2915:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2915:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2909:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2909:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2907:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2907:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-2904:27:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2823:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-2819:55:46kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-05-2817:52:54WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-05-28_17-52-54-motivace28.5..csv
2023-05-2815:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2815:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2812:54:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2812:51:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2809:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2809:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2807:03:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2807:03:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2806:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-2804:26:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2723:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-2709:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2709:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2707:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2707:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2706:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-2704:27:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2623:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-2615:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2615:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2609:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2609:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2607:03:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2607:03:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-2604:26:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2523:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-2520:55:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-05-2518:54:51WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-05-25_18-54-51-motivace25.5..csv
2023-05-2515:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2515:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2509:03:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2509:03:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2507:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2507:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2506:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-2504:26:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2423:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-2420:49:29hraci_novy-clen.shPridavam
2023-05-2419:10:13WEB - zmena prohresku - nero84 290770 , zikiziki , 2023-05-24 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2023-05-2419:09:57WEB - zmena prohresku - nero84 290770 , zikiziki , 2023-05-24 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2023-05-2419:09:39WEB - zmena prohresku - nero84 290770 , zikiziki , 2023-05-24 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2023-05-2418:22:11WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2023-05-24 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-05-2418:21:53WEB - zmena prohresku - nero84 1306577 , Martass 1. Zvědavý , 2023-05-24 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-05-2418:21:27WEB - zmena prohresku - nero84 848977805 , Grzli666 , 2023-05-24 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-05-2415:03:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2415:03:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2409:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2409:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2407:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2407:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2406:00:26hraci_novy-clen.shPridavam
2023-05-2406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-2405:57:30hraci_vylouceni-odesli.shdajdalos74
2023-05-2404:27:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2323:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-2315:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2315:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2309:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2309:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2307:03:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2307:03:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-2304:31:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2223:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-2220:15:47kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-05-2218:11:56WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-05-22_18-11-56-motivace22.5..csv
2023-05-2215:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2215:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2209:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2209:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2207:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2207:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-2204:30:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2123:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-2120:35:46kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-05-2118:34:20WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-05-21_18-34-20-motivace21.5..csv
2023-05-2115:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2115:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2109:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2109:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2107:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2107:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-2104:27:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2023:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-2015:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2015:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2009:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2009:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2007:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-2007:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-2006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-2004:31:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1923:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-1915:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1915:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1909:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1909:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1907:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1907:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1906:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-1904:27:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1823:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-1820:45:47kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-05-1820:38:04hraci_vylouceni-odesli.shAnyday
2023-05-1818:41:31WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-05-18_18-41-31-motivace18.5..csv
2023-05-1818:22:22WEB - zmena prohresku - nero84 13181 , davidoss1111 , 2023-05-18 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-05-1815:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1815:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1809:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1809:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1807:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1807:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-1804:27:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1723:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-1715:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1715:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1709:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1709:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1707:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1707:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1706:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-1704:26:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1623:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-1621:26:42hraci_vylouceni-odesli.shhajny1
2023-05-1615:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1615:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1609:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1609:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1607:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1607:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-1604:27:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1523:00:24generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-1520:20:53kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-05-1519:50:52kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-05-1518:15:47WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-05-15_18-15-47-mot150523.csv
2023-05-1518:10:11WEB - zmena prohresku - nero84 1689346 , lugaru355 , 2023-05-15 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2023-05-1518:09:54WEB - zmena prohresku - nero84 1689346 , lugaru355 , 2023-05-15 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-05-1517:56:38WEB - zmena prohresku - nero84 1689346 , lugaru355 , 2023-05-15 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2023-05-1517:46:16WEB - zmena prohresku - nero84 13181 , davidoss1111 , 2023-05-15 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-05-1517:45:39WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-05-15_17-45-39-motivace15.5..csv
2023-05-1515:03:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1515:03:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1509:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1509:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1507:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1507:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1506:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-1504:31:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1423:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-1415:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1415:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1409:03:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1409:03:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1407:03:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1407:03:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-1404:27:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1323:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-1320:25:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-05-1318:21:30WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-05-13_18-21-30-motivace13.5..csv
2023-05-1315:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1315:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1309:03:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1309:03:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1307:03:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1307:03:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-1304:27:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1223:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-1215:03:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1215:03:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1209:03:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1209:03:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1207:03:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1207:03:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1204:27:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1123:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-1121:31:50kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-05-1120:30:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-05-1119:25:04WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-05-11_19-25-04-mot110523.csv
2023-05-1118:26:21WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-05-11_18-26-21-motivace11.5..csv
2023-05-1118:12:27WEB - zmena prohresku - nero84 290770 , zikiziki , 2023-05-11 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-05-1118:12:13WEB - zmena prohresku - nero84 638195 , TitanCharon , 2023-05-11 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-05-1118:11:47WEB - zmena prohresku - nero84 1689346 , lugaru355 , 2023-05-11 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-05-1118:11:12WEB - zmena prohresku - nero84 1310840 , hajny1 , 2023-05-11 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2023-05-1118:10:54WEB - zmena prohresku - nero84 1310840 , hajny1 , 2023-05-11 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-05-1115:03:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1115:03:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1109:03:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1109:03:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1107:07:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1107:07:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-1104:31:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1023:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-1015:03:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1015:03:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1009:03:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1009:03:40stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1007:03:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-1007:03:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-1006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-1004:31:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0923:00:22generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-0915:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0915:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-0909:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0909:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-0907:03:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0907:03:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-0906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-0904:31:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0823:00:22generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-0821:00:52hraci_novy-clen.shPridavam
2023-05-0820:56:36hraci_novy-clen.shPridavam
2023-05-0819:55:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-05-0817:51:04WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-05-08_17-51-04-motivace8.5..csv
2023-05-0815:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0815:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-0812:30:48kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-05-0810:26:33WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-05-08_10-26-33-mot080523.csv
2023-05-0809:03:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0809:03:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-0807:03:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0807:03:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-0806:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-0804:30:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0723:00:22generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-0715:03:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0715:03:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-0709:03:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0709:03:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-0707:03:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0707:03:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-0706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-0704:27:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0623:00:21generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-0615:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0615:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-0609:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0609:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-0607:03:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0607:03:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-0606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-0604:27:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0523:00:22generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-0515:03:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0515:03:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-0509:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0509:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-0423:00:22generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-0421:16:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-05-0419:11:46WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-05-04_19-11-46-motivace4.5..csv
2023-05-0415:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0415:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-0412:15:50kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-05-0410:13:59WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-05-04_10-13-59-mot040523.csv
2023-05-0409:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0409:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-0407:03:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0407:03:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-0406:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-0404:27:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0323:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-0315:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0315:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-0309:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0309:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-0307:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0307:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-0306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-0304:30:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0223:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-0217:43:24WEB - zmena prohresku - nero84 385342 , Enima , 2023-05-02 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-05-0217:43:05WEB - zmena prohresku - nero84 385342 , Enima , 2023-05-02 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2023-05-0217:42:49WEB - zmena prohresku - nero84 385342 , Enima , 2023-05-02 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2023-05-0217:41:07WEB - zmena prohresku - nero84 882609 , Viking26 , 2023-05-02 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2023-05-0217:39:28WEB - zmena prohresku - nero84 593951 , Amalaric 2. Lstivý , 2023-04-10 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-05-0217:37:50WEB - zmena prohresku - nero84 1648179 , Kerberus , 2023-04-10 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-05-0217:31:49WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2023-05-02 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2023-05-0217:28:41WEB - zmena prohresku - nero84 290770 , zikiziki , 2023-05-02 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-05-0217:23:04WEB - zmena prohresku - nero84 882609 , Viking26 , 2023-05-02 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-05-0217:22:50WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2023-05-02 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-05-0217:21:56WEB - zmena prohresku - nero84 559730 , Tahitty , 2023-05-02 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-05-0217:21:02WEB - zmena prohresku - nero84 1109915 , Modroocko2017 , 2023-05-02 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-05-0217:20:46WEB - zmena prohresku - nero84 882609 , Viking26 , 2023-05-02 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2023-05-0217:20:31WEB - zmena prohresku - nero84 882609 , Viking26 , 2023-05-02 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2023-05-0217:19:49WEB - zmena prohresku - nero84 789424 , RADA79 , 2023-05-02 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-05-0217:19:35WEB - zmena prohresku - nero84 789424 , RADA79 , 2023-05-02 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-05-0217:18:50WEB - zmena prohresku - nero84 789424 , RADA79 , 2023-05-02 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-05-0217:18:20WEB - zmena prohresku - nero84 1505789 , Roman64 , 2023-05-02 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-05-0215:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0215:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-0209:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0209:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-0207:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0207:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-0206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-0204:26:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0123:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-05-0119:55:52kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-05-0117:51:54WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-05-01_17-51-54-motivace1.5..csv
2023-05-0115:50:50kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-05-0115:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0115:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-0113:46:25WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-05-01_13-46-25-mot010523.csv
2023-05-0109:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0109:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-0107:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-05-0107:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-05-0106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-05-0104:26:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-3023:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-3015:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-3015:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-3009:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-3009:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-3007:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-3007:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-3006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-3004:27:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2923:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-2920:15:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-04-2918:13:41WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-04-29_18-13-41-motivace29.4..csv
2023-04-2915:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2915:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2909:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2909:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2907:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2907:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2906:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-2904:31:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2823:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-2815:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2815:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2813:25:45kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-04-2811:22:30WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-04-28_11-22-30-mot280423.csv
2023-04-2809:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2809:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2807:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2807:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-2804:27:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2723:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-2715:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2715:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2709:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2709:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2707:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2707:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-2704:27:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2623:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-2620:20:50kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-04-2618:18:58WEB - zmena prohresku - nero84 882609 , Viking26 , 2023-04-26 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-04-2618:18:43WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2023-04-26 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-04-2618:18:11WEB - zmena prohresku - nero84 1080229 , CarasNoOne85 , 2023-04-26 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-04-2618:17:02WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-04-26_18-17-02-motivace26.4..csv
2023-04-2615:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2615:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2609:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2609:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2607:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2607:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-2604:27:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2523:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-2515:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2515:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2509:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2509:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2507:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2507:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-2504:27:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2423:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-2420:50:03hraci_novy-clen.shPridavam
2023-04-2419:50:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-04-2419:26:09hraci_vylouceni-odesli.sh
2023-04-2418:16:56WEB - zmena prohresku - nero84 882609 , Viking26 , 2023-04-24 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-04-2417:48:27WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-04-24_17-48-27-motivace24.4..csv
2023-04-2415:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2415:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2412:00:48kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-04-2409:58:42WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-04-24_09-58-42-mot240423.csv
2023-04-2409:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2409:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2407:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2407:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2406:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-2404:27:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2323:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-2320:29:40hraci_vylouceni-odesli.shreverend1979
2023-04-2320:29:19hraci_vylouceni-odesli.shkaer
2023-04-2320:10:47kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-04-2318:08:20WEB - zmena prohresku - nero84 638195 , TitanCharon , 2023-04-23 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-04-2318:07:01WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-04-23_18-07-01-motivace23.4..csv
2023-04-2315:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2315:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2309:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2309:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2307:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2307:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-2304:26:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2223:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-2215:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2215:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2214:20:48kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-04-2212:18:32WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-04-22_12-18-32-mot220423.csv
2023-04-2209:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2209:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2207:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2207:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-2204:31:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2123:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-2115:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2115:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2109:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2109:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2107:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2107:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-2104:26:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2023:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-2015:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2015:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2009:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2009:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2007:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-2007:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-2006:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-2004:27:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1923:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-1920:15:07kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-04-1920:05:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-04-1918:13:39WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-04-19_18-13-39-pokladna189.csv
2023-04-1918:03:57WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-04-19_18-03-57-motivace19.4..csv
2023-04-1917:47:18WEB - zmena prohresku - nero84 1425899 , BeowulfX , 2023-04-19 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-04-1917:47:01WEB - zmena prohresku - nero84 1425899 , BeowulfX , 2023-04-19 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-04-1915:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1915:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1909:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1909:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1907:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1907:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1906:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-1904:27:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1823:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-1819:50:50kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-04-1817:46:50WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-04-18_17-46-50-motivace18.4..csv
2023-04-1815:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1815:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1809:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1809:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1807:03:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1807:03:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-1804:31:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1723:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-1720:15:50kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-04-1718:12:53WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-04-17_18-12-53-mot170423.csv
2023-04-1715:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1715:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1709:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1709:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1707:03:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1707:03:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-1704:27:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1623:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-1619:50:52kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-04-1617:47:14WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-04-16_17-47-14-motivace16.4..csv
2023-04-1615:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1615:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1609:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1609:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1607:03:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1607:03:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-1604:27:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1523:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-1521:56:48kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-04-1519:53:57WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-04-15_19-53-57-mot150423.csv
2023-04-1515:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1515:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1509:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1509:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1507:03:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1507:03:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-1504:26:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1423:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-1418:07:20WEB - zmena prohresku - nero84 638195 , TitanCharon , 2023-04-14 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-04-1418:03:54WEB - zmena prohresku - nero84 849247026 , reverend1979 , 2023-04-14 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-04-1415:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1415:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1409:45:49kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-04-1409:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1409:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1407:40:17WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-04-14_07-40-17-mot140423.csv
2023-04-1407:03:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1407:03:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-1404:27:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1323:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-1319:25:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-04-1317:21:16WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-04-13_17-21-16-motivace13.4..csv
2023-04-1315:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1315:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1309:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1309:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1307:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1307:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1306:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-1304:27:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1223:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-1215:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1215:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1209:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1209:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1207:03:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1207:03:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1206:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-1204:27:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1123:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-1115:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1115:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1109:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1109:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1107:03:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1107:03:25stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-1104:28:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1023:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-1020:15:50kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-04-1018:12:31WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-04-10_18-12-31-motivace10.4..csv
2023-04-1015:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1015:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1009:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1009:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1007:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1007:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-1006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-1005:25:47kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-04-1004:27:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-1003:24:17WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-04-10_03-24-17-mot100423.csv
2023-04-0923:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-0920:40:51kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-04-0918:35:13WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-04-09_18-35-13-mot090423.csv
2023-04-0915:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0915:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-0909:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0909:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-0907:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0907:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-0906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-0904:26:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0823:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-0820:11:30kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-04-0818:08:58WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-04-08_18-08-58-motivace8.4..csv
2023-04-0815:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0815:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-0809:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0809:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-0807:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0807:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-0806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-0804:31:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0723:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-0717:43:36WEB - zmena prohresku - nero84 832943 , judyna , 2023-04-07 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-04-0717:43:14WEB - zmena prohresku - nero84 559730 , Tahitty , 2023-04-07 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-04-0717:42:58WEB - zmena prohresku - nero84 849247026 , reverend1979 , 2023-04-07 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-04-0715:07:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0715:07:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-0709:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0709:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-0707:06:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0707:06:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-0706:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-0705:20:51kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-04-0704:31:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0703:17:03WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-04-07_03-17-03-motivace7.4..csv
2023-04-0623:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-0621:51:52kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-04-0619:49:26WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-04-06_19-49-26-mot060423.csv
2023-04-0615:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0615:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-0609:03:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0609:03:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-0607:03:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0607:03:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-0606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-0604:27:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0523:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-0515:03:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0515:03:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-0509:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0509:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-0507:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0507:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-0506:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-0504:26:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0423:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-0415:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0415:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-0409:03:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0409:03:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-0407:03:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0407:03:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-0406:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-0404:31:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0323:00:23generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-0319:50:51kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-04-0318:26:07WEB - zmena prohresku - nero84 849247026 , reverend1979 , 2023-04-03 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-04-0317:49:11WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-04-03_17-49-11-motivace3.4..csv
2023-04-0315:03:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0315:03:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-0314:05:50kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-04-0312:03:32WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-04-03_12-03-32-mot030423.csv
2023-04-0309:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0309:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-0307:03:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0307:03:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-0306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-0304:30:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0223:00:24generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-0220:05:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-04-0218:02:55WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-04-02_18-02-55-motivace2.4..csv
2023-04-0217:57:40WEB - zmena prohresku - nero84 848977805 , Grzli666 , 2023-04-02 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2023-04-0215:03:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0215:03:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-0209:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0209:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-0207:03:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0207:03:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-0206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-0204:26:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0123:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-04-0115:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0115:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-0109:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0109:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-0107:03:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-04-0107:03:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-04-0106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-04-0104:27:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-3123:00:13generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-3120:06:43WEB - zmena prohresku - nero84 9381 , will2 , 2023-03-31 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-03-3119:45:53kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-03-3117:40:09WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-03-31_17-40-09-motivace31.3..csv
2023-03-3117:32:43WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2023-03-31 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-03-3117:32:20WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2023-03-31 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2023-03-3117:32:05WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2023-03-31 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2023-03-3117:31:45WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2023-03-31 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2023-03-3117:31:23WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2023-03-31 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2023-03-3115:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-3115:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-3109:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-3109:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-3107:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-3107:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-3106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-3104:27:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-3023:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-3020:55:48kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-03-3018:52:21WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-03-30_18-52-21-mot300323.csv
2023-03-3015:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-3015:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-3009:03:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-3009:03:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-3007:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-3007:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-3006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-3004:26:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2923:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-2921:05:54kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-03-2919:03:46WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-03-29_19-03-46-motivace29.3..csv
2023-03-2917:57:47WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2023-03-29 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-03-2917:57:00WEB - zmena prohresku - nero84 975638 , Sentrs , 2023-03-29 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-03-2917:56:47WEB - zmena prohresku - nero84 975638 , Sentrs , 2023-03-29 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-03-2917:56:31WEB - zmena prohresku - nero84 531438 , Anyday , 2023-03-29 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-03-2917:56:19WEB - zmena prohresku - nero84 638195 , TitanCharon , 2023-03-29 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-03-2915:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2915:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2909:03:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2909:03:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2907:03:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2907:03:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-2904:30:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2823:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-2815:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2815:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2809:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2809:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2807:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2807:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-2804:27:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2723:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-2719:40:52kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-03-2717:37:52WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-03-27_17-37-52-motivace27.3..csv
2023-03-2715:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2715:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2709:05:50kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-03-2709:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2709:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2707:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2707:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2707:02:55WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-03-27_07-02-55-mot270323.csv
2023-03-2706:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-2704:27:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2623:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-2620:00:51kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-03-2617:55:21WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-03-26_17-55-21-motivace23.3.2023.csv
2023-03-2615:03:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2615:03:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2609:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2609:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2607:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2607:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-2604:35:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2523:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-2518:53:17WEB - zmena prohresku - nero84 638195 , TitanCharon , 2023-03-25 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2023-03-2515:06:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2515:06:30stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2509:07:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2509:07:31stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2507:06:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2507:06:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2506:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-2504:31:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2423:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-2415:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2415:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2412:35:50kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-03-2411:33:48WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-03-24_11-33-48-mot240323.csv
2023-03-2409:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2409:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2407:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2407:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2406:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-2404:31:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2323:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-2322:30:46generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-2322:30:38cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2023-03-2322:30:38doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-2322:30:18generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-2322:30:10doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-2320:11:08WEB - zmena prohresku - nero84 638195 , TitanCharon , 2023-03-23 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-03-2320:10:51WEB - zmena prohresku - nero84 849247026 , reverend1979 , 2023-03-23 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-03-2315:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2315:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2309:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2309:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2307:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2307:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2306:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-2304:31:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2223:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-2215:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2215:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2209:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2209:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2207:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2207:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-2204:31:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2123:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-2115:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2115:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2109:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2109:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2107:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2107:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-2104:31:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2023:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-2020:15:49kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-03-2019:55:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-03-2019:14:15WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-03-20_19-14-15-mot200323.csv
2023-03-2018:53:15WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-03-20_18-53-15-motivace20.3..csv
2023-03-2015:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2015:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2009:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2009:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2007:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-2007:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-2006:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-2004:31:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1923:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-1920:55:50kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-03-1920:32:59hraci_novy-clen.shPridavam
2023-03-1919:52:28WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-03-19_19-52-28-mot190323.csv
2023-03-1915:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1915:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1909:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1909:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1907:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1907:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-1904:27:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1823:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-1815:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1815:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1809:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1809:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1807:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1807:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-1804:27:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1723:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-1721:05:52kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-03-1720:02:47WEB - zmena prohresku - nero84 638195 , TitanCharon , 2023-03-17 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2023-03-1720:02:27WEB - zmena prohresku - nero84 638195 , TitanCharon , 2023-03-17 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-03-1720:01:39WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-03-17_20-01-39-motivace17.3..csv
2023-03-1718:35:47kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-03-1717:33:30WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-03-17_17-33-30-mot170323.csv
2023-03-1715:03:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1715:03:40stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1709:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1709:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1707:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1707:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1706:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-1704:31:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1623:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-1615:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1615:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1609:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1609:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1607:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1607:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-1604:27:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1523:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-1515:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1515:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1509:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1509:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1507:03:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1507:03:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-1504:27:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1423:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-1415:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1415:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1409:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1409:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1407:03:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1407:03:23stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1406:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-1404:30:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1323:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-1315:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1315:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1314:30:51kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-03-1313:55:48kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-03-1313:26:49WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-03-13_13-26-49-motivace13.3..csv
2023-03-1312:51:28WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-03-13_12-51-28-mot130323.csv
2023-03-1311:02:24WEB - zmena prohresku - nero84 1689346 , lugaru355 , 2023-03-13 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-03-1311:01:46WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2023-03-13 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-03-1311:01:31WEB - zmena prohresku - nero84 1847381 , Paprik1585 , 2023-03-13 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-03-1309:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1309:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1307:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1307:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1306:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-1304:26:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1223:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-1220:00:51kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-03-1218:56:22WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-03-12_18-56-22-mot120323.csv
2023-03-1215:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1215:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1209:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1209:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1207:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1207:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1206:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-1204:26:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1123:00:24generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-1119:55:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-03-1118:53:46WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-03-11_18-53-46-motivace11.3..csv
2023-03-1115:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1115:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1109:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1109:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1107:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1107:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-1104:26:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1023:00:24generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-1015:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1015:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1009:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1009:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1007:03:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-1007:03:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-1006:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-1004:30:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0923:00:23generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-0915:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0915:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-0914:40:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-03-0914:25:48kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-03-0913:39:58WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-03-09_13-39-58-motivace9.3..csv
2023-03-0913:37:43WEB - zmena prohresku - nero84 559730 , Tahitty , 2023-03-09 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2023-03-0913:37:15WEB - zmena prohresku - nero84 559730 , Tahitty , 2023-03-09 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2023-03-0913:21:47WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-03-09_13-21-47-mot090323.csv
2023-03-0909:31:20WEB - zmena prohresku - nero84 1310840 , hajny1 , 2023-03-09 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-03-0909:30:37WEB - zmena prohresku - nero84 1306577 , Martass 1. Zvědavý , 2023-03-09 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2023-03-0909:13:57WEB - zmena prohresku - nero84 497690 , maserbeda , 2023-03-09 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2023-03-0909:13:43WEB - zmena prohresku - nero84 497690 , maserbeda , 2023-03-09 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2023-03-0909:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0909:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-0907:03:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0907:03:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-0906:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-0904:30:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0823:00:24generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-0820:02:07WEB - zmena prohresku - nero84 497690 , maserbeda , 2023-03-08 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-03-0820:01:42WEB - zmena prohresku - nero84 1689346 , lugaru355 , 2023-03-08 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-03-0820:01:17WEB - zmena prohresku - nero84 1648179 , Kerberus , 2023-03-08 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-03-0815:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0815:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-0809:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0809:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-0807:03:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0807:03:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-0806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-0804:27:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0723:00:23generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-0719:11:33WEB - zmena prohresku - nero84 849247026 , reverend1979 , 2023-03-07 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-03-0719:11:15WEB - zmena prohresku - nero84 789424 , RADA79 , 2023-03-07 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-03-0715:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0715:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-0709:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0709:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-0707:03:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0707:03:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-0706:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-0704:30:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0623:00:22generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-0619:50:52kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-03-0619:02:47hraci_novy-clen.shPridavam
2023-03-0618:59:17hraci_novy-clen.shPridavam
2023-03-0618:47:37WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-03-06_18-47-37-motivace6.3..csv
2023-03-0615:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0615:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-0610:35:49kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-03-0609:34:44WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-03-06_09-34-44-mot060323.csv
2023-03-0609:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0609:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-0607:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0607:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-0606:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-0604:30:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0523:00:23generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-0520:40:49kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-03-0520:10:52kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-03-0519:35:39WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-03-05_19-35-39-mot050323.csv
2023-03-0519:06:28WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-03-05_19-06-28-motivace5.3..csv
2023-03-0515:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0515:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-0509:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0509:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-0507:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0507:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-0506:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-0504:26:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0423:00:23generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-0415:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0415:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-0409:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0409:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-0407:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0407:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-0406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-0404:26:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0323:00:23generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-0320:20:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-03-0319:18:54WEB - zmena prohresku - nero84 848977805 , Grzli666 , 2023-03-03 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-03-0319:18:37WEB - zmena prohresku - nero84 848977805 , Grzli666 , 2023-03-03 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-03-0319:18:24WEB - zmena prohresku - nero84 848977805 , Grzli666 , 2023-03-03 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2023-03-0319:18:09WEB - zmena prohresku - nero84 848977805 , Grzli666 , 2023-03-03 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2023-03-0319:17:40WEB - zmena prohresku - nero84 832943 , judyna , 2023-03-03 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2023-03-0319:17:24WEB - zmena prohresku - nero84 832943 , judyna , 2023-03-03 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2023-03-0319:17:05WEB - zmena prohresku - nero84 832943 , judyna , 2023-03-03 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2023-03-0319:15:46WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-03-03_19-15-46-motivace3.3..csv
2023-03-0315:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0315:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-0309:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0309:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-0307:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0307:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-0306:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-0304:26:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0223:00:24generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-0220:00:49kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-03-0219:55:46kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-03-0219:21:57WEB - zmena prohresku - nero84 849247026 , reverend1979 , 2023-03-02 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-03-0219:21:40WEB - zmena prohresku - nero84 849247026 , reverend1979 , 2023-03-02 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2023-03-0219:21:24WEB - zmena prohresku - nero84 849247026 , reverend1979 , 2023-03-02 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2023-03-0219:20:59WEB - zmena prohresku - nero84 849247026 , reverend1979 , 2023-03-02 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2023-03-0218:56:15WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-03-02_18-56-15-mot020323.csv
2023-03-0218:54:24WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-03-02_18-54-24-motivace2.3..csv
2023-03-0215:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0215:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-0209:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0209:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-0207:03:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0207:03:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-0206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-0204:30:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0123:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-03-0121:01:16hraci_vylouceni-odesli.shLusyanna
2023-03-0119:17:08WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2023-03-01 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-03-0119:16:47WEB - zmena prohresku - nero84 848977805 , Grzli666 , 2023-03-01 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-03-0119:16:23WEB - zmena prohresku - nero84 385342 , Enima , 2023-03-01 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-03-0119:16:10WEB - zmena prohresku - nero84 23601 , kabin , 2023-03-01 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-03-0119:15:49WEB - zmena prohresku - nero84 849247026 , reverend1979 , 2023-03-01 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-03-0119:15:31WEB - zmena prohresku - nero84 559730 , Tahitty , 2023-03-01 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-03-0119:15:12WEB - zmena prohresku - nero84 497690 , maserbeda , 2023-03-01 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-03-0119:14:52WEB - zmena prohresku - nero84 832943 , judyna , 2023-03-01 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-03-0119:14:35WEB - zmena prohresku - nero84 848977805 , Grzli666 , 2023-03-01 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-03-0115:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0115:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-0109:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0109:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-0107:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-03-0107:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-03-0106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-03-0104:26:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2823:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-2815:11:05hraci_vylouceni-odesli.shSpanilá Růženka
2023-02-2815:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2815:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-2809:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2809:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-2807:03:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2807:03:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-2806:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-2804:26:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2723:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-2719:40:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-02-2718:39:02WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-02-27_18-39-02-motivace27.2..csv
2023-02-2715:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2715:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-2709:25:48kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-02-2709:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2709:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-2708:23:11WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-02-27_08-23-11-mot270223.csv
2023-02-2708:03:31hraci_novy-clen.shPridavam
2023-02-2708:02:52hraci_novy-clen.shPridavam
2023-02-2707:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2707:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-2706:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-2704:27:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2623:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-2619:35:47kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-02-2618:30:17WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-02-26_18-30-17-motivace26.2..csv
2023-02-2615:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2615:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-2609:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2609:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-2607:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2607:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-2606:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-2604:26:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2523:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-2520:11:00kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-02-2519:06:34WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-02-25_19-06-34-motivace25.2..csv
2023-02-2519:05:09WEB - zmena prohresku - nero84 926148 , Coraline III. Mstivá , 2023-02-25 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-02-2515:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2515:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-2509:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2509:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-2507:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2507:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-2506:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-2504:30:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2423:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-2415:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-2415:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2412:10:58kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-02-2411:08:36WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-02-24_11-08-36-mot240223.csv
2023-02-2409:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2409:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-2407:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2407:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-2406:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-2404:30:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2323:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-2320:25:47kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-02-2319:31:12WEB - zmena prohresku - nero84 688535 , Antigonus 8. Černý , 2023-02-23 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2023-02-2319:30:15WEB - zmena prohresku - nero84 593951 , Amalaric 2. Lstivý , 2023-02-23 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-02-2319:23:52WEB - zmena prohresku - nero84 848977805 , Grzli666 , 2023-02-23 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-02-2319:20:30WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-02-23_19-20-30-motivace23.2..csv
2023-02-2315:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2315:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-2309:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2309:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-2307:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2307:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-2306:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-2304:31:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2223:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-2219:11:20WEB - zmena prohresku - nero84 848977805 , Grzli666 , 2023-02-22 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-02-2218:53:11WEB - zmena prohresku - nero84 848977805 , Grzli666 , 2023-02-22 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-02-2218:52:56WEB - zmena prohresku - nero84 9381 , will2 , 2023-02-22 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-02-2215:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2215:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-2209:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2209:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-2207:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2207:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-2206:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-2204:26:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2123:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-2115:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2115:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-2114:30:48kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-02-2114:29:39WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-02-21_14-29-39-mot210223.csv
2023-02-2109:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2109:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-2107:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2107:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-2106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-2104:30:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2023:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-2015:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2015:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-2012:05:47kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-02-2012:02:52WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-02-20_12-02-52-motivace20.2..csv
2023-02-2009:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2009:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-2007:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-2007:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-2006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-2004:27:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1923:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-1919:30:24WEB - zmena prohresku - nero84 832943 , judyna , 2023-02-19 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-02-1919:27:34WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2023-02-19 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2023-02-1919:27:04WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2023-02-19 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-02-1919:26:51WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2023-02-19 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-02-1919:26:34WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2023-02-19 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2023-02-1919:26:17WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2023-02-19 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2023-02-1919:26:00WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2023-02-19 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2023-02-1915:03:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1915:03:29stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1909:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1909:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1907:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1907:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1906:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-1904:26:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1823:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-1819:15:45kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-02-1819:13:42WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-02-18_19-13-42-motivace18.2..csv
2023-02-1815:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1815:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1809:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1809:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1807:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1807:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1806:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-1804:27:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1723:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-1715:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1715:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1712:35:45kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-02-1712:33:12WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-02-17_12-33-12-mot170223.csv
2023-02-1709:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1709:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1707:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1707:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-1704:26:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1623:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-1615:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1615:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1609:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1609:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1607:03:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1607:03:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1606:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-1604:27:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1523:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-1522:40:42generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-1522:40:35doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-1522:40:34cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2023-02-1522:40:16generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-1522:40:09doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-1515:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1515:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1509:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1509:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1508:50:33hraci_vylouceni-odesli.shGonda
2023-02-1507:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1507:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-1504:30:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1423:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-1419:35:05WEB - zmena prohresku - nero84 1689346 , lugaru355 , 2023-02-14 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2023-02-1419:34:21WEB - zmena prohresku - nero84 1689346 , lugaru355 , 2023-02-14 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-02-1419:34:04WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2023-02-14 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-02-1419:33:36WEB - zmena prohresku - nero84 848977805 , Grzli666 , 2023-02-14 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-02-1419:33:13WEB - zmena prohresku - nero84 1310840 , hajny1 , 2023-02-14 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-02-1419:30:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-02-1419:27:13WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-02-14_19-27-13-motivace14.2..csv
2023-02-1415:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1415:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1409:04:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1409:04:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1407:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1407:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1406:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-1404:27:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1323:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-1315:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1315:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1309:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1309:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1308:40:48kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-02-1308:37:03WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-02-13_08-37-03-mot130223.csv
2023-02-1307:03:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1307:03:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-1304:30:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1223:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-1215:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1215:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1209:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1209:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1207:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1207:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-1204:26:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1123:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-1120:51:18kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-02-1120:49:16WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-02-11_20-49-16-motivace11.2..csv
2023-02-1115:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1115:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1109:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1109:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1107:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1107:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-1104:27:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1023:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-1015:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1015:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1009:03:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1009:03:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1007:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-1007:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-1006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-1004:26:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0923:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-0920:10:52kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-02-0920:07:37WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-02-09_20-07-37-motivace9.2..csv
2023-02-0915:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0915:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-0910:10:51kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-02-0910:05:15WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-02-09_10-05-15-mot090223.csv
2023-02-0909:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0909:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-0907:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0907:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-0906:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-0904:26:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0823:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-0815:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0815:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-0809:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0809:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-0807:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0807:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-0806:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-0804:27:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0723:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-0715:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-0715:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0710:12:15hraci_novy-clen.shPridavam
2023-02-0709:32:06WEB - zmena prohresku - nero84 926148 , Coraline III. Mstivá , 2023-02-07 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-02-0709:31:20WEB - zmena prohresku - nero84 585882 , LuisII , 2023-02-07 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-02-0709:30:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-02-0709:28:21WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-02-07_09-28-21-motivace7.2..csv
2023-02-0709:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0709:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-0707:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0707:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-0706:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-0704:31:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0623:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-0615:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0615:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-0610:30:50kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-02-0610:25:53WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-02-06_10-25-53-mot060223.csv
2023-02-0609:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0609:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-0607:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0607:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-0606:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-0604:27:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0523:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-0521:56:24kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-02-0521:54:15WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-02-05_21-54-15-mot050223.csv
2023-02-0515:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0515:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-0509:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0509:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-0507:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0507:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-0506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-0504:26:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0423:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-0415:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0415:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-0409:02:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0409:02:40stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-0407:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0407:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-0406:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-0404:26:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0323:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-0320:10:51kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-02-0320:06:36WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-02-03_20-06-36-motivace3.2..csv
2023-02-0315:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0315:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-0309:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0309:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-0307:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0307:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-0306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-0304:30:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0223:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-0220:20:46kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-02-0220:17:45WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-02-02_20-17-45-mot020223.csv
2023-02-0215:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0215:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-0209:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0209:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-0207:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0207:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-0206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-0204:30:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0123:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-02-0115:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0115:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-0109:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0109:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-0107:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-02-0107:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-02-0106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-02-0104:26:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-3123:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-3115:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-3115:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-3109:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-3109:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-3107:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-3107:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-3106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-3104:26:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-3023:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-3020:08:58WEB - zmena prohresku - nero84 638195 , TitanCharon , 2023-01-30 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2023-01-3020:08:34WEB - zmena prohresku - nero84 882609 , Viking26 , 2023-01-30 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-01-3020:08:13WEB - zmena prohresku - nero84 638195 , TitanCharon , 2023-01-30 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-01-3020:07:53WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2023-01-30 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-01-3020:07:31WEB - zmena prohresku - nero84 836741 , zuzca , 2023-01-30 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-01-3020:07:10WEB - zmena prohresku - nero84 585882 , LuisII , 2023-01-30 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-01-3019:56:22WEB - zmena prohresku - nero84 585882 , LuisII , 2023-01-30 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-01-3019:55:58WEB - zmena prohresku - nero84 585882 , LuisII , 2023-01-30 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-01-3015:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-3015:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-3009:03:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-3009:03:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-3007:06:39stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-3007:06:39stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-3006:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-3004:30:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2923:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-2915:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2915:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2914:42:40hraci_vylouceni-odesli.shVerotor
2023-01-2909:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2909:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2907:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2907:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2906:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-2904:26:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2823:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-2815:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2815:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2809:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2809:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2807:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2807:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2806:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-2804:27:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2723:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-2715:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2715:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2709:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2709:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2707:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2707:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-2704:27:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2623:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-2619:44:16WEB - zmena prohresku - nero84 1137205 , Verotor , 2023-01-26 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-01-2615:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2615:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2609:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2609:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2607:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2607:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2606:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-2604:28:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2523:00:14generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-2515:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2515:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2509:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2509:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2507:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2507:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2506:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-2504:26:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2423:00:13generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-2415:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2415:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2410:35:46kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-01-2410:34:44WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-01-24_10-34-44-motivace24.1..csv
2023-01-2409:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2409:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2407:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2407:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2406:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-2404:26:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2323:00:13generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-2319:45:49kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-01-2319:42:31WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-01-23_19-42-31-mot230123.csv
2023-01-2315:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2315:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2309:03:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2309:03:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2307:03:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2307:03:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2306:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-2304:26:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2223:00:13generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-2221:00:50kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-01-2220:57:38WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-01-22_20-57-38-mot220123.csv
2023-01-2219:55:00WEB - zmena prohresku - nero84 848977805 , Grzli666 , 2023-01-22 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2023-01-2219:54:40WEB - zmena prohresku - nero84 848977805 , Grzli666 , 2023-01-22 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2023-01-2219:54:24WEB - zmena prohresku - nero84 848977805 , Grzli666 , 2023-01-22 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2023-01-2219:50:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-01-2219:49:20WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-01-22_19-49-20-motivace22.1..csv
2023-01-2216:22:12WEB - zmena prohresku - ecthelioni , , , ,
2023-01-2215:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2215:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2209:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2209:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2207:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2207:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2206:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-2204:26:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2123:00:13generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-2115:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2115:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2109:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2109:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2107:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2107:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2106:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-2104:30:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2023:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-2018:25:45kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-01-2018:21:42WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-01-20_18-21-42-mot200123.csv
2023-01-2015:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2015:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2009:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2009:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2007:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-2007:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-2006:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-2004:30:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1923:00:13generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-1915:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1915:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1909:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1909:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1907:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1907:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1906:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-1904:30:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1823:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-1820:20:47kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-01-1820:16:40WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-01-18_20-16-40-motivace18.1..csv
2023-01-1820:14:54WEB - zmena prohresku - nero84 1689346 , lugaru355 , 2023-01-18 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2023-01-1820:14:30WEB - zmena prohresku - nero84 1000703 , martasm1 , 2023-01-18 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2023-01-1820:11:52hraci_novy-clen.shPridavam
2023-01-1819:56:29hraci_novy-clen.shPridavam
2023-01-1819:55:11hraci_vylouceni-odesli.shAzolix
2023-01-1815:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1815:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1809:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1809:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1807:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1807:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1806:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-1804:30:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1723:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-1720:33:31WEB - zmena prohresku - nero84 849247026 , reverend1979 , 2023-01-17 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-01-1720:33:13WEB - zmena prohresku - nero84 1689346 , lugaru355 , 2023-01-17 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-01-1720:32:52WEB - zmena prohresku - nero84 1137205 , Verotor , 2023-01-17 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-01-1720:32:31WEB - zmena prohresku - nero84 848977805 , Grzli666 , 2023-01-17 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-01-1720:31:55WEB - zmena prohresku - nero84 688535 , Antigonus 8. Černý , 2023-01-17 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-01-1720:31:39WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2023-01-17 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-01-1720:31:14WEB - zmena prohresku - nero84 1689346 , lugaru355 , 2023-01-17 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-01-1720:30:39WEB - zmena prohresku - nero84 559730 , Tahitty , 2023-01-17 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2023-01-1719:55:42kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-01-1719:54:09WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-01-17_19-54-09-motivace17.1..csv
2023-01-1715:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1715:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1709:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1709:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1707:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1707:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1706:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-1704:31:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1623:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-1615:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1615:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1609:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1609:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1608:40:44kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-01-1608:38:53WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-01-16_08-38-53-mot160123.csv
2023-01-1607:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1607:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1606:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-1604:26:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1523:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-1520:05:46kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-01-1520:01:45WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-01-15_20-01-45-mot150123.csv
2023-01-1519:51:18kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-01-1519:45:44WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-01-15_19-45-44-motivace15.1..csv
2023-01-1515:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1515:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1509:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1509:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1507:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1507:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1506:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-1504:27:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1423:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-1419:55:46kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-01-1419:54:08WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-01-14_19-54-08-motivace14.1..csv
2023-01-1419:52:10WEB - zmena prohresku - nero84 848974151 , Azolix , 2023-01-14 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2023-01-1415:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1415:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1409:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1409:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1407:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1407:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1406:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-1404:26:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1323:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-1315:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1315:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1309:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1309:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1307:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1307:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1306:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-1304:30:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1223:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-1217:20:47kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-01-1217:16:49WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-01-12_17-16-49-mot120123.csv
2023-01-1215:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1215:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1209:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1209:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1207:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1207:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1206:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-1204:26:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1123:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-1120:17:28hraci_vylouceni-odesli.shRigor Mortis
2023-01-1119:50:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-01-1119:49:49WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-01-11_19-49-49-motivace11.1..csv
2023-01-1119:47:55WEB - zmena prohresku - nero84 290770 , zikiziki , 2023-01-11 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-01-1119:47:37WEB - zmena prohresku - nero84 849247026 , reverend1979 , 2023-01-11 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-01-1119:47:18WEB - zmena prohresku - nero84 832943 , judyna , 2023-01-11 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-01-1119:46:51WEB - zmena prohresku - nero84 848974151 , Azolix , 2023-01-11 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-01-1119:44:39WEB - zmena prohresku - nero84 849231027 , Rigor Mortis , 2023-01-11 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2023-01-1115:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1115:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1113:20:26WEB - zmena prohresku - nero84 849247026 , reverend1979 , 2023-01-11 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-01-1113:20:02WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2023-01-11 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-01-1113:19:38WEB - zmena prohresku - nero84 585882 , LuisII , 2023-01-11 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-01-1113:19:15WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2023-01-11 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-01-1109:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1109:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1107:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1107:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1106:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-1104:26:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1023:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-1015:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1015:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1009:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1009:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1007:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-1007:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-1006:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-1004:30:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0923:00:13generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-0920:10:54kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-01-0920:07:04WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-01-09_20-07-04-motivace9.1..csv
2023-01-0915:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0915:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-0909:25:46kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-01-0909:24:36WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-01-09_09-24-36-mot090123.csv
2023-01-0909:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0909:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-0907:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0907:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-0906:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-0904:26:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0823:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-0819:55:45kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-01-0819:51:30WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-01-08_19-51-30-motivace8.1..csv
2023-01-0819:48:39WEB - zmena prohresku - nero84 1306577 , Martass 1. Zvědavý , 2023-01-08 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-01-0815:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0815:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-0809:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0809:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-0807:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0807:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-0806:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-0804:30:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0723:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-0719:40:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-01-0719:39:07WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-01-07_19-39-07-motivace7.1..csv
2023-01-0715:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0715:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-0709:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0709:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-0707:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0707:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-0706:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-0704:30:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0623:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-0615:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0615:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-0609:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0609:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-0607:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0607:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-0606:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-0604:26:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0523:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-0519:40:48kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-01-0519:36:54WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-01-05_19-36-54-mot050123.csv
2023-01-0515:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0515:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-0509:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0509:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-0507:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0507:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-0506:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-0504:30:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0423:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-0415:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0415:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-0409:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0409:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-0407:05:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0407:05:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-0406:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-0404:30:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0323:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-0321:56:10hraci_vylouceni-odesli.shPetr Slovan
2023-01-0321:54:45hraci_vylouceni-odesli.shladacert
2023-01-0320:45:50WEB - zmena prohresku - nero84 413643 , nero84 , 2023-01-03 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2023-01-0319:50:15WEB - zmena prohresku - nero84 1137205 , Verotor , 2023-01-03 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-01-0319:49:56WEB - zmena prohresku - nero84 578197 , ladacert , 2023-01-03 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2023-01-0315:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-0315:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0309:03:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0309:03:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-0307:03:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0307:03:33stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-0306:42:58hraci_vylouceni-odesli.shKolopoloko
2023-01-0306:42:04hraci_vylouceni-odesli.sh67zdenek
2023-01-0306:40:17hraci_vylouceni-odesli.shavocado
2023-01-0306:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-0304:31:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0223:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-0219:55:47kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-01-0219:53:10WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-01-02_19-53-10-motivace2.1..csv
2023-01-0215:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0215:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-0209:03:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0209:03:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-0208:35:48kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-01-0208:30:16WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-01-02_08-30-16-mot020123.csv
2023-01-0207:03:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0207:03:26stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-0206:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-0204:27:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0123:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2023-01-0120:10:51kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2023-01-0120:07:23WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2023-01-01_20-07-23-motivace1.1..csv
2023-01-0115:03:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0115:03:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-0111:50:48kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2023-01-0111:46:34WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2023-01-01_11-46-34-mot010123.csv
2023-01-0109:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0109:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-0107:03:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2023-01-0107:03:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2023-01-0106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2023-01-0104:26:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-3123:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-3115:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-3115:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-3109:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-3109:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-3107:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-3107:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-3106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-3104:26:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-3023:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-3015:03:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-3015:03:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-3009:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-3009:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-3007:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-3007:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-3006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-3004:31:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2923:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-2920:09:13WEB - zmena prohresku - nero84 13181 , davidoss1111 , 2022-12-29 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-12-2919:55:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-12-2919:53:12WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-12-29_19-53-12-motivace29.12..csv
2022-12-2915:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2915:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2909:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2909:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2907:03:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2907:03:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2906:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-2904:31:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2823:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-2815:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2815:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2809:30:50kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-12-2809:27:17WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-12-28_09-27-17-mot281222.csv
2022-12-2809:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2809:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2807:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2807:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2806:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-2804:27:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2723:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-2721:34:53hraci_novy-clen.shPridavam
2022-12-2719:55:50kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-12-2719:53:14WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-12-27_19-53-14-motivace27.12..csv
2022-12-2715:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2715:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2709:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2709:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2707:06:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2707:06:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2706:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-2704:32:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2623:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-2615:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2615:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2610:50:49kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-12-2610:47:57WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-12-26_10-47-57-mot261222.csv
2022-12-2609:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2609:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2607:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2607:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2606:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-2604:31:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2523:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-2519:51:20kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-12-2519:47:39WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-12-25_19-47-39-motivace25.12..csv
2022-12-2515:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2515:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2509:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2509:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2507:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2507:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2506:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-2504:26:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2423:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-2420:40:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-12-2420:36:47WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-12-24_20-36-47-motivace24.12..csv
2022-12-2415:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2415:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2409:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2409:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2407:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2407:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2406:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-2404:26:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2323:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-2315:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2315:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2309:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2309:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2307:45:49kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-12-2307:41:08WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-12-23_07-41-08-mot231222.csv
2022-12-2307:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2307:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2306:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-2304:30:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2223:00:17generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-2219:55:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-12-2219:51:55WEB - zmena prohresku - nero84 13181 , davidoss1111 , 2022-12-22 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-12-2219:51:06WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-12-22_19-51-06-motivace22.12..csv
2022-12-2215:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2215:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2209:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2209:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2207:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2207:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-2204:30:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2123:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-2122:10:14hraci_novy-clen.shPridavam
2022-12-2122:09:39hraci_vylouceni-odesli.shmazlik-81
2022-12-2115:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2115:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2109:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2109:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2107:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2107:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-2104:27:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2023:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-2015:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2015:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2011:12:24generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-2011:12:16cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-12-2011:12:16doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-2011:11:39generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-2011:11:32doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-2010:57:05WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2022-12-20 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-12-2010:56:44WEB - zmena prohresku - nero84 1137205 , Verotor , 2022-12-20 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-12-2010:56:29WEB - zmena prohresku - nero84 13181 , davidoss1111 , 2022-12-20 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-12-2010:55:50WEB - zmena prohresku - nero84 848977805 , Grzli666 , 2022-12-20 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-12-2009:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2009:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2007:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-2007:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-2006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-2004:26:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1923:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-1916:03:44hraci_vylouceni-odesli.shkimczkim
2022-12-1916:03:11hraci_novy-clen.shPridavam
2022-12-1915:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1915:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1911:10:55kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-12-1911:08:39WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-12-19_11-08-39-mot191222.csv
2022-12-1909:03:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1909:03:33stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1908:55:47kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-12-1908:52:17WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-12-19_08-52-17-motivace19.12..csv
2022-12-1907:03:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1907:03:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-1904:26:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1823:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-1815:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1815:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1812:05:47kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-12-1812:01:31WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-12-18_12-01-31-mot181222.csv
2022-12-1809:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1809:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1807:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1807:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-1804:26:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1723:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-1715:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1715:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1709:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1709:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1707:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1707:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1706:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-1704:31:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1623:00:16generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-1615:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1615:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1609:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1609:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1607:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1607:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-1604:26:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1523:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-1519:56:11WEB - zmena prohresku - nero84 848974151 , Azolix , 2022-12-15 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-12-1519:55:59WEB - zmena prohresku - nero84 848974151 , Azolix , 2022-12-15 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-12-1519:55:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-12-1519:55:42WEB - zmena prohresku - nero84 849247026 , reverend1979 , 2022-12-15 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-12-1519:55:16WEB - zmena prohresku - nero84 849247026 , reverend1979 , 2022-12-15 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-12-1519:52:11WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-12-15_19-52-11-motivace15.12..csv
2022-12-1515:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1515:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1509:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1509:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1507:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1507:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1506:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-1504:26:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1423:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-1415:03:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1415:03:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1412:45:47kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-12-1412:44:34WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-12-14_12-44-34-mot141222.csv
2022-12-1409:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1409:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1407:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1407:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-1404:26:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1323:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-1315:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1315:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1309:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1309:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1307:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1307:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-1304:26:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1223:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-1215:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1215:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1212:49:51WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2022-12-12 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-12-1212:49:33WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2022-12-12 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-12-1212:10:54kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-12-1212:08:51WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-12-12_12-08-51-mot121222.csv
2022-12-1212:05:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-12-1212:04:52WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2022-12-12 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-12-1212:04:37WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2022-12-12 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-12-1212:04:07WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2022-12-12 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-12-1212:03:51WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2022-12-12 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-12-1212:03:05WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-12-12_12-03-05-motivace12.12..csv
2022-12-1209:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1209:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1207:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1207:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1206:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-1204:26:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1123:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-1115:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1115:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1109:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1109:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1107:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1107:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-1104:31:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1023:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-1019:50:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-12-1019:49:35WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-12-10_19-49-35-motivace10.12..csv
2022-12-1015:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1015:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1009:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1009:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1007:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-1007:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-1006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-1004:31:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0923:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-0919:55:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-12-0919:52:54WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-12-09_19-52-54-motivace9.12..csv
2022-12-0916:55:49kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-12-0916:52:36WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-12-09_16-52-36-mot091222.csv
2022-12-0915:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0915:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-0909:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0909:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-0907:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0907:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-0906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-0904:26:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0823:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-0815:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0815:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-0809:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0809:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-0807:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0807:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-0806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-0804:26:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0723:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-0719:55:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-12-0719:54:53WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-12-07_19-54-53-motivace7.12..csv
2022-12-0715:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0715:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-0709:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0709:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-0707:03:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0707:03:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-0706:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-0704:31:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0623:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-0621:41:47kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-12-0621:36:48WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-12-06_21-36-48-mot061222.csv
2022-12-0620:06:49WEB - zmena prohresku - nero84 9381 , will2 , 2022-12-06 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-12-0620:06:37WEB - zmena prohresku - nero84 9381 , will2 , 2022-12-06 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-12-0619:56:56WEB - zmena prohresku - nero84 559730 , Tahitty , 2022-12-06 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-12-0619:56:42WEB - zmena prohresku - nero84 559730 , Tahitty , 2022-12-06 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-12-0619:55:54WEB - zmena prohresku - nero84 1847381 , Paprik1585 , 2022-12-06 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-12-0619:55:40WEB - zmena prohresku - nero84 1847381 , Paprik1585 , 2022-12-06 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-12-0615:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0615:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-0609:46:29WEB - zmena prohresku - nero84 1021506 , kimczkim , 2022-12-06 , Motivace , Reklamace prohřešku
2022-12-0609:31:52WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2022-10-24 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-12-0609:28:08hraci_vylouceni-odesli.shCadmus 7. Silný
2022-12-0609:27:50hraci_vylouceni-odesli.shVyroktysek
2022-12-0609:03:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0609:03:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-0607:55:25WEB - zmena prohresku - nero84 1648179 , Kerberus , 2022-12-06 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-12-0607:55:10WEB - zmena prohresku - nero84 1648179 , Kerberus , 2022-12-06 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-12-0607:36:58WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2022-12-06 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-12-0607:36:37WEB - zmena prohresku - nero84 649239 , Cadmus 7. Silný , 2022-12-06 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-12-0607:36:18WEB - zmena prohresku - nero84 212744 , Vyroktysek , 2022-12-06 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-12-0607:35:51WEB - zmena prohresku - nero84 212744 , Vyroktysek , 2022-12-06 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-12-0607:35:33WEB - zmena prohresku - nero84 649239 , Cadmus 7. Silný , 2022-12-06 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-12-0607:35:05WEB - zmena prohresku - nero84 591495 , Blue 1. , 2022-12-06 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-12-0607:34:36WEB - zmena prohresku - nero84 1021506 , kimczkim , 2022-12-06 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-12-0607:34:14WEB - zmena prohresku - nero84 649239 , Cadmus 7. Silný , 2022-12-06 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-12-0607:33:56WEB - zmena prohresku - nero84 212744 , Vyroktysek , 2022-12-06 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-12-0607:03:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0607:03:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-0606:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-0604:26:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0523:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-0515:03:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0515:03:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-0512:40:49kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-12-0512:38:50WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-12-05_12-38-50-mot051222.csv
2022-12-0510:40:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-12-0510:38:02WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-12-05_10-38-02-motivace5.12..csv
2022-12-0509:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0509:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-0507:03:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0507:03:22stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-0506:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-0504:26:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0423:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-0420:10:52kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-12-0420:05:49WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-12-04_20-05-49-motivace4.12..csv
2022-12-0415:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0415:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-0409:03:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0409:03:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-0407:07:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0407:07:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-0406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-0404:31:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0323:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-0316:10:52kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-12-0316:07:03WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-12-03_16-07-03-mot031222.csv
2022-12-0315:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0315:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-0309:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0309:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-0307:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0307:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-0306:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-0304:31:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0223:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-0215:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0215:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-0212:35:50kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-12-0212:31:32WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-12-02_12-31-32-motivace2.12..csv
2022-12-0210:55:48kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-12-0210:52:16WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-12-02_10-52-16-mot021222.csv
2022-12-0209:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0209:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-0207:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0207:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-0206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-0204:26:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0123:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-12-0115:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0115:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-0109:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0109:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-0107:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-12-0107:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-12-0106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-12-0104:30:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-3023:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-3020:24:32WEB - zmena prohresku - nero84 926148 , Coraline III. Mstivá , 2022-11-30 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-11-3020:24:18WEB - zmena prohresku - nero84 926148 , Coraline III. Mstivá , 2022-10-24 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-11-3019:56:34WEB - zmena prohresku - nero84 649239 , Cadmus 7. Silný , 2022-11-30 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-11-3019:56:19WEB - zmena prohresku - nero84 212744 , Vyroktysek , 2022-11-30 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-11-3015:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-3015:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-3014:40:50kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-11-3014:38:35WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-11-30_14-38-35-motivace30.11..csv
2022-11-3009:45:50kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-11-3009:41:37WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-11-30_09-41-37-mot301122.csv
2022-11-3009:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-3009:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-3007:03:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-3007:03:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-3006:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-3004:30:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2923:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-2915:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2915:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2909:03:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2909:03:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2907:04:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2907:04:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2906:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-2905:39:24hraci_novy-clen.shPridavam
2022-11-2904:26:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2823:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-2822:18:14hraci_vylouceni-odesli.shIloas
2022-11-2815:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2815:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2813:25:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-11-2813:23:39WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-11-28_13-23-39-motivace23.11..csv
2022-11-2812:55:50kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-11-2812:53:27WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-11-28_12-53-27-motivace28.11..csv
2022-11-2812:50:49kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-11-2812:46:49WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-11-28_12-46-49-mot281122.csv
2022-11-2812:45:50kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-11-2812:41:00WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-11-28_12-41-00-motivace28.11..csv
2022-11-2812:40:44WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-11-28_12-40-44-motivace23.11..csv
2022-11-2809:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2809:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2807:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2807:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2806:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-2804:31:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2723:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-2715:03:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2715:03:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2712:16:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2712:10:44hraci_novy-clen.shPridavam
2022-11-2712:10:17hraci_novy-clen.shPridavam
2022-11-2712:09:38hraci_novy-clen.shPridavam
2022-11-2709:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2709:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2707:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2707:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2706:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-2704:27:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2623:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-2617:40:47kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-11-2617:35:21WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-11-26_17-35-21-mot261122.csv
2022-11-2615:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2615:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2609:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2609:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2607:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2607:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-2604:31:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2523:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-2515:55:48kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-11-2515:50:53WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-11-25_15-50-53-mot251122.csv
2022-11-2515:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2515:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2509:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2509:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2507:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2507:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2506:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-2504:30:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2423:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-2415:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2415:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2409:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2409:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2407:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2407:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2406:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-2404:28:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2323:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-2320:25:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-11-2320:23:22WEB - zmena prohresku - nero84 832943 , judyna , 2022-11-23 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-11-2320:22:58WEB - zmena prohresku - nero84 559730 , Tahitty , 2022-11-23 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-11-2320:22:36WEB - zmena prohresku - nero84 212744 , Vyroktysek , 2022-11-23 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-11-2320:22:18WEB - zmena prohresku - nero84 882609 , Viking26 , 2022-11-23 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-11-2320:21:58WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2022-11-23 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-11-2320:21:34WEB - zmena prohresku - nero84 212744 , Vyroktysek , 2022-11-23 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-11-2320:21:21WEB - zmena prohresku - nero84 1648179 , Kerberus , 2022-11-23 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-11-2320:21:02WEB - zmena prohresku - nero84 9381 , will2 , 2022-11-23 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-11-2320:20:22WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-11-23_20-20-22-motivace23.11..csv
2022-11-2315:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2315:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2309:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2309:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2307:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2307:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-2304:30:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2223:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-2215:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2215:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2209:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2209:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2207:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2207:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2206:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-2204:30:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2123:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-2120:05:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-11-2120:03:57WEB - zmena prohresku - nero84 638195 , TitanCharon , 2022-11-21 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-11-2120:03:04WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-11-21_20-03-04-motivace21.11..csv
2022-11-2115:55:48kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-11-2115:53:05WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-11-21_15-53-05-mot211122.csv
2022-11-2115:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2115:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2109:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2109:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2107:03:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2107:03:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-2104:30:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2023:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-2019:50:47kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-11-2019:47:45WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-11-20_19-47-45-mot201122.csv
2022-11-2015:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2015:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2010:20:46kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-11-2010:16:15WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-11-20_10-16-15-motivace20.11..csv
2022-11-2009:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2009:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2007:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-2007:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-2006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-2004:26:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1923:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-1915:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1915:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1909:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1909:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1907:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1907:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1906:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-1904:31:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1823:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-1819:55:48kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-11-1819:52:27WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-11-18_19-52-27-mot181122.csv
2022-11-1815:03:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1815:03:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1809:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1809:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1807:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1807:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-1804:27:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1723:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-1715:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1715:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1709:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1709:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1707:06:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1707:06:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1706:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-1704:30:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1623:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-1615:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1615:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1609:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1609:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1607:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1607:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-1604:26:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1523:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-1520:46:50WEB - zmena prohresku - nero84 832943 , judyna , 2022-11-15 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-11-1520:46:05WEB - zmena prohresku - nero84 212744 , Vyroktysek , 2022-11-15 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-11-1515:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1515:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1509:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1509:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1507:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1507:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-1504:26:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1423:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-1419:44:06WEB - zmena prohresku - nero84 1847381 , Paprik1585 , 2022-11-14 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-11-1419:43:31WEB - zmena prohresku - nero84 212744 , Vyroktysek , 2022-11-14 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-11-1419:40:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-11-1419:38:20WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-11-14_19-38-20-motivace14.11..csv
2022-11-1415:10:53kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-11-1415:09:42WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-11-14_15-09-42-mot141122.csv
2022-11-1415:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1415:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1409:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1409:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1407:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1407:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-1404:30:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1323:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-1320:22:38WEB - zmena prohresku - nero84 849247026 , reverend1979 , 2022-11-13 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-11-1319:55:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-11-1319:53:30WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-11-13_19-53-30-motivace13.11..csv
2022-11-1315:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1315:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1309:15:49kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-11-1309:14:12WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-11-13_09-14-12-mot131122.csv
2022-11-1309:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1309:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1307:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1307:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-1304:56:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1223:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-1215:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1215:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1209:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1209:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1207:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1207:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1206:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-1204:26:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1123:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-1115:03:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1115:03:30stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1109:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1109:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1107:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1107:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-1104:26:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1023:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-1019:45:48kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-11-1019:43:57WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-11-10_19-43-57-mot101122.csv
2022-11-1015:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1015:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1009:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1009:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1007:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-1007:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-1006:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-1004:26:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0923:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-0915:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0915:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-0909:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0909:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-0907:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0907:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-0906:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-0904:26:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0823:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-0816:57:28WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2022-11-08 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-11-0816:56:50WEB - zmena prohresku - nero84 649239 , Cadmus 7. Silný , 2022-11-08 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-11-0816:56:35WEB - zmena prohresku - nero84 649239 , Cadmus 7. Silný , 2022-11-08 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-11-0816:50:47kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-11-0816:48:15WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-11-08_16-48-15-motivace8.11..csv
2022-11-0815:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0815:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-0809:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0809:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-0807:09:05hraci_novy-clen.shPridavam
2022-11-0807:07:58hraci_novy-clen.shPridavam
2022-11-0807:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0807:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-0806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-0804:30:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0723:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-0715:40:46kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-11-0715:39:02WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-11-07_15-39-02-mot071122.csv
2022-11-0715:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0715:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-0709:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0709:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-0707:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0707:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-0706:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-0704:30:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0623:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-0615:50:47kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-11-0615:45:36WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-11-06_15-45-36-mot061122.csv
2022-11-0615:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0615:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-0609:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0609:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-0607:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0607:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-0606:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-0604:51:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0523:00:13generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-0520:35:46kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-11-0520:34:58WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-11-05_20-34-58-motivace5.11..csv
2022-11-0520:20:31WEB - zmena prohresku - nero84 849247026 , reverend1979 , 2022-11-05 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-11-0520:00:50kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-11-0519:56:02WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-11-05_19-56-02-motivace5.11..csv
2022-11-0515:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0515:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-0509:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0509:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-0507:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0507:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-0506:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-0504:30:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0423:00:13generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-0415:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0415:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-0411:55:46kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-11-0411:54:05WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-11-04_11-54-05-mot041122.csv
2022-11-0409:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0409:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-0407:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0407:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-0406:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-0404:26:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0323:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-0315:02:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0315:02:40stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-0309:02:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0309:02:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-0307:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0307:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-0306:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-0304:30:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0223:00:12generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-0215:06:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0215:06:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-0209:06:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0209:06:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-0207:07:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0207:07:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-0206:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-0204:30:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0123:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-11-0115:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0115:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-0109:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0109:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-0107:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-11-0107:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-11-0106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-11-0104:26:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-3123:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-3120:10:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-10-3120:06:54WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-10-31_20-06-54-motivace31.10..csv
2022-10-3119:50:47kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-10-3119:46:31WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-10-31_19-46-31-mot311022.csv
2022-10-3115:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-3115:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-3109:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-3109:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-3107:02:39stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-3107:02:39stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-3106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-3104:30:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-3023:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-3022:31:23kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-10-3022:29:40WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-10-30_22-29-40-mot301022.csv
2022-10-3015:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-3015:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-3009:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-3009:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-3007:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-3007:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-3006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-3004:30:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2923:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-2920:10:46kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-10-2920:09:44WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-10-29_20-09-44-motivace29.10..csv
2022-10-2915:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2915:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2909:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2909:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2907:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2907:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2906:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-2904:26:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2823:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-2815:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2815:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2809:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2809:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2807:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2807:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2806:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-2804:26:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2723:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-2715:51:12hraci_novy-clen.shPridavam
2022-10-2715:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2715:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2714:10:45kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-10-2714:07:21WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-10-27_14-07-21-mot271022.csv
2022-10-2709:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2709:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2707:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2707:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-2704:30:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2623:50:40generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-2623:50:33doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-2623:50:32cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-10-2623:50:14generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-2623:50:07doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-2623:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-2621:33:18hraci_novy-clen.shPridavam
2022-10-2620:10:47kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-10-2620:05:14WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-10-26_20-05-14-motivace26.10..csv
2022-10-2615:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2615:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2609:02:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2609:02:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2607:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2607:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-2604:29:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2523:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-2515:02:39stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2515:02:39stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2509:02:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2509:02:40stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2507:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2507:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2506:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-2504:26:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2423:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-2415:02:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2415:02:31stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2409:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2409:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2408:15:42kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-10-2408:13:32WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-10-24_08-13-31-mot241022.csv
2022-10-2407:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2407:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2406:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-2404:30:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2323:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-2319:25:43kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-10-2319:22:41WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-10-23_19-22-41-23.10..csv
2022-10-2315:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2315:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2312:54:02hraci_novy-clen.shPridavam
2022-10-2309:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2309:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2307:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2307:02:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2306:34:13hraci_vylouceni-odesli.shkimczkim
2022-10-2306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-2304:36:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2223:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-2219:55:43kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-10-2219:50:56WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-10-22_19-50-56-mot221022.csv
2022-10-2215:06:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2215:06:40stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2209:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2209:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2207:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2207:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2206:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-2204:30:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2123:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-2115:02:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2115:02:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2109:02:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2109:02:40stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2107:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2107:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-2104:31:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2023:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-2015:02:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2015:02:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2009:03:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2009:03:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2007:02:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-2007:02:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-2006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-2004:30:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1923:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-1920:50:45kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-10-1920:47:31WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-10-19_20-47-31-mot191022.csv
2022-10-1920:35:03WEB - zmena prohresku - nero84 832943 , judyna , 2022-10-19 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-10-1920:20:45kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-10-1920:18:36WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-10-19_20-18-36-motivace19.10..csv
2022-10-1920:07:15WEB - zmena prohresku - nero84 832943 , judyna , 2022-10-19 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-10-1920:05:53WEB - zmena prohresku - nero84 1847381 , Paprik1585 , 2022-10-19 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-10-1920:05:22WEB - zmena prohresku - nero84 593951 , Amalaric 2. Lstivý , 2022-10-19 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-10-1915:03:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1915:03:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1909:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1909:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1907:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1907:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-1904:30:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1823:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-1815:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1815:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1809:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1809:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1807:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1807:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1806:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-1804:28:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1723:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-1720:15:45kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-10-1720:14:59WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-10-17_20-14-59-Motivace.csv
2022-10-1719:50:46kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-10-1719:48:51WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-10-17_19-48-51-motivace17.10..csv
2022-10-1715:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1715:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1709:55:44kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-10-1709:52:17WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-10-17_09-52-17-mot171022.csv
2022-10-1709:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1709:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1707:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1707:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-1704:30:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1623:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-1617:55:45kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-10-1617:50:12WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-10-16_17-50-12-mot161022.csv
2022-10-1615:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1615:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1611:41:33hraci_vylouceni-odesli.sh67zdenek
2022-10-1609:02:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1609:02:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1609:00:20WEB - zmena prohresku - nero84 832943 , judyna , 2022-10-16 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-10-1609:00:04WEB - zmena prohresku - nero84 832943 , judyna , 2022-10-16 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-10-1608:59:47WEB - zmena prohresku - nero84 832943 , judyna , 2022-10-16 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-10-1608:35:44kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-10-1608:30:25WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-10-16_08-30-25-motivace16.10..csv
2022-10-1607:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1607:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1606:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-1604:43:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1523:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-1518:05:45kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-10-1518:01:45WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-10-15_18-01-45-Motivace.csv
2022-10-1515:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1515:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1509:03:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1509:03:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1507:03:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1507:03:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1506:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-1504:27:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1423:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-1415:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1415:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1409:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1409:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1407:02:39stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1407:02:39stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1406:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-1404:26:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1323:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-1315:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1315:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1309:02:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1309:02:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1307:02:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1307:02:34stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1306:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-1304:30:39stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1223:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-1219:55:46kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-10-1219:51:51WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-10-12_19-51-51-mot121022.csv
2022-10-1215:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1215:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1209:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1209:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1207:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1207:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-1204:30:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1123:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-1117:55:46kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-10-1117:52:58WEB - zmena prohresku - nero84 212744 , Vyroktysek , 2022-10-11 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-10-1117:52:19WEB - zmena prohresku - nero84 832943 , judyna , 2022-10-11 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-10-1117:51:39WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-10-11_17-51-39-motivace11.10..csv
2022-10-1115:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1115:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1109:02:39stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1109:02:39stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1107:03:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1107:03:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-1104:27:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1023:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-1020:33:48hraci_novy-clen.shPridavam
2022-10-1020:31:57hraci_vylouceni-odesli.shDoza
2022-10-1018:50:46kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-10-1018:50:01WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-10-10_18-50-01-Motivace.csv
2022-10-1016:10:46kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-10-1016:09:30WEB - zmena prohresku - nero84 457785 , Doza , 2022-10-10 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-10-1016:09:13WEB - zmena prohresku - nero84 457785 , Doza , 2022-10-10 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-10-1016:08:58WEB - zmena prohresku - nero84 457785 , Doza , 2022-10-10 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-10-1016:07:32WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-10-10_16-07-32-motivace10.10..csv
2022-10-1015:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1015:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1009:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1009:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1008:35:47kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-10-1008:30:18WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-10-10_08-30-18-mot101022.csv
2022-10-1007:02:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-1007:02:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-1006:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-1004:30:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0923:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-0915:30:45kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-10-0915:28:23WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-10-09_15-28-23-mot091022.csv
2022-10-0915:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0915:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-0909:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0909:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-0907:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0907:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-0906:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-0904:40:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0823:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-0816:55:46kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-10-0816:50:41WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-10-08_16-50-41-Motivace.csv
2022-10-0815:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0815:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-0809:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0809:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-0807:03:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0807:03:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-0806:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-0804:26:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0723:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-0720:20:47kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-10-0720:16:39WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-10-07_20-16-39-motivace7.10..csv
2022-10-0715:03:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0715:03:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-0709:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0709:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-0707:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0707:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-0706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-0704:30:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0623:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-0620:20:45kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-10-0620:20:08WEB - zmena prohresku - nero84 836741 , zuzca , 2022-10-06 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-10-0620:19:42WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-10-06_20-19-42-motivace6.10..csv
2022-10-0620:15:44kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-10-0620:11:47WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-10-06_20-11-47-mot061022.csv
2022-10-0615:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0615:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-0609:03:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0609:03:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-0607:02:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0607:02:40stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-0606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-0604:30:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0523:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-0515:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0515:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-0509:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0509:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-0507:02:40stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-0507:02:39stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-0504:29:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0423:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-0419:53:10WEB - zmena prohresku - nero84 836741 , zuzca , 2022-10-04 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-10-0415:03:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0415:03:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-0409:02:39stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0409:02:39stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-0407:03:44hraci_vylouceni-odesli.shRumunia
2022-10-0407:03:21hraci_vylouceni-odesli.shŠejna22
2022-10-0407:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0407:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-0406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-0404:26:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0323:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-0320:15:14WEB - zmena prohresku - nero84 848988681 , Rumunia , 2022-10-03 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-10-0320:14:57WEB - zmena prohresku - nero84 832943 , judyna , 2022-10-03 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-10-0320:14:39WEB - zmena prohresku - nero84 457785 , Doza , 2022-10-03 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-10-0319:55:48kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-10-0319:52:07WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-10-03_19-52-07-031022.csv
2022-10-0319:51:55WEB - zmena prohresku - nero84 1306577 , Martass 1. Zvědavý , 2022-10-03 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-10-0319:51:37WEB - zmena prohresku - nero84 457785 , Doza , 2022-10-03 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-10-0319:25:45kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-10-0319:21:17WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-10-03_19-21-17-Motivace.csv
2022-10-0315:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0315:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-0309:10:47kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-10-0309:09:19WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-10-03_09-09-19-3.10..csv
2022-10-0309:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0309:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-0307:03:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0307:03:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-0306:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-0304:26:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0223:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-0215:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-0215:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0209:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0209:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-0207:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0207:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-0206:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-0204:26:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0123:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-10-0115:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0115:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-0109:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0109:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-0107:03:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-10-0107:03:25stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-10-0106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-10-0104:26:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-3023:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-3016:55:46kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-09-3016:50:18WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-09-30_16-50-18-Motivace.csv
2022-09-3015:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-3015:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-3009:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-3009:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-3007:20:46kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-09-3007:18:27WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-09-30_07-18-27-mot300922.csv
2022-09-3007:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-3007:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-3006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-3004:26:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2923:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-2920:20:47kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-09-2920:18:13WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-09-29_20-18-13-motivace29.9..csv
2022-09-2915:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2915:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2909:04:00WEB - zmena prohresku - ecthelioni 649239 , Cadmus 7. Silný , 2022-09-29 , Cechovni_expedice , Reklamace prohřešku
2022-09-2909:03:30WEB - zmena prohresku - ecthelioni 649239 , Cadmus 7. Silný , 2022-09-29 , Motivace , Reklamace prohřešku
2022-09-2909:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2909:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2907:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2907:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2906:59:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2906:58:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-2906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-2904:26:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2901:30:02WEB - zmena prohresku - Dan 77 868893 , Šejna22 , 2022-09-29 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-09-2901:29:15WEB - zmena prohresku - Dan 77 1306577 , Martass 1. Zvědavý , 2022-09-26 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-09-2901:28:48WEB - zmena prohresku - Dan 77 457785 , Doza , 2022-09-26 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-09-2901:28:30WEB - zmena prohresku - Dan 77 457785 , Doza , 2022-09-26 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-09-2901:28:04WEB - zmena prohresku - Dan 77 457785 , Doza , 2022-09-26 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-09-2823:21:45generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-2823:21:24doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-2823:21:23cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-09-2823:20:35generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-2823:20:15doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-2823:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-2815:03:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2815:03:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2809:03:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2809:03:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2807:03:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2807:03:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-2804:31:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2723:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-2715:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2715:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2709:03:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2709:03:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2707:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2707:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-2704:30:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2623:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-2620:52:02hraci_novy-clen.shPridavam
2022-09-2620:51:20hraci_novy-clen.shPridavam
2022-09-2620:50:57hraci_novy-clen.shPridavam
2022-09-2620:49:27hraci_novy-clen.shPridavam
2022-09-2618:15:45kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-09-2618:14:54WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-09-26_18-14-54-Motivace.csv
2022-09-2618:12:45WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-09-26_18-12-45-Motivace.csv
2022-09-2615:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2615:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2610:00:44kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-09-2609:56:22WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-09-26_09-56-22-mot260922.csv
2022-09-2609:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2609:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2607:30:44kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-09-2607:28:20WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-09-26_07-28-20-motivace26.9..csv
2022-09-2607:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2607:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2606:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-2604:30:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2523:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-2520:00:45kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-09-2519:59:13WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-09-25_19-59-13-mot250922.csv
2022-09-2515:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2515:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2509:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2509:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2507:02:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2507:02:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2506:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-2504:41:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2423:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-2415:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2415:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2409:02:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2409:02:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2407:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2407:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-2404:27:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2323:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-2320:00:48kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-09-2319:56:04WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-09-23_19-56-04-mot230922.csv
2022-09-2315:06:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2315:06:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2309:06:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2309:06:31stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2307:06:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2307:06:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2306:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-2304:30:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2223:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-2219:00:44kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-09-2218:59:59WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-09-22_18-59-59-Motivace.csv
2022-09-2215:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2215:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2209:15:44kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-09-2209:13:16WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-09-22_09-13-16-motivace22.9..csv
2022-09-2209:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2209:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2207:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2207:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-2204:28:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2123:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-2115:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2115:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2109:02:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2109:02:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2107:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2107:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-2104:30:39stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2023:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-2015:02:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2015:02:36stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2009:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2009:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2007:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-2007:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-2006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-2004:26:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1923:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-1920:49:25hraci_vylouceni-odesli.shNerváček psychopatický
2022-09-1920:46:58hraci_vylouceni-odesli.shAnarchys
2022-09-1920:46:36hraci_vylouceni-odesli.shOndra a majky
2022-09-1920:46:12hraci_vylouceni-odesli.shmarkos.cerny
2022-09-1920:44:58hraci_vylouceni-odesli.shBozdag
2022-09-1920:44:31hraci_vylouceni-odesli.shneznámí ...
2022-09-1920:16:33WEB - zmena prohresku - nero84 1067727 , Anarchys , 2022-09-19 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1920:16:19WEB - zmena prohresku - nero84 789424 , RADA79 , 2022-09-19 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1920:15:41WEB - zmena prohresku - nero84 585882 , LuisII , 2022-09-19 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1920:15:14WEB - zmena prohresku - nero84 417912 , neznámí ... , 2022-09-19 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1920:14:50WEB - zmena prohresku - nero84 1442941 , Ondra a majky , 2022-09-19 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1920:14:32WEB - zmena prohresku - nero84 503971 , markos.cerny , 2022-09-19 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1920:14:11WEB - zmena prohresku - nero84 882057 , Bozdag , 2022-09-19 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1920:11:31WEB - zmena prohresku - nero84 1442941 , Ondra a majky , 2022-09-19 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1920:11:10WEB - zmena prohresku - nero84 417912 , neznámí ... , 2022-09-19 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1920:10:43WEB - zmena prohresku - nero84 280415 , Nerváček psychopatický , 2022-09-19 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1920:10:18WEB - zmena prohresku - nero84 503971 , markos.cerny , 2022-09-19 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1920:10:00WEB - zmena prohresku - nero84 832943 , judyna , 2022-09-19 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1920:09:38WEB - zmena prohresku - nero84 882057 , Bozdag , 2022-09-19 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1920:09:22WEB - zmena prohresku - nero84 1067727 , Anarchys , 2022-09-19 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1920:09:03WEB - zmena prohresku - nero84 1021506 , kimczkim , 2022-09-19 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1915:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1915:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1912:40:46kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-09-1912:38:13WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-09-19_12-38-13-mot190922.csv
2022-09-1909:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1909:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1907:20:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-09-1907:16:12WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-09-19_07-16-12-motivacednes.csv
2022-09-1907:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1907:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-1905:10:47kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-09-1905:09:06WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-09-19_05-09-06-Motivace.csv
2022-09-1904:26:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1823:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-1820:35:48kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-09-1820:30:58WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-09-18_20-30-58-mot180922.csv
2022-09-1815:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1815:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1809:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1809:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1807:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1807:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-1804:26:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1723:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-1719:30:47kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-09-1719:26:04WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-09-17_19-26-04-Motivace.csv
2022-09-1715:03:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1715:03:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1709:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1709:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1707:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1707:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-1704:31:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1703:10:42generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-1703:10:34doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-1703:10:33cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-09-1703:10:14generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-1703:10:07doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-1702:30:43generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-1702:30:35cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-09-1702:30:35doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-1702:30:15generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-1702:30:07doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-1702:00:42generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-1702:00:34doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-1702:00:33cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-09-1702:00:14generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-1702:00:07doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-1623:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-1619:55:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-09-1619:53:01WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-09-16_19-53-01-motivace19.9..csv
2022-09-1615:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1615:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1609:03:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1609:03:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1607:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1607:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-1604:26:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1523:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-1519:55:48kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-09-1519:54:43WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-09-15_19-54-43-mot150922.csv
2022-09-1515:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1515:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1509:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1509:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1507:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1507:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-1504:30:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1423:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-1420:10:51kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-09-1420:09:26WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-09-14_20-09-26-motivace14.9..csv
2022-09-1415:06:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1415:06:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1409:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1409:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1407:03:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1407:03:34stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-1404:29:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1323:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-1319:21:18hraci_novy-clen.shPridavam
2022-09-1315:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1315:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1310:20:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-09-1310:15:37WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-09-13_10-15-37-motivace13.9..csv
2022-09-1309:04:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1309:04:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1308:17:51WEB - zmena prohresku - nero84 926148 , Coraline III. Mstivá , 2022-09-13 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-09-1308:15:44WEB - zmena prohresku - nero84 593951 , Amalaric 2. Lstivý , 2022-09-13 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-09-1307:57:11WEB - zmena prohresku - nero84 559730 , Tahitty , 2022-09-13 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1307:56:56WEB - zmena prohresku - nero84 848988681 , Rumunia , 2022-09-13 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1307:56:35WEB - zmena prohresku - nero84 1442941 , Ondra a majky , 2022-09-13 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1307:56:16WEB - zmena prohresku - nero84 417912 , neznámí ... , 2022-09-13 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1307:55:46WEB - zmena prohresku - nero84 503971 , markos.cerny , 2022-09-13 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1307:55:24WEB - zmena prohresku - nero84 882057 , Bozdag , 2022-09-13 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1307:54:58WEB - zmena prohresku - nero84 1067727 , Anarchys , 2022-09-13 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1307:54:11WEB - zmena prohresku - nero84 1442941 , Ondra a majky , 2022-09-13 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1307:53:47WEB - zmena prohresku - nero84 503971 , markos.cerny , 2022-09-13 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1307:53:32WEB - zmena prohresku - nero84 417912 , neznámí ... , 2022-09-13 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1307:53:07WEB - zmena prohresku - nero84 882057 , Bozdag , 2022-09-13 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1307:52:51WEB - zmena prohresku - nero84 848988681 , Rumunia , 2022-09-13 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1307:52:31WEB - zmena prohresku - nero84 280415 , Nerváček psychopatický , 2022-09-13 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1307:52:14WEB - zmena prohresku - nero84 836741 , zuzca , 2022-09-13 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1307:51:55WEB - zmena prohresku - nero84 593951 , Amalaric 2. Lstivý , 2022-09-13 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1307:49:40WEB - zmena prohresku - nero84 1442941 , Ondra a majky , 2022-09-13 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1307:49:22WEB - zmena prohresku - nero84 503971 , markos.cerny , 2022-09-13 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1307:48:51WEB - zmena prohresku - nero84 417912 , neznámí ... , 2022-09-13 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1307:48:28WEB - zmena prohresku - nero84 848988681 , Rumunia , 2022-09-13 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1307:48:08WEB - zmena prohresku - nero84 882057 , Bozdag , 2022-09-13 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1307:47:35WEB - zmena prohresku - nero84 926148 , Coraline III. Mstivá , 2022-09-13 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1307:47:11WEB - zmena prohresku - nero84 1067727 , Anarchys , 2022-09-13 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-09-1307:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1307:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-1304:30:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1223:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-1219:45:50kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-09-1219:41:00WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-09-12_19-41-00-motivace12.9..csv
2022-09-1218:45:46kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-09-1218:44:04WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-09-12_18-44-04-Motivace.csv
2022-09-1215:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1215:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1209:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1209:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1207:25:47kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-09-1207:24:00WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-09-12_07-24-00-mot120922.csv
2022-09-1207:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1207:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-1204:31:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1123:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-1115:03:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1115:03:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1113:35:46kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-09-1113:31:19WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-09-11_13-31-19-mot110922.csv
2022-09-1109:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1109:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1107:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1107:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-1104:43:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1023:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-1020:00:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-09-1019:57:55WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-09-10_19-57-55-motivace10.9..csv
2022-09-1018:30:37kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-09-1018:28:58WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-09-10_18-28-58-Motivace.csv
2022-09-1015:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1015:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1009:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1009:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1007:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-1007:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-1006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-1004:31:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0923:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-0915:03:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0915:03:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-0909:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0909:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-0907:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0907:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-0906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-0904:30:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0823:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-0818:05:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-09-0818:03:23WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-09-08_18-03-23-motivace8.9.csv
2022-09-0815:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0815:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-0809:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0809:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-0807:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0807:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-0806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-0804:30:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0723:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-0720:20:49kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-09-0720:17:57WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-09-07_20-17-57-mot070922.csv
2022-09-0720:10:52kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-09-0720:05:30WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-09-07_20-05-30-motivace7.9..csv
2022-09-0715:07:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0715:07:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-0709:04:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0709:04:36stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-0707:04:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0707:04:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-0706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-0704:26:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0700:40:43generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-0700:40:35doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-0700:40:34cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-09-0700:40:15generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-0700:40:07doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-0623:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-0615:03:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0615:03:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-0609:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0609:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-0607:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0607:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-0606:20:24hraci_novy-clen.shPridavam
2022-09-0606:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-0604:30:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0523:40:42generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-0523:40:34doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-0523:40:33cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-09-0523:40:15generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-0523:40:07doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-0523:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-0521:03:26WEB - zmena prohresku - nero84 1442941 , Ondra a majky , 2022-09-05 , Cechovni_bitvy , Reklamace prohřešku
2022-09-0521:02:51WEB - zmena prohresku - nero84 1442941 , Ondra a majky , 2022-09-05 , Cechovni_expedice , Reklamace prohřešku
2022-09-0521:02:32WEB - zmena prohresku - nero84 1442941 , Ondra a majky , 2022-09-05 , Cechovni_expedice , Reklamace prohřešku
2022-09-0521:01:41WEB - zmena prohresku - nero84 1442941 , Ondra a majky , 2022-09-05 , Motivace , Reklamace prohřešku
2022-09-0521:01:17WEB - zmena prohresku - nero84 1442941 , Ondra a majky , 2022-09-05 , Motivace , Reklamace prohřešku
2022-09-0520:30:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-09-0520:26:54WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-09-05_20-26-54-motivace5.9..csv
2022-09-0515:03:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0515:03:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-0509:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0509:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-0507:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0507:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-0506:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-0504:30:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0423:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-0415:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0415:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-0409:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0409:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-0407:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0407:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-0406:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-0404:26:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0323:00:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-0315:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0315:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-0309:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0309:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-0307:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0307:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-0306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-0304:26:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0223:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-0220:16:43WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2022-09-02 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-09-0220:16:26WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2022-09-02 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-09-0220:16:11WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2022-09-02 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-09-0220:15:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-09-0220:10:42WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-09-02_20-10-42-motivace2.9..csv
2022-09-0215:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0215:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-0209:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0209:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-0207:03:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0207:03:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-0207:01:11kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-09-0206:59:03WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-09-02_06-59-03-mot020922.csv
2022-09-0206:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-0204:30:39stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0123:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-09-0115:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0115:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-0109:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0109:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-0107:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-09-0107:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-09-0106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-09-0104:26:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-3123:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-3115:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-3115:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-3112:12:10WEB - zmena prohresku - nero84 882609 , Viking26 , 2022-08-31 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-08-3112:11:51WEB - zmena prohresku - nero84 882609 , Viking26 , 2022-08-31 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-08-3109:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-3109:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-3107:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-3107:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-3106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-3104:26:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-3023:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-3016:35:12hraci_novy-clen.shPridavam
2022-08-3016:32:43hraci_novy-clen.shPridavam
2022-08-3015:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-3015:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-3012:45:47kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-08-3012:43:44WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-08-30_12-43-44-motivace30.8..csv
2022-08-3009:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-3009:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-3007:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-3007:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-3006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-3004:26:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2923:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-2915:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2915:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2909:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2909:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2908:25:45kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-08-2908:20:14WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-08-29_08-20-14-mot290822.csv
2022-08-2907:02:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2907:02:40stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-2904:26:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2823:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-2815:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2815:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2809:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2809:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2807:02:39stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2807:02:39stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-2804:26:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2723:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-2719:55:44kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-08-2719:50:08WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-08-27_19-50-08-motivace27.8..csv
2022-08-2715:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2715:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2709:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2709:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2707:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2707:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2706:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-2704:27:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2623:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-2621:25:46hraci_vylouceni-odesli.shAnarchys
2022-08-2621:12:22hraci_novy-clen.shPridavam
2022-08-2615:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2615:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2609:03:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2609:03:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2607:03:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2607:03:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-2604:30:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2523:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-2519:30:46kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-08-2519:29:05WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-08-25_19-29-05-25.8..csv
2022-08-2519:27:58WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-08-25_19-27-58-motivace24.8..csv
2022-08-2515:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2515:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2509:25:43kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-08-2509:22:15WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-08-25_09-22-15-mot250822.csv
2022-08-2509:03:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2509:03:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2507:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2507:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2506:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-2504:30:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2423:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-2415:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2415:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2409:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2409:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2407:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2407:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-2404:30:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2323:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-2315:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2315:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2314:50:39generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-2314:50:32doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-2314:50:31cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-08-2314:50:14generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-2314:50:07doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-2309:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2309:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2307:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2307:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-2304:26:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2223:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-2215:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2215:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2209:15:47kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-08-2209:13:19WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-08-22_09-13-19-motivace22.8..csv
2022-08-2209:02:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2209:02:40stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2208:00:46kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-08-2207:59:17WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-08-22_07-59-17-mot220822.csv
2022-08-2207:03:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2207:03:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2206:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-2204:27:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2123:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-2115:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2115:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2109:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2109:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2107:02:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2107:02:36stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-2104:26:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2023:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-2019:45:46kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-08-2019:41:43WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-08-20_19-41-43-motivace20.8..csv
2022-08-2015:05:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2015:05:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2009:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2009:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2007:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2007:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-2006:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-2004:26:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-2001:05:43kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-08-2001:04:45WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-08-20_01-04-45-mot190822.csv
2022-08-1923:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-1915:02:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1915:02:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1909:02:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1909:02:36stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1907:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1907:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1906:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-1904:26:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1823:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-1815:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1815:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1809:03:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1809:03:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1807:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1807:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-1804:30:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1723:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-1720:35:46kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-08-1720:30:08WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-08-17_20-30-08-mot170822.csv
2022-08-1715:02:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1715:02:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1709:02:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1709:02:36stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1707:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1707:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1706:12:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1706:12:22stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-1704:30:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1623:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-1615:02:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1615:02:32stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1609:02:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1609:02:32stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1607:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1607:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1606:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-1604:30:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1523:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-1520:41:46hraci_novy-clen.shPridavam
2022-08-1519:55:46kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-08-1519:50:35WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-08-15_19-50-35-motivace15.8..csv
2022-08-1515:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1515:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1509:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1509:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1507:25:44kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-08-1507:24:00WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-08-15_07-24-00-mot150822.csv
2022-08-1507:02:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1507:02:34stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-1504:30:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1423:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-1420:10:46kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-08-1420:10:05WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-08-14_20-10-05-pokladna102.csv
2022-08-1420:09:32WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-08-14_20-09-32-motivace14.8..csv
2022-08-1415:02:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1415:02:34stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1409:02:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1409:02:36stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1407:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1407:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-1404:40:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1323:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-1315:02:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1315:02:33stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1309:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1309:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1307:02:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1307:02:30stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1306:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-1304:27:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1223:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-1215:02:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1215:02:32stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1209:03:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1209:03:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1207:02:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1207:02:32stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1206:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-1204:30:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1123:00:16generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-1119:50:45kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-08-1119:45:05WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-08-11_19-45-05-motivace11.8..csv
2022-08-1115:02:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1115:02:34stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1112:00:48kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-08-1111:58:46WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-08-11_11-58-46-mot110822.csv
2022-08-1109:02:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1109:02:33stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1107:02:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1107:02:29stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1106:01:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1106:01:34stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-1104:26:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1023:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-1015:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1015:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1009:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1009:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1007:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-1007:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-1006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-1004:26:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0923:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-0915:02:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0915:02:34stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-0909:03:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0909:03:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-0907:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0907:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-0906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-0904:30:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0823:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-0815:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0815:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-0814:25:44kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-08-0814:21:13WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-08-08_14-21-13-mot080822.csv
2022-08-0811:15:47kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-08-0811:13:01WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-08-08_11-13-01-motivace8.8..csv
2022-08-0809:02:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0809:02:33stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-0807:02:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0807:02:32stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-0806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-0804:30:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0723:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-0715:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0715:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-0709:02:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0709:02:34stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-0707:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0707:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-0706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-0704:42:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0623:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-0620:45:45kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-08-0620:44:26WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-08-06_20-44-26-motivace6.8..csv
2022-08-0615:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0615:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-0609:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0609:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-0607:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0607:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-0606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-0604:26:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0523:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-0515:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0515:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-0509:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0509:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-0507:02:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0507:02:30stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-0506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-0504:30:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0423:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-0416:30:47kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-08-0416:25:15WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-08-04_16-25-15-mot040822.csv
2022-08-0415:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0415:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-0409:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0409:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-0407:03:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0407:03:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-0406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-0404:30:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0323:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-0315:02:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0315:02:40stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-0309:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0309:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-0307:02:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0307:02:31stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-0306:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-0304:26:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0223:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-0215:43:29hraci_novy-clen.shPridavam
2022-08-0215:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0215:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-0213:45:46kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-08-0213:44:04WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-08-02_13-44-04-motivace1.8..csv
2022-08-0209:02:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0209:02:40stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-0207:02:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0207:02:34stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-0206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-0204:30:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0123:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-08-0115:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0115:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-0109:55:44kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-08-0109:50:28WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-08-01_09-50-28-mot010822.csv
2022-08-0109:02:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0109:02:33stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-0107:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-08-0107:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-08-0106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-08-0104:26:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-3123:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-3120:20:43kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-07-3120:16:24WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-07-31_20-16-24-motivace31.7..csv
2022-07-3115:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-3115:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-3109:30:45kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-07-3109:25:58WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-07-31_09-25-58-mot310722.csv
2022-07-3109:02:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-3109:02:36stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-3107:02:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-3107:02:34stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-3106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-3104:38:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-3023:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-3015:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-3015:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-3009:02:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-3009:02:33stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-3007:02:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-3007:02:58stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-3006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-3004:26:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2923:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-2915:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2915:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2909:03:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2909:03:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2907:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2907:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-2904:26:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2823:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-2815:02:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2815:02:40stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2809:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2809:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2807:02:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2807:02:31stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-2804:26:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2723:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-2720:40:45kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-07-2720:39:56WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-07-27_20-39-56-mot270722.csv
2022-07-2715:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2715:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2709:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2709:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2707:02:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2707:02:33stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-2704:26:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2623:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-2620:15:45kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-07-2620:13:06WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-07-26_20-13-06-motivace26.7..csv
2022-07-2615:02:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2615:02:40stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2609:02:39stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2609:02:39stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2607:02:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2607:02:28stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-2604:26:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2523:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-2515:02:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2515:02:34stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2509:03:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2509:03:29stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2507:02:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2507:02:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-2504:30:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2423:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-2415:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2415:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2409:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2409:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2407:02:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2407:02:32stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-2404:35:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2323:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-2315:03:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2315:03:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2309:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2309:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2307:02:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2307:02:28stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-2304:26:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2223:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-2215:02:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2215:02:34stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2209:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2209:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2208:01:14kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-07-2207:58:32WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-07-22_07-58-32-motivace22.7..csv
2022-07-2207:02:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2207:02:40stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-2204:26:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2123:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-2115:02:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2115:02:31stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2112:29:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2112:23:54generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-2112:23:47cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-07-2112:23:47doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-2112:23:29generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-2112:23:22doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-2109:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2109:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2108:35:44kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-07-2108:34:51WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-07-21_08-34-51-motivace21.7..csv
2022-07-2108:00:46kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-07-2107:55:18WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-07-21_07-55-18-mot210722.csv
2022-07-2107:02:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2107:02:29stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2106:50:14generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-2106:50:07doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-2106:36:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-2106:35:59doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-2106:33:56generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-2106:33:49doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-2106:28:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2106:26:49generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-2106:13:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-2106:10:46generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-2106:10:31generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-2106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-2104:26:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2023:40:39generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-2023:40:32doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-2023:40:31cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-07-2023:40:13generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-2023:40:06doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-2023:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-2021:38:09hraci_novy-clen.shPridavam
2022-07-2015:02:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2015:02:27stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2014:35:58hraci_novy-clen.shPridavam
2022-07-2009:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2009:03:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2007:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-2007:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-2006:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-2004:30:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1923:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-1920:48:19hraci_novy-clen.shPridavam
2022-07-1915:03:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1915:03:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1915:01:30kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-07-1914:59:06WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-07-19_14-59-06-motivace19.7..csv
2022-07-1909:02:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1909:02:23stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1907:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1907:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1906:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-1904:29:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1823:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-1815:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1815:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1812:05:41kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-07-1812:03:24WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-07-18_12-03-24-mot180722.csv
2022-07-1809:03:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1809:03:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1807:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1807:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1806:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-1804:30:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1723:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-1722:16:29kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-07-1722:11:30WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-07-17_22-11-30-mot170722.csv
2022-07-1720:11:04kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-07-1720:05:24WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-07-17_20-05-24-motivace17.7..csv
2022-07-1715:02:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1715:02:25stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1709:02:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1709:02:27stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1707:02:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1707:02:32stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1706:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-1704:43:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1623:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-1615:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1615:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1609:02:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1609:02:23stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1607:02:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1607:02:22stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1606:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-1604:30:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1523:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-1515:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1515:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1514:45:42kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-07-1514:41:55WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-07-15_14-41-55-motivace15.7..csv
2022-07-1511:55:39kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-07-1511:53:22WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-07-15_11-53-22-mot150722.csv
2022-07-1509:03:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1509:03:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1507:02:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1507:02:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1506:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-1504:30:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1423:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-1415:02:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1415:02:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1409:02:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1409:02:25stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1407:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1407:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1406:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-1404:30:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1323:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-1321:55:40kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-07-1321:53:59WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-07-13_21-53-59-mot130722.csv
2022-07-1319:30:43kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-07-1319:29:19WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-07-13_19-29-19-motivace13.7..csv
2022-07-1315:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1315:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1309:02:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1309:02:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1307:02:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1307:02:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1306:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-1304:30:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1223:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-1215:02:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1215:02:30stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1209:02:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1209:02:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1207:02:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1207:02:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1206:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-1204:26:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1123:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-1120:00:45kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-07-1119:56:12WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-07-11_19-56-12-motivace11.7..csv
2022-07-1115:02:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1115:02:23stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1109:02:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1109:02:29stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1108:40:40kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-07-1108:36:50WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-07-11_08-36-50-mot110722.csv
2022-07-1107:02:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1107:02:23stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1106:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-1104:26:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1023:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-1015:02:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1015:02:40stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1011:31:07kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-07-1011:27:38WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-07-10_11-27-38-motivace10.7..csv
2022-07-1009:02:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1009:02:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1007:02:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-1007:02:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-1006:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-1004:26:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0923:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-0915:02:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0915:02:23stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-0909:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0909:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-0907:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0907:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-0906:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-0904:30:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0823:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-0815:02:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0815:02:27stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-0814:00:42kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-07-0813:58:10WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-07-08_13-58-09-mot080722.csv
2022-07-0809:02:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0809:02:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-0807:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0807:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-0806:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-0804:26:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0723:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-0720:21:07kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-07-0720:18:54WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-07-07_20-18-54-motivace7.7..csv
2022-07-0715:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0715:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-0709:02:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0709:02:31stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-0707:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0707:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-0706:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-0704:26:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0623:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-0615:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0615:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-0609:02:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0609:02:30stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-0607:02:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0607:02:30stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-0606:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-0604:28:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0523:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-0515:02:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0515:02:40stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-0509:02:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0509:02:32stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-0507:02:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0507:02:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-0506:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-0504:26:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0423:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-0420:21:12kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-07-0420:15:14WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-07-04_20-15-14-motivace4.7..csv
2022-07-0420:05:42kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-07-0420:01:37WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-07-04_20-01-37-mot040722.csv
2022-07-0415:02:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0415:02:22stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-0409:02:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0409:02:30stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-0407:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0407:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-0406:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-0404:26:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0323:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-0315:02:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0315:02:25stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-0310:35:42kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-07-0310:32:33WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-07-03_10-32-33-mot030722.csv
2022-07-0309:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0309:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-0307:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0307:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-0306:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-0304:26:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0223:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-0215:02:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0215:02:28stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-0209:02:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0209:02:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-0207:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0207:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-0206:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-0204:30:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0123:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-07-0115:02:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0115:02:31stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-0109:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0109:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-0107:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-07-0107:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-07-0106:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-07-0104:27:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-3023:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-3015:02:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-3015:02:25stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-3009:15:43kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-06-3009:13:10WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-06-30_09-13-10-mot300622.csv
2022-06-3009:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-3009:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-3007:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-3007:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-3006:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-3004:30:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2923:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-2921:11:32kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-06-2921:09:38WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-06-29_21-09-38-motivace29.6..csv
2022-06-2915:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2915:03:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2909:02:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2909:02:36stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2907:06:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2907:06:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2906:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-2904:30:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2823:10:11hraci_novy-clen.shPridavam
2022-06-2823:08:17hraci_novy-clen.shPridavam
2022-06-2823:06:35hraci_vylouceni-odesli.shlord marshal
2022-06-2823:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-2815:03:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2815:03:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2809:02:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2809:02:36stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2807:06:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2807:06:29stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2806:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-2804:30:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2723:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-2715:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2715:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2715:01:01kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-06-2714:57:45WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-06-27_14-57-45-motivace27.6..csv
2022-06-2711:40:42kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-06-2711:36:04WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-06-27_11-36-04-mot270622.csv
2022-06-2709:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2709:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2707:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2707:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2706:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-2704:26:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2623:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-2619:51:11kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-06-2619:48:18WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-06-26_19-48-18-motivace26.6..csv
2022-06-2615:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2615:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2609:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2609:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2607:02:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2607:02:40stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2606:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-2604:40:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2523:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-2521:16:32kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-06-2521:10:06WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-06-25_21-10-06-mot250622.csv
2022-06-2515:02:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2515:02:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2509:18:18hraci_vylouceni-odesli.shLuckyEmperor
2022-06-2509:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2509:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2507:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2507:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2506:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-2504:27:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2423:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-2415:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2415:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2409:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2409:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2407:02:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2407:02:40stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2406:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-2404:30:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2323:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-2322:25:43kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-06-2322:20:57WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-06-23_22-20-57-mot230622.csv
2022-06-2319:45:43kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-06-2319:41:00WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-06-23_19-41-00-motivace23.6..csv
2022-06-2315:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2315:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2309:02:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2309:02:34stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2307:02:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2307:02:40stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2306:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-2304:30:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2223:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-2222:00:44kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-06-2221:56:07WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-06-22_21-56-07-mot220622.csv
2022-06-2215:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2215:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2209:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2209:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2207:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2207:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2206:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-2204:26:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2123:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-2120:30:40generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-2120:30:33doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-2120:30:32cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-06-2120:30:15generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-2120:30:08doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-2119:41:13kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-06-2119:38:12WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-06-21_19-38-12-motivace21.6..csv
2022-06-2115:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2115:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2109:03:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2109:03:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2107:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2107:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2106:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-2104:26:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2023:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-2022:56:41hraci_novy-clen.shPridavam
2022-06-2022:00:39generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-2022:00:32doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-2022:00:31cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-06-2022:00:14generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-2022:00:08doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-2018:54:21hraci_novy-clen.shPridavam
2022-06-2018:20:41kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-06-2018:15:16WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-06-20_18-15-16-motivace20.6..csv
2022-06-2015:02:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2015:02:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2009:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2009:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2007:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-2007:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-2006:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-2004:30:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1923:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-1921:20:41kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-06-1921:19:01WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-06-19_21-19-01-mot190622.csv
2022-06-1915:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1915:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1909:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1909:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1907:03:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1907:03:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1906:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-1904:26:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1823:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-1821:00:43kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-06-1820:55:26WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-06-18_20-55-26-mot180622.csv
2022-06-1815:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1815:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1809:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1809:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1807:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1807:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1806:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-1804:26:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1723:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-1719:41:08kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-06-1719:39:37WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-06-17_19-39-37-motivace17.6..csv
2022-06-1715:02:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1715:02:30stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1709:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1709:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1707:03:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1707:03:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1706:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-1704:26:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1623:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-1615:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1615:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1614:40:41kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-06-1614:35:30WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-06-16_14-35-30-mot160622.csv
2022-06-1609:02:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1609:02:32stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1607:02:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1607:02:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1606:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-1604:30:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1523:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-1515:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1515:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1512:55:42kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-06-1512:50:50WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-06-15_12-50-50-motivace15.6..csv
2022-06-1509:02:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1509:02:32stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1507:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1507:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1506:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-1504:26:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1423:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-1415:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1415:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1409:02:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1409:02:31stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1407:02:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1407:02:33stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1406:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-1404:29:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1323:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-1320:55:36WEB - zmena prohresku - nero84 926148 , Coraline III. Mstivá , 2022-06-13 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-06-1320:00:46kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-06-1319:59:49WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-06-13_19-59-49-mot130622.csv
2022-06-1319:41:08kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-06-1319:37:33WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-06-13_19-37-33-motivace13.6..csv
2022-06-1315:02:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1315:02:36stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1309:02:39stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1309:02:39stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1307:02:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1307:02:32stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1306:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-1304:30:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1223:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-1221:20:41kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-06-1221:19:13WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-06-12_21-19-13-mot120622.csv
2022-06-1216:45:44kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-06-1216:42:07WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-06-12_16-42-07-motivace12.6..csv
2022-06-1215:02:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1215:02:34stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1209:02:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1209:02:32stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1207:03:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1207:03:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1206:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-1204:40:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1123:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-1121:16:31kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-06-1121:11:34WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-06-11_21-11-34-mot110622.csv
2022-06-1115:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1115:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1109:02:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1109:02:33stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1107:02:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1107:02:31stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1106:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-1104:30:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1023:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-1015:02:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1015:02:34stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1009:02:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1009:02:32stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1007:02:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-1007:02:29stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-1006:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-1004:26:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0923:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-0915:02:39stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0915:02:39stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-0910:25:41kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-06-0910:20:43WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-06-09_10-20-43-motivace9.6..csv
2022-06-0910:20:39generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-0910:20:32doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-0910:20:31cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-06-0910:20:14generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-0910:20:07doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-0909:02:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0909:02:33stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-0907:02:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0907:02:34stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-0906:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-0904:26:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0823:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-0815:02:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0815:02:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-0813:21:11kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-06-0813:18:16WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-06-08_13-18-16-motivace8.6..csv
2022-06-0809:02:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0809:02:31stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-0807:35:41kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-06-0807:31:52WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-06-08_07-31-52-mot080622.csv
2022-06-0807:02:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0807:02:32stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-0806:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-0804:30:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0723:27:54generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-0723:27:29generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-0723:27:22doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-0723:27:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-0723:27:00doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-0723:26:59cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-06-0723:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-0715:10:08hraci_novy-clen.shPridavam
2022-06-0715:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0715:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-0709:03:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0709:03:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-0707:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0707:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-0706:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-0704:30:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0623:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-0621:17:28WEB - zmena prohresku - Dan 77 1274344 , Kačusík , 2022-06-06 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-06-0621:17:13WEB - zmena prohresku - Dan 77 212744 , Vyroktysek , 2022-06-06 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-06-0621:16:56WEB - zmena prohresku - Dan 77 926148 , Coraline III. Mstivá , 2022-06-06 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-06-0621:16:38WEB - zmena prohresku - Dan 77 848101 , Hurvínek26 , 2022-06-06 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-06-0621:16:17WEB - zmena prohresku - Dan 77 882609 , Viking26 , 2022-06-06 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-06-0615:03:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0615:03:27stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-0614:45:02hraci_novy-clen.shPridavam
2022-06-0614:30:41kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-06-0614:28:25WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-06-06_14-28-25-motivace6.6.csv
2022-06-0612:20:40kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-06-0612:15:19WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-06-06_12-15-19-mot060622.csv
2022-06-0609:02:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0609:02:30stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-0607:02:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0607:02:31stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-0606:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-0604:26:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0523:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-0522:00:41kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-06-0521:59:53WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-06-05_21-59-53-mot050622.csv
2022-06-0515:03:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0515:03:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-0509:02:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0509:02:26stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-0507:02:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0507:02:25stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-0506:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-0504:26:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0423:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-0419:45:41kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-06-0419:44:34WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-06-04_19-44-34-motivace4.6..csv
2022-06-0415:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0415:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-0413:40:40kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-06-0413:37:31WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-06-04_13-37-31-mot040622.csv
2022-06-0409:02:34stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-0409:02:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0407:02:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0407:02:30stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-0406:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-0404:30:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0323:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-0315:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0315:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-0309:02:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0309:02:25stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-0307:02:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0307:02:27stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-0306:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-0304:26:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0223:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-0215:03:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0215:03:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-0209:02:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0209:02:25stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-0207:02:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0207:02:28stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-0206:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-0204:26:39stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0123:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-06-0117:14:34WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2022-06-01 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-06-0117:14:18WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2022-06-01 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-06-0117:13:43WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2022-06-01 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-06-0117:13:28WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2022-06-01 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-06-0115:02:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0115:02:29stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-0110:41:05kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-06-0110:39:27WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-06-01_10-39-27-motivace1.6..csv
2022-06-0109:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0109:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-0107:02:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-06-0107:02:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-06-0106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-06-0104:26:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-3123:00:10generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-3122:35:40kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-05-3122:32:16WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-05-31_22-32-16-mot310522.csv
2022-05-3115:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-3115:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-3113:55:41kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-05-3113:52:40WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-05-31_13-52-39-motivace31.csv
2022-05-3109:02:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-3109:02:30stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-3107:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-3107:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-3106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-3104:29:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-3023:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-3015:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-3015:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-3011:51:42WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2022-05-30 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-05-3011:51:16WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2022-05-30 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-05-3011:51:00WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2022-05-30 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-05-3009:03:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-3009:03:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-3009:01:29kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-05-3008:57:25WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-05-30_08-57-25-30.5..csv
2022-05-3007:40:41kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-05-3007:35:54WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-05-30_07-35-54-mot300522.csv
2022-05-3007:02:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-3007:02:30stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-3006:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-3004:30:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2923:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-2920:55:40kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-05-2920:53:33WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-05-29_20-53-33-motivace29.csv
2022-05-2915:02:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2915:02:31stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2909:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2909:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2907:02:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2907:02:27stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2906:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-2904:38:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2823:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-2815:55:40kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-05-2815:53:59WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-05-28_15-53-59-28.5..csv
2022-05-2815:02:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2815:02:28stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2813:25:40kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-05-2813:24:30WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-05-28_13-24-30-mot280522.csv
2022-05-2809:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2809:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2807:02:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2807:02:28stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2806:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-2804:26:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2723:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-2715:02:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2715:02:28stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2709:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2709:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2709:00:17hraci_novy-clen.shPridavam
2022-05-2707:02:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2707:02:23stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2706:00:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-2704:29:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2623:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-2620:30:40kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-05-2620:26:45WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-05-26_20-26-45-motivace26.5..csv
2022-05-2620:25:39kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-05-2620:23:22WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-05-26_20-23-22-mot260522.csv
2022-05-2615:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2615:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2609:02:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2609:02:31stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2607:12:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2607:06:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2607:06:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2607:06:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2606:58:56generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-2606:58:49doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-2606:38:28generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-2606:38:21doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-2606:38:20cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-05-2606:00:05doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-2604:30:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2523:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-2522:48:45generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-2522:48:29doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-2522:46:00generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-2522:45:54doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-2522:45:52cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-05-2522:41:58generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-2522:41:52doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-2522:41:50cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-05-2522:37:49generator_seznamu_vb_v_mysql.sh1
2022-05-2522:37:43doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-2522:37:41cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-05-2515:02:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2515:02:22stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2509:02:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2509:02:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2507:02:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2507:02:27stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2506:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-2504:29:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2423:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-2415:17:19generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-2415:17:12doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-2415:11:30generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-2415:11:24doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-2415:02:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2415:02:26stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2414:56:14generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-2414:56:08doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-2410:45:47WEB - zmena prohresku - nero84 212744 , Vyroktysek , 2022-05-24 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-05-2410:45:33WEB - zmena prohresku - nero84 212744 , Vyroktysek , 2022-05-24 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-05-2410:45:15WEB - zmena prohresku - nero84 212744 , Vyroktysek , 2022-05-24 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-05-2409:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2409:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2408:50:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-05-2408:49:09WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-05-24_08-49-09-24.5..csv
2022-05-2408:20:17hraci_vylouceni-odesli.shFanny87cz
2022-05-2408:17:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2408:10:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2408:07:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2407:52:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2407:50:59WEB - zmena prohresku - nero84 212744 , Vyroktysek , 2022-05-24 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-05-2407:50:41WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2022-05-24 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-05-2407:02:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2407:02:31stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-2404:26:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2323:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-2321:25:26WEB - zmena prohresku - Dan 77 212744 , Vyroktysek , 2022-05-23 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-05-2321:25:05WEB - zmena prohresku - Dan 77 882609 , Viking26 , 2022-05-23 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-05-2321:24:14WEB - zmena prohresku - Dan 77 848101 , Hurvínek26 , 2022-05-23 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-05-2320:48:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2320:48:26stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2320:37:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2320:35:51hraci_novy-clen.shPridavam
2022-05-2319:55:41kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-05-2319:51:12WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-05-23_19-51-12-23.5..csv
2022-05-2315:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2315:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2312:15:40kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-05-2312:12:34WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-05-23_12-12-34-mot230522.csv
2022-05-2309:02:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2309:02:27stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2307:02:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2307:02:27stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-2304:29:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2223:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-2215:20:41kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-05-2215:19:43WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-05-22_15-19-43-mot220522.csv
2022-05-2215:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2215:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2209:02:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2209:02:26stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2207:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2207:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-2204:37:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2123:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-2119:55:37kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-05-2119:50:13WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-05-21_19-50-13-21.5..csv
2022-05-2115:02:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2115:02:34stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2109:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2109:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2107:02:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2107:02:22stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-2105:58:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2105:58:32stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2105:45:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2105:44:29hraci_novy-clen.shPridavam
2022-05-2104:26:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2023:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-2019:40:37kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-05-2019:38:49WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-05-20_19-38-49-20.5..csv
2022-05-2015:02:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2015:02:33stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2013:30:39kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-05-2013:29:20WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-05-20_13-29-20-mot200522.csv
2022-05-2009:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2009:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2007:02:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-2007:02:22stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-2006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-2004:26:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1923:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-1915:02:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1915:02:36stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1909:02:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1909:02:25stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1907:49:22WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2022-05-19 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-05-1907:49:08WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2022-05-19 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-05-1907:48:46WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2022-05-19 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-05-1907:48:30WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2022-05-19 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-05-1907:48:15WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2022-05-19 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-05-1907:47:56WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2022-05-19 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-05-1907:02:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1907:02:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1906:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-1904:29:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1823:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-1819:50:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-05-1819:45:04WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-05-18_19-45-04-18.5..csv
2022-05-1815:05:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1815:05:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1810:30:39kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-05-1810:27:38WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-05-18_10-27-38-mot180522.csv
2022-05-1809:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1809:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1807:02:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1807:02:28stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-1804:29:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1723:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-1717:18:48WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2022-05-17 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-05-1717:18:30WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2022-05-17 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-05-1715:02:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1715:02:22stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1709:02:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1709:02:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1707:22:30hraci_vylouceni-odesli.shOndra a majky
2022-05-1707:02:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1707:02:23stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1706:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-1704:30:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1623:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-1620:10:41kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-05-1620:09:00WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-05-16_20-09-00-mot160522.csv
2022-05-1618:19:10WEB - zmena prohresku - nero84 958046 , Ohulmi Ukolen , 2022-05-16 , Motivace , Reklamace prohřešku
2022-05-1618:00:30WEB - zmena prohresku - nero84 1310840 , hajny1 , 2022-05-16 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-05-1617:59:43WEB - zmena prohresku - nero84 1310840 , hajny1 , 2022-05-16 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-05-1617:59:19WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2022-05-16 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-05-1617:59:04WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2022-05-16 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-05-1617:58:39WEB - zmena prohresku - nero84 1442941 , Ondra a majky , 2022-05-16 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-05-1617:58:14WEB - zmena prohresku - nero84 958046 , Ohulmi Ukolen , 2022-05-16 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-05-1617:57:48WEB - zmena prohresku - nero84 1442941 , Ondra a majky , 2022-05-16 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-05-1617:45:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-05-1617:44:44WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-05-16_17-44-44-16.5..csv
2022-05-1615:02:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1615:02:23stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1609:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1609:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1607:02:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1607:02:22stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-1604:26:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1523:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-1520:45:39kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-05-1520:43:56WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-05-15_20-43-56-mot150522.csv
2022-05-1519:45:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-05-1519:40:48WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-05-15_19-40-48-15.5..csv
2022-05-1515:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1515:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1509:02:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1509:02:33stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1507:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1507:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1506:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-1504:49:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1423:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-1415:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1415:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1409:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1409:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1407:02:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1407:02:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-1404:30:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1323:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-1320:48:48WEB - zmena prohresku - nero84 882609 , Viking26 , 2022-05-13 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-05-1320:48:32WEB - zmena prohresku - nero84 882609 , Viking26 , 2022-05-13 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-05-1320:45:40kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-05-1320:43:18WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-05-13_20-43-18-13.5..csv
2022-05-1315:02:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1315:02:26stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1309:02:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1309:02:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1307:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1307:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-1304:26:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1223:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-1221:12:30doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-1220:15:40kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-05-1220:11:11WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-05-12_20-11-11-12.5..csv
2022-05-1219:54:06WEB - zmena prohresku - nero84 1442941 , Ondra a majky , 2022-05-12 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-05-1219:53:47WEB - zmena prohresku - nero84 882609 , Viking26 , 2022-05-12 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-05-1219:53:27WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2022-05-12 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-05-1219:52:10WEB - zmena prohresku - nero84 1021506 , kimczkim , 2022-05-12 , Cechovni_expedice , Reklamace prohřešku
2022-05-1215:02:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1215:02:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1214:35:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-05-1214:32:15WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-05-12_14-32-15-mot120522.csv
2022-05-1209:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1209:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1207:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1207:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-1204:26:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1123:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-1115:02:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1115:02:29stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1109:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1109:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1107:02:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1107:02:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-1104:30:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1023:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-1021:32:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1021:32:04generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-1021:27:59generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-1021:27:52doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-1021:26:55generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-1021:26:49cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-05-1021:26:49doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-1020:25:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-05-1020:20:27WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-05-10_20-20-27-10.5..csv
2022-05-1015:02:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1015:02:26stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1009:02:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1009:02:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1008:15:40kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-05-1008:12:07WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor3 2022-05-10_08-12-07-mot100522.csv
2022-05-1007:02:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-1007:02:28stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-1006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-1004:26:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0923:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-0921:25:33WEB - zmena prohresku - nero84 497690 , maserbeda , 2022-05-09 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-05-0921:25:06WEB - zmena prohresku - nero84 497690 , maserbeda , 2022-05-09 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-05-0920:49:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0920:34:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0920:33:41hraci_novy-clen.shPridavam
2022-05-0916:49:27WEB - zmena prohresku - nero84 497690 , maserbeda , 2022-05-09 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-05-0916:49:06WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2022-05-09 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-05-0916:48:44WEB - zmena prohresku - nero84 1021506 , kimczkim , 2022-05-09 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-05-0916:48:18WEB - zmena prohresku - nero84 1442941 , Ondra a majky , 2022-05-09 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-05-0916:47:58WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2022-05-09 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-05-0916:47:33WEB - zmena prohresku - nero84 136280 , lord marshal , 2022-05-09 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-05-0916:47:10WEB - zmena prohresku - nero84 1442941 , Ondra a majky , 2022-05-09 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-05-0916:30:41kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-05-0916:27:54WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-05-09_16-27-54-9.5..csv
2022-05-0915:02:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0915:02:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-0911:20:40kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-05-0911:15:23WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-05-09_11-15-23-mot090522.csv
2022-05-0909:02:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0909:02:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-0907:02:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0907:02:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-0906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-0904:26:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0823:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-0818:35:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-05-0818:33:23WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-05-08_18-33-23-8.5..csv
2022-05-0815:02:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0815:02:27stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-0809:02:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0809:02:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-0807:05:40kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-05-0807:02:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0807:02:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-0807:00:05WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-05-08_07-00-05-mot080522.csv
2022-05-0806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-0804:37:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0723:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-0715:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0715:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-0709:02:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0709:02:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-0707:02:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0707:02:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-0706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-0704:30:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0623:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-0615:02:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0615:02:29stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-0609:02:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0609:02:25stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-0607:02:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0607:02:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-0606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-0604:29:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0523:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-0520:20:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-05-0520:16:22WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-05-05_20-16-22-5.5..csv
2022-05-0516:21:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0516:21:09doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-0516:21:00generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-0515:02:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0515:02:27stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-0509:02:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0509:02:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-0507:02:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0507:02:32stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-0506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-0504:26:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0423:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-0418:40:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-05-0418:35:04WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-05-04_18-35-04-4.5..csv
2022-05-0415:50:40kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-05-0415:48:20WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-05-04_15-48-20-mot040522.csv
2022-05-0415:02:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0415:02:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-0409:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0409:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-0407:02:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0407:02:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-0406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-0404:29:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0323:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-0320:40:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-05-0320:38:30WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-05-03_20-38-30-3.5..csv
2022-05-0315:02:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0315:02:32stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-0309:02:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0309:02:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-0307:02:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0307:02:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-0306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-0304:29:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0223:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-0220:23:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0220:10:06WEB - zmena prohresku - nero84 497690 , maserbeda , 2022-05-02 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-05-0219:55:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-05-0219:52:19WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-05-02_19-52-19-2.5..csv
2022-05-0215:02:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0215:02:27stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-0209:30:39kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-05-0209:27:09WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-05-02_09-27-09-mot020522.csv
2022-05-0209:02:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0209:02:29stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-0207:02:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0207:02:31stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-0206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-0204:29:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0123:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-05-0115:02:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0115:02:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-0109:02:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0109:02:28stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-0107:02:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-05-0107:02:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-05-0106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-05-0104:26:39stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-3023:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-3020:45:40kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-04-3020:40:39kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-04-3020:40:29WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-04-30_20-40-29-30.4..csv
2022-04-3020:38:01WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-04-30_20-38-01-mot300422.csv
2022-04-3015:02:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-3015:02:27stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-3009:02:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-3009:02:29stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-3007:02:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-3007:02:22stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-3006:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-3004:29:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2923:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-2921:05:39kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-04-2921:00:07WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-04-29_21-00-07-mot290422.csv
2022-04-2916:44:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2916:21:56hraci_novy-clen.shPridavam
2022-04-2915:46:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2915:46:12hraci_novy-clen.shPridavam
2022-04-2915:45:04hraci_novy-clen.shPridavam
2022-04-2915:25:37kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-04-2915:22:19WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-04-29_15-22-19-29.4..csv
2022-04-2915:02:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2915:02:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2909:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2909:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2907:06:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2907:06:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-2904:30:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2823:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-2820:38:27WEB - zmena prohresku - nero84 212744 , Vyroktysek , 2022-04-28 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-04-2820:38:13WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2022-04-28 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-04-2820:37:46WEB - zmena prohresku - nero84 882609 , Viking26 , 2022-04-28 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-04-2820:35:36kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-04-2820:31:37WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-04-28_20-31-37-mot280422.csv
2022-04-2815:02:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2815:02:26stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2809:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2809:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2807:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2807:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-2804:28:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2723:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-2721:25:36kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-04-2721:20:47WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-04-27_21-20-47-27.4..csv
2022-04-2715:02:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2715:02:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2709:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2709:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2707:02:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2707:02:30stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-2704:29:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2623:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-2615:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2615:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2609:02:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2609:02:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2607:50:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2607:45:17generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-2607:34:01generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-2607:33:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-2607:02:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2607:02:25stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2606:58:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2606:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-2604:29:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2523:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-2519:45:40kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-04-2519:41:41WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-04-25_19-41-41-25.4..csv
2022-04-2515:02:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2515:02:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2513:45:39kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-04-2513:44:00WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-04-25_13-44-00-mot250422.csv
2022-04-2509:02:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2509:02:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2507:02:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2507:02:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-2504:29:39stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2423:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-2419:15:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-04-2419:14:19WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-04-24_19-14-19-24.4..csv
2022-04-2416:20:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-04-2416:15:10WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-04-24_16-15-10-MoppelHelperGuild.csv
2022-04-2415:15:39kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-04-2415:11:33WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-04-24_15-11-33-MoppelHelperGuild.csv
2022-04-2415:02:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2415:02:33stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2415:00:53kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-04-2414:57:53WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-04-24_14-57-53-mot240422.csv
2022-04-2409:02:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2409:02:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2407:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2407:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-2404:26:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2323:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-2320:15:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-04-2320:13:46WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-04-23_20-13-46-23.4..csv
2022-04-2315:02:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2315:02:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2309:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2309:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2307:05:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2307:05:31stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-2304:30:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2223:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-2215:02:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2215:02:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2209:02:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2209:02:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2207:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2207:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-2204:29:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2123:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-2119:55:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-04-2119:54:37WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-04-21_19-54-37-21.4..csv
2022-04-2115:02:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2115:02:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2109:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2109:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2107:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2107:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-2104:28:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2023:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-2021:20:37kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-04-2021:15:13WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-04-20_21-15-13-mot200422.csv
2022-04-2015:02:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2015:02:28stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2009:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2009:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2007:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-2007:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-2006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-2004:26:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1923:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-1919:25:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-04-1919:22:57WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-04-19_19-22-57-19.4..csv
2022-04-1915:02:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1915:02:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1909:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1909:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1907:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1907:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-1904:26:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1823:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-1821:08:44hraci_vylouceni-odesli.shMrstaVita
2022-04-1819:13:06WEB - zmena prohresku - nero84 836741 , zuzca , 2022-04-18 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-04-1819:12:50WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2022-04-18 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-04-1819:12:27WEB - zmena prohresku - nero84 385342 , Enima , 2022-04-18 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-04-1818:50:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-04-1818:45:54WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-04-18_18-45-54-18.4..csv
2022-04-1815:02:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1815:02:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1809:02:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1809:02:30stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1808:20:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-04-1808:16:55WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-04-18_08-16-55-mot180422.csv
2022-04-1807:02:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1807:02:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1806:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-1804:26:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1723:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-1715:02:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1715:02:26stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1709:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1709:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1707:02:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1707:02:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-1704:26:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1623:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-1615:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1615:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1609:02:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1609:02:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1608:45:40kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-04-1608:40:34WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-04-16_08-40-34-MoppelHelperGuild.csv
2022-04-1607:02:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1607:02:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-1604:29:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1523:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-1519:35:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-04-1519:33:49WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-04-15_19-33-49-15.4..csv
2022-04-1515:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1515:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1511:55:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-04-1511:52:27WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-04-15_11-52-27-MoppelHelperGuild.csv
2022-04-1509:02:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1509:02:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1507:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1507:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-1504:29:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1423:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-1420:40:36kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-04-1420:36:55WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-04-14_20-36-55-14.4..csv
2022-04-1415:02:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1415:02:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1409:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1409:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1407:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1407:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-1404:26:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1323:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-1315:02:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1315:02:22stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1309:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1309:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1307:55:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-04-1307:51:21WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-04-13_07-51-21-MoppelHelperGuild.csv
2022-04-1307:02:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1307:02:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-1304:26:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1223:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-1219:50:37kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-04-1219:49:10WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-04-12_19-49-10-12.4..csv
2022-04-1215:02:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1215:02:25stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1209:02:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1209:02:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1207:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1207:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-1204:29:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1123:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-1116:25:14hraci_vylouceni-odesli.shMartass 1. Zvědavý
2022-04-1116:21:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1115:25:36kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-04-1115:20:14WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-04-11_15-20-14-11.4..csv
2022-04-1115:02:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1115:02:26stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1109:30:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-04-1109:26:22WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-04-11_09-26-22-mot110422.csv
2022-04-1109:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1109:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1107:02:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1107:02:30stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-1104:29:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1023:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-1019:40:35kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-04-1019:39:30WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-04-10_19-39-30-mot100422.csv
2022-04-1019:25:35kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-04-1019:22:30WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-04-10_19-22-30-10.4..csv
2022-04-1015:04:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1015:04:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1009:02:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1009:02:23stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1007:02:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-1007:02:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-1006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-1004:26:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0923:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-0915:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0915:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-0909:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0909:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-0907:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0907:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-0906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-0904:26:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0823:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-0820:40:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-04-0820:39:53WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-04-08_20-39-53-mot080422.csv
2022-04-0817:20:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-04-0817:16:25WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-04-08_17-16-25-8.4.csv
2022-04-0815:03:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0815:03:31stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-0809:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0809:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-0807:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0807:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-0806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-0804:29:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0723:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-0720:45:39kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-04-0720:40:42WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-04-07_20-40-42-mot070422.csv
2022-04-0715:02:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0715:02:26stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-0709:02:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0709:02:28stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-0707:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0707:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-0706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-0704:29:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0623:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-0615:02:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0615:02:27stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-0611:45:40kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-04-0611:40:32WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-04-06_11-40-32-mot060422.csv
2022-04-0609:48:03WEB - zmena prohresku - ecthelioni 502218 , ecthelioni , 2022-04-06 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-04-0609:46:20WEB - zmena prohresku - 502218 , ecthelioni , 2022-04-06 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-04-0609:44:59WEB - zmena prohresku - 502218 , ecthelioni , 2022-04-06 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-04-0609:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0609:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-0607:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0607:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-0606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-0604:26:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0523:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-0518:40:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-04-0518:35:34WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor2 2022-04-05_18-35-34-5.4..csv
2022-04-0517:25:33WEB - zmena prohresku - nero84 1674604 , MrstaVita , 2022-04-05 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-04-0517:25:18WEB - zmena prohresku - nero84 1674604 , MrstaVita , 2022-04-05 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-04-0517:25:01WEB - zmena prohresku - nero84 417912 , neznámí ... , 2022-04-05 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-04-0515:02:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0515:02:29stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-0509:02:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0509:02:22stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-0507:02:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0507:02:26stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-0506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-0504:29:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0423:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-0415:02:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0415:02:32stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-0412:05:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-04-0412:03:06WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-04-04_12-03-06-4.4..csv
2022-04-0409:10:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-04-0409:06:25WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-04-04_09-06-25-mot040422.csv
2022-04-0409:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0409:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-0407:02:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0407:02:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-0406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-0404:30:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0323:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-0320:31:06kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-04-0320:26:32WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-04-03_20-26-32-mot030422.csv
2022-04-0319:45:42kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-04-0319:43:44WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-04-03_19-43-44-3.4..csv
2022-04-0315:02:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0315:02:28stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-0309:02:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0309:02:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-0307:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0307:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-0306:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-0304:30:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0223:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-0219:50:40kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-04-0219:46:24WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-04-02_19-46-24-2.4.2022.csv
2022-04-0215:03:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0215:03:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-0209:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0209:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-0207:02:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0207:02:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-0206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-0204:29:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0123:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-04-0115:02:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0115:02:33stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-0109:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0109:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-0108:10:39kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-04-0108:08:06WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-04-01_08-08-06-mot010422.csv
2022-04-0107:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-04-0107:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-04-0106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-04-0104:26:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-3123:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-3115:02:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-3115:02:28stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-3109:02:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-3109:02:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-3108:30:41kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-03-3108:29:25WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-03-31_08-29-25-31.3..csv
2022-03-3108:03:00WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2022-03-31 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-03-3107:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-3107:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-3106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-3104:30:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-3023:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-3018:09:41WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor1 2022-03-30_18-09-41-GBG-export.csv
2022-03-3018:05:02WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor1 2022-03-30_18-05-02-GBG-export.csv
2022-03-3015:02:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-3015:02:34stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-3009:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-3009:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-3007:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-3007:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-3006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-3004:29:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2923:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-2915:02:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2915:02:32stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2909:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2909:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2907:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2907:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-2904:26:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2823:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-2819:55:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-03-2819:52:56WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-03-28_19-52-56-28.3..csv
2022-03-2815:02:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2815:02:23stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2813:20:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-03-2813:19:55WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-03-28_13-19-55-mot280322.csv
2022-03-2809:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2809:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2807:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2807:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-2804:29:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2723:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-2715:05:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2715:05:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2709:02:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2709:02:22stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2707:02:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2707:02:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-2704:26:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2623:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-2618:20:38kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-03-2618:18:34WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-03-26_18-18-34-Motky.csv
2022-03-2616:25:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-03-2616:23:45WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-03-26_16-23-45-mot260322.csv
2022-03-2615:02:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2615:02:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2609:02:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2609:02:22stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2607:02:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2607:02:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-2604:29:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2523:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-2521:50:40kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-03-2521:48:24WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-03-25_21-48-24-25.3..csv
2022-03-2520:26:51WEB - zmena prohresku - nero84 789424 , RADA79 , 2022-03-25 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-03-2520:26:34WEB - zmena prohresku - nero84 1674604 , MrstaVita , 2022-03-25 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-03-2515:02:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2515:02:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2509:02:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2509:02:36stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2507:02:39stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2507:02:39stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-2504:26:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2423:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-2420:15:40kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-03-2420:14:19WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-03-24_20-14-19-24.3..csv
2022-03-2419:55:40kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-03-2419:51:09WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-03-24_19-51-09-mot240322.csv
2022-03-2415:02:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2415:02:40stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2409:02:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2409:02:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2407:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2407:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-2404:26:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2323:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-2315:02:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2315:02:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2309:02:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2309:02:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2307:02:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2307:02:26stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-2304:26:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2223:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-2215:02:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2215:02:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2209:02:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2209:02:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2207:02:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2207:02:23stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-2204:26:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2123:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-2119:55:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-03-2119:52:38WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-03-21_19-52-38-21.3..csv
2022-03-2119:35:39kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-03-2119:30:53WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-03-21_19-30-53-mot210322.csv
2022-03-2117:10:39kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-03-2117:05:47WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-03-21_17-05-47-Motky.csv
2022-03-2115:02:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2115:02:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2109:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2109:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2107:02:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2107:02:22stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-2104:26:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2023:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-2020:14:39WEB - zmena prohresku - nero84 1442941 , Ondra a majky , 2022-03-20 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-03-2020:14:06WEB - zmena prohresku - nero84 1442941 , Ondra a majky , 2022-03-20 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-03-2019:50:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-03-2019:46:51WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-03-20_19-46-51-30.3..csv
2022-03-2019:25:39kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-03-2019:20:08WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-03-20_19-20-08-mot200322.csv
2022-03-2015:02:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2015:02:27stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2009:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2009:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2007:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-2007:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-2006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-2004:26:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1923:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-1921:09:58generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-1921:09:54doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-1921:09:40generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-1921:09:35cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-03-1921:09:35doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-1921:06:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1921:05:43hraci_novy-clen.shPridavam
2022-03-1920:30:40kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-03-1920:27:51WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-03-19_20-27-51-mot190322.csv
2022-03-1919:00:40kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-03-1918:59:23WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-03-19_18-59-23-Motky.csv
2022-03-1915:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1915:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1909:02:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1909:02:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1907:02:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1907:02:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-1904:29:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1823:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-1815:02:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1815:02:23stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1812:05:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-03-1812:02:01WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-03-18_12-02-01-mot180322.csv
2022-03-1809:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1809:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1807:02:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1807:02:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-1804:28:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1723:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-1721:35:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-03-1721:31:41WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-03-17_21-31-41-17.3..csv
2022-03-1715:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1715:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1709:02:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1709:02:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1707:02:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1707:02:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-1704:29:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1623:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-1615:02:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1615:02:23stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1613:00:02WEB - zmena prohresku - nero84 1442941 , Ondra a majky , 2022-03-16 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-03-1612:59:42WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2022-03-16 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-03-1612:59:28WEB - zmena prohresku - nero84 9381 , will2 , 2022-03-16 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-03-1609:02:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1609:02:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1608:50:39kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-03-1608:46:28WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-03-16_08-46-28-mot160322.csv
2022-03-1607:35:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1607:33:02hraci_novy-clen.shPridavam
2022-03-1607:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1607:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1606:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-1604:26:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1600:51:59WEB - zmena prohresku - Dan77 1442941 , Ondra a majky , 2022-03-16 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-03-1600:51:25WEB - zmena prohresku - Dan77 848101 , Hurvínek26 , 2022-03-16 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-03-1523:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-1515:02:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1515:02:27stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1509:02:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1509:02:26stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1507:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1507:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-1504:29:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1423:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-1420:22:00WEB - zmena prohresku - nero84 1442941 , Ondra a majky , 2022-03-14 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-03-1419:50:40kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-03-1419:45:54WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-03-14_19-45-54-14.3..csv
2022-03-1415:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1415:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1409:02:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1409:02:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1407:10:37kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-03-1407:07:39WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-03-14_07-07-39-mot140322.csv
2022-03-1407:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1407:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-1404:29:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1323:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-1319:41:55WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2022-03-13 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-03-1319:40:40kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-03-1319:39:44WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-03-13_19-39-44-13.3..csv
2022-03-1315:02:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1315:02:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1309:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1309:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1307:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1307:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-1304:29:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1223:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-1220:15:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-03-1220:11:32WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-03-12_20-11-32-12.3..csv
2022-03-1219:45:38kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-03-1219:44:12WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-03-12_19-44-12-Motky.csv
2022-03-1215:02:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1215:02:22stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1209:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1209:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1207:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1207:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-1204:26:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1123:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-1115:02:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1115:02:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1109:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1109:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1107:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1107:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1106:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-1104:26:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1023:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-1015:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1015:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1009:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1009:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1007:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-1007:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-1006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-1004:26:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0923:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-0919:00:40kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-03-0918:55:23WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-03-09_18-55-23-mot090322.csv
2022-03-0915:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0915:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-0909:02:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0909:02:22stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-0907:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0907:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-0906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-0904:26:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0823:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-0820:20:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-03-0820:18:04WEB - zmena prohresku - nero84 1442941 , Ondra a majky , 2022-03-08 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-03-0820:17:44WEB - zmena prohresku - nero84 136280 , lord marshal , 2022-03-08 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-03-0820:17:15WEB - zmena prohresku - nero84 578197 , ladacert , 2022-03-08 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-03-0820:16:05WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-03-08_20-16-05-8.3..csv
2022-03-0815:02:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0815:02:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-0813:25:38kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-03-0813:22:05WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-03-08_13-22-05-Motky.csv
2022-03-0809:02:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0809:02:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-0807:02:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0807:02:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-0806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-0804:29:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0723:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-0720:15:57WEB - zmena prohresku - nero84 882057 , Bozdag , 2022-03-07 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-03-0720:15:44WEB - zmena prohresku - nero84 882057 , Bozdag , 2022-03-07 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-03-0720:15:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-03-0720:15:29WEB - zmena prohresku - nero84 882057 , Bozdag , 2022-03-07 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-03-0720:14:52WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-03-07_20-14-52-7.3..csv
2022-03-0715:02:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0715:02:31stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-0709:25:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-03-0709:22:07WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-03-07_09-22-07-mot070322.csv
2022-03-0709:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0709:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-0707:02:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0707:02:25stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-0706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-0704:29:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0623:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-0615:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0615:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-0609:02:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0609:02:25stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-0607:02:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0607:02:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-0606:24:51WEB - zmena prohresku - ecthelioni 212744 , Vyroktysek , 2022-03-06 , Motivace , Reklamace prohřešku
2022-03-0606:24:10WEB - zmena prohresku - ecthelioni 212744 , Vyroktysek , 2022-03-06 , Motivace , Reklamace prohřešku
2022-03-0606:22:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0606:21:21hraci_novy-clen.shPridavam
2022-03-0606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-0604:44:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0600:55:36kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-03-0600:53:26WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-03-06_00-53-26-mot060322.csv
2022-03-0523:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-0520:20:37kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-03-0520:19:24WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-03-05_20-19-24-5.3..csv
2022-03-0518:30:42kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-03-0518:26:46WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-03-05_18-26-46-Motky.csv
2022-03-0515:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0515:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-0509:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0509:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-0507:02:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0507:02:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-0506:00:03doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-0504:26:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0423:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-0420:13:28hraci_vylouceni-odesli.shmich-min
2022-03-0415:02:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0415:02:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-0409:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0409:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-0407:02:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0407:02:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-0406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-0404:26:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0323:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-0320:13:01WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2022-03-03 , Motivace , Splněno 7x motivace
2022-03-0320:12:34WEB - zmena prohresku - nero84 882057 , Bozdag , 2022-03-03 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-03-0319:55:36kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-03-0319:54:45WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-03-03_19-54-45-mot030322.csv
2022-03-0315:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0315:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-0309:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0309:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-0307:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0307:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-0306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-0304:26:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0223:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-0222:46:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0222:45:21generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-0222:45:16cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-03-0222:45:16doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-0222:44:54generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-0222:44:49doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-0222:43:03generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-0222:42:59doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-0222:42:31generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-0222:42:27doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-0222:42:26cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-03-0222:39:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0222:38:42hraci_novy-clen.shPridavam
2022-03-0222:37:53hraci_novy-clen.shPridavam
2022-03-0215:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0215:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-0209:02:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0209:02:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-0207:02:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0207:02:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-0206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-0204:29:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0123:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-03-0115:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0115:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-0109:02:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0109:02:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-0107:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0107:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-03-0106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-03-0104:26:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-03-0100:38:41WEB - zmena prohresku - Dan77 848101 , Hurvínek26 , 2022-02-28 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-03-0100:37:55WEB - zmena prohresku - Dan77 497690 , maserbeda , 2022-02-28 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo (omluven)
2022-02-2823:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-2815:10:37kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-02-2815:09:01WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-02-28_15-09-01-28.2..csv
2022-02-2815:02:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2815:02:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2812:15:37kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-02-2812:12:46WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-02-28_12-12-46-mot280222.csv
2022-02-2809:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2809:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2807:02:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2807:02:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-2804:26:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2723:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-2720:40:50WEB - zmena prohresku - Dan77 585882 , LuisII , 2022-02-27 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-02-2720:40:27WEB - zmena prohresku - Dan77 585882 , LuisII , 2022-02-27 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-02-2715:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2715:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2709:02:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2709:02:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2707:02:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2707:02:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-2704:46:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2623:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-2618:45:36kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-02-2618:40:25WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-02-26_18-40-25-Motky.csv
2022-02-2615:02:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2615:02:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2609:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2609:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2607:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2607:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-2604:26:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2523:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-2520:35:36kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-02-2520:31:48WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-02-25_20-31-48-25.2..csv
2022-02-2518:20:35kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-02-2518:15:20WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-02-25_18-15-20-mot250222.csv
2022-02-2515:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2515:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2509:02:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2509:02:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2507:02:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2507:02:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-2504:26:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2423:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-2415:02:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2415:02:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2409:02:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2409:02:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2407:30:36kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-02-2407:29:29WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-02-24_07-29-29-mot240222.csv
2022-02-2407:02:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2407:02:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-2404:28:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2323:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-2320:40:35kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-02-2320:37:14WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-02-23_20-37-14-23.2..csv
2022-02-2315:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2315:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2309:02:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2309:02:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2307:02:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2307:02:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-2304:29:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2223:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-2219:44:07WEB - zmena prohresku - nero84 882609 , Viking26 , 2022-02-22 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-02-2219:43:41WEB - zmena prohresku - nero84 1442941 , Ondra a majky , 2022-02-22 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-02-2215:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2215:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2209:02:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2209:02:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2207:02:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2207:02:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2206:11:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2206:11:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-2204:29:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2123:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-2121:18:58hraci_vylouceni-odesli.shFrantišek IV
2022-02-2120:40:43WEB - zmena prohresku - nero84 503971 , markos.cerny , 2022-02-21 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-02-2120:40:25WEB - zmena prohresku - nero84 1442941 , Ondra a majky , 2022-02-21 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-02-2120:05:36kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-02-2120:03:04WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-02-21_20-03-04-mot210222.csv
2022-02-2118:45:36kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-02-2118:42:03WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-02-21_18-42-03-Motky.csv
2022-02-2115:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2115:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2114:48:31WEB - zmena prohresku - nero84 677394 , František IV , 2022-02-21 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-02-2114:48:15WEB - zmena prohresku - nero84 677394 , František IV , 2022-02-21 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-02-2114:45:37kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-02-2114:43:51WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-02-21_14-43-51-21.2..csv
2022-02-2109:02:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2109:02:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2107:02:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2107:02:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-2104:26:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2023:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-2020:30:35kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-02-2020:25:54WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-02-20_20-25-54-20.2..csv
2022-02-2015:02:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2015:02:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2009:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2009:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2007:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-2007:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-2006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-2004:29:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1923:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-1918:25:37kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-02-1918:23:11WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-02-19_18-23-11-Motky.csv
2022-02-1915:02:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1915:02:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1909:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1909:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1908:45:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-02-1908:41:08WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-02-19_08-41-08-mot190222.csv
2022-02-1907:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1907:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-1904:26:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1823:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-1815:02:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1815:02:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1809:02:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1809:02:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1807:02:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1807:02:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-1804:26:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1723:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-1715:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1715:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1709:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1709:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1707:02:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1707:02:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-1704:29:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1623:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-1615:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1615:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1609:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1609:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1608:15:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-02-1608:14:12WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-02-16_08-14-12-mot160222.csv
2022-02-1607:02:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1607:02:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-1604:26:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1523:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-1522:40:17doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-1521:34:44generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-1521:34:10doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-1521:31:30doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-1521:27:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1521:26:34generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-1521:26:30doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-1521:26:19generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-1521:26:15doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-1521:26:14cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-02-1520:20:37kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-02-1520:19:13WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-02-15_20-19-13-15.2..csv
2022-02-1515:14:08WEB - zmena prohresku - nero84 1648179 , Kerberus , 2022-02-15 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-02-1515:13:49WEB - zmena prohresku - nero84 1648179 , Kerberus , 2022-02-15 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-02-1515:02:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1515:02:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1513:23:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1513:22:11hraci_novy-clen.shPridavam
2022-02-1513:19:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1513:17:38hraci_novy-clen.shPridavam
2022-02-1511:00:39kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-02-1510:56:56WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-02-15_10-56-56-mot150222.csv
2022-02-1509:02:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1509:02:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1507:02:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1507:02:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-1504:29:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1502:19:41WEB - zmena prohresku - Dan77 1674604 , MrstaVita , 2022-02-15 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-02-1423:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-1421:13:15WEB - zmena prohresku - Dan77 497690 , maserbeda , 2022-02-14 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo (omluven)
2022-02-1421:12:50WEB - zmena prohresku - Dan77 677394 , František IV , 2022-02-14 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-02-1421:11:54WEB - zmena prohresku - Dan77 848101 , Hurvínek26 , 2022-02-14 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-02-1420:23:05WEB - zmena prohresku - nero84 1648179 , Kerberus , 2022-02-14 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-02-1420:22:46WEB - zmena prohresku - nero84 677394 , František IV , 2022-02-14 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-02-1420:22:21WEB - zmena prohresku - nero84 677394 , František IV , 2022-02-14 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-02-1420:20:03WEB - zmena prohresku - nero84 1556633 , Wičii , 2022-02-14 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-02-1420:19:50WEB - zmena prohresku - nero84 1556633 , Wičii , 2022-02-14 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-02-1419:49:35WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2022-02-14 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-02-1419:49:22WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2022-02-14 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-02-1419:48:54WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2022-02-14 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-02-1419:48:39WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2022-02-14 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-02-1416:45:37kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-02-1416:40:46WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-02-14_16-40-46-Motky.csv
2022-02-1415:02:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1415:02:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1414:30:40kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-02-1414:27:52WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-02-14_14-27-52-14.2..csv
2022-02-1409:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1409:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1408:35:36kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-02-1408:34:12WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-02-14_08-34-12-mot140222.csv
2022-02-1407:02:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1407:02:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-1404:29:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1323:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-1319:45:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-02-1319:41:25WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-02-13_19-41-25-13.2..csv
2022-02-1315:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1315:02:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1309:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1309:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1307:02:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1307:02:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-1304:25:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1223:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-1215:02:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1215:02:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1211:50:36kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-02-1211:48:49WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-02-12_11-48-49-Motky.csv
2022-02-1209:02:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1209:02:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1207:02:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1207:02:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-1204:29:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1123:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-1119:30:37kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-02-1119:29:17WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-02-11_19-29-17-mot110222.csv
2022-02-1115:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1115:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1109:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1109:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1107:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1107:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-1104:29:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1023:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-1015:02:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1015:02:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1009:02:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1009:02:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1007:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-1007:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-1006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-1004:26:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0923:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-0919:44:11WEB - zmena prohresku - nero84 1674604 , MrstaVita , 2022-02-09 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-02-0919:43:55WEB - zmena prohresku - nero84 677394 , František IV , 2022-02-09 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-02-0919:41:53WEB - zmena prohresku - nero84 1274344 , Kačusík , 2022-02-09 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-02-0919:41:32WEB - zmena prohresku - nero84 136280 , lord marshal , 2022-02-09 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-02-0919:40:57WEB - zmena prohresku - nero84 680349 , Vevinek Kruty , 2022-02-09 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-02-0919:40:37WEB - zmena prohresku - nero84 677394 , František IV , 2022-02-09 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-02-0915:02:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0915:02:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-0909:02:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0909:02:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-0907:50:37kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-02-0907:46:21WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-02-09_07-46-21-mot090222.csv
2022-02-0907:02:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0907:02:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-0906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-0904:29:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0823:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-0815:02:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0815:02:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-0809:02:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0809:02:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-0807:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0807:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-0806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-0804:29:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0723:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-0719:45:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-02-0719:43:49WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-02-07_19-43-49-7.2..csv
2022-02-0716:10:36kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-02-0716:09:58WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-02-07_16-09-58-Motky.csv
2022-02-0715:02:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0715:02:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-0709:45:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-02-0709:40:56WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-02-07_09-40-56-mot070222.csv
2022-02-0709:02:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0709:02:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-0707:02:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0707:02:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-0706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-0705:16:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0705:15:01hraci_novy-clen.shPridavam
2022-02-0705:12:20hraci_vylouceni-odesli.shMiss Black
2022-02-0704:26:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0623:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-0619:18:04WEB - zmena prohresku - nero84 353522 , Miss Black , 2022-02-06 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-02-0619:17:46WEB - zmena prohresku - nero84 353522 , Miss Black , 2022-02-06 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-02-0619:17:10WEB - zmena prohresku - nero84 353522 , Miss Black , 2022-02-06 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-02-0615:45:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-02-0615:41:28WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-02-06_15-41-28-mot060222.csv
2022-02-0615:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0615:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-0609:02:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0609:02:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-0607:02:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0607:02:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-0606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-0604:29:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0523:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-0520:15:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-02-0520:11:27WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-02-05_20-11-27-5.2..csv
2022-02-0515:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0515:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-0510:00:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-02-0509:58:11WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-02-05_09-58-11-mot050222.csv
2022-02-0509:02:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0509:02:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-0507:02:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0507:02:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-0506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-0504:29:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0423:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-0417:55:35kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-02-0417:53:31WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-02-04_17-53-31-Motky.csv
2022-02-0415:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0415:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-0409:02:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0409:02:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-0408:05:36kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-02-0408:01:03WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-02-04_08-01-03-mot040222.csv
2022-02-0407:02:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0407:02:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-0406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-0404:26:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0323:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-0315:02:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0315:02:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-0309:02:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0309:02:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-0307:02:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0307:02:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-0306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-0304:26:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0223:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-0215:02:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0215:02:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-0209:02:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0209:02:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-0207:02:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0207:02:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-0206:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-0204:29:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0123:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-02-0119:45:46WEB - zmena prohresku - nero84 1310840 , hajny1 , 2022-02-01 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-02-0119:45:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-02-0119:44:59WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-02-01_19-44-59-1.2..csv
2022-02-0115:02:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0115:02:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-0114:29:16kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-02-0112:17:41WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-02-01_12-17-41-mot010222.csv
2022-02-0109:02:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0109:02:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-0107:05:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-02-0107:05:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-02-0106:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-02-0104:29:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-3123:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-3121:05:49WEB - zmena prohresku - Dan77 353522 , Miss Black , 2022-01-31 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-01-3121:05:13WEB - zmena prohresku - Dan77 882609 , Viking26 , 2022-01-31 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-01-3121:04:47WEB - zmena prohresku - Dan77 848101 , Hurvínek26 , 2022-01-31 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-01-3120:51:40hraci_vylouceni-odesli.shmoldanubia
2022-01-3120:51:11hraci_vylouceni-odesli.shRadkaZa
2022-01-3120:48:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-3120:36:01WEB - zmena prohresku - nero84 781660 , moldanubia , 2022-01-31 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-01-3120:35:42WEB - zmena prohresku - nero84 1189482 , RadkaZa , 2022-01-31 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-01-3120:27:30WEB - zmena prohresku - nero84 136280 , lord marshal , 2022-01-31 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-01-3120:27:11WEB - zmena prohresku - nero84 353522 , Miss Black , 2022-01-31 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-01-3120:26:51WEB - zmena prohresku - nero84 1310840 , hajny1 , 2022-01-31 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-01-3120:26:19WEB - zmena prohresku - nero84 781660 , moldanubia , 2022-01-31 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-01-3120:25:51WEB - zmena prohresku - nero84 1189482 , RadkaZa , 2022-01-31 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-01-3120:25:27WEB - zmena prohresku - nero84 353522 , Miss Black , 2022-01-31 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-01-3120:25:03WEB - zmena prohresku - nero84 1189482 , RadkaZa , 2022-01-31 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-01-3120:24:45WEB - zmena prohresku - nero84 1137205 , Verotor , 2022-01-31 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-01-3120:24:26WEB - zmena prohresku - nero84 781660 , moldanubia , 2022-01-31 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-01-3115:11:56WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2022-01-31_15-11-56-MoppelHelperGuild.csv
2022-01-3115:08:35kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-01-3115:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-3115:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-3114:51:04kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-01-3114:36:44WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-01-31_14-36-44-Motky.csv
2022-01-3114:19:30kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-01-3114:00:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-01-3113:55:03WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-01-31_13-55-03-31.1.3..csv
2022-01-3112:40:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-01-3112:35:02WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-01-31_12-35-02-31.1.2..csv
2022-01-3112:30:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-01-3112:28:14WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-01-31_12-28-14-31.1..csv
2022-01-3110:20:37kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-01-3110:16:19WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-01-31_10-16-19-mot310122.csv
2022-01-3109:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-3109:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-3107:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-3107:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-3106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-3104:29:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-3023:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-3015:02:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-3015:02:26stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-3009:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-3009:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-3007:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-3007:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-3006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-3004:42:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2923:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-2920:40:37kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-01-2920:38:16WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-01-29_20-38-16-29.1..csv
2022-01-2915:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2915:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2911:00:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-01-2910:59:31WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-01-29_10-59-31-mot290122.csv
2022-01-2909:02:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2909:02:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2907:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2907:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2906:12:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2906:11:27generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-2906:11:12doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-2906:11:01generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-2906:10:57doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-2906:10:42generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-2906:10:37cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-01-2906:10:37doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-2906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-2904:29:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2823:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-2815:02:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2815:02:31stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2809:02:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2809:02:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2807:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2807:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-2804:26:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2723:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-2721:05:36kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-01-2721:02:16WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-01-27_21-02-16-27.1..csv
2022-01-2717:45:39kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-01-2717:42:48WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-01-27_17-42-48-Motky.csv
2022-01-2715:02:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2715:02:28stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2709:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2709:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2707:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2707:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-2704:29:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2623:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-2619:15:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-01-2619:13:50WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-01-26_19-13-50-mot260122.csv
2022-01-2615:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2615:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2609:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2609:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2607:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2607:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-2604:26:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2523:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-2519:50:15kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-01-2519:45:41WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-01-25_19-45-41-25.1..csv
2022-01-2519:43:40WEB - zmena prohresku - nero84 1674604 , MrstaVita , 2022-01-25 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-01-2519:43:24WEB - zmena prohresku - nero84 1674604 , MrstaVita , 2022-01-25 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-01-2519:43:09WEB - zmena prohresku - nero84 1674604 , MrstaVita , 2022-01-25 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-01-2515:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2515:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2510:20:37kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-01-2510:16:28WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-01-25_10-16-28-mot250122.csv
2022-01-2509:02:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2509:02:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2508:54:32WEB - zmena prohresku - nero84 882609 , Viking26 , 2022-01-25 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-01-2507:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2507:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-2504:26:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2423:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-2421:00:23WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2022-01-24 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-01-2420:59:51WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2022-01-24 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-01-2420:53:51WEB - zmena prohresku - nero84 781660 , moldanubia , 2022-01-24 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-01-2420:52:28WEB - zmena prohresku - nero84 1648179 , Kerberus , 2022-01-24 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-01-2420:52:05WEB - zmena prohresku - nero84 1648179 , Kerberus , 2022-01-24 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-01-2420:51:38WEB - zmena prohresku - nero84 1189482 , RadkaZa , 2022-01-24 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-01-2420:51:14WEB - zmena prohresku - nero84 1189482 , RadkaZa , 2022-01-24 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-01-2420:50:41WEB - zmena prohresku - nero84 353522 , Miss Black , 2022-01-24 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-01-2420:50:18WEB - zmena prohresku - nero84 353522 , Miss Black , 2022-01-24 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-01-2420:48:14WEB - zmena prohresku - nero84 353522 , Miss Black , 2022-01-24 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-01-2420:47:47WEB - zmena prohresku - nero84 353522 , Miss Black , 2022-01-24 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-01-2420:47:31WEB - zmena prohresku - nero84 353522 , Miss Black , 2022-01-24 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-01-2419:06:17kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-01-2419:05:37kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-01-2419:03:51WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-01-24_19-03-51-Motivace.csv
2022-01-2419:02:09WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-01-24_19-02-09-24.1..csv
2022-01-2418:30:39kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-01-2418:29:44WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-01-24_18-29-44-Motivace.csv
2022-01-2415:02:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2415:02:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2409:02:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2409:02:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2407:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2407:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-2404:26:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2323:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-2320:20:37kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-01-2320:18:59WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-01-23_20-18-59-23.1..csv
2022-01-2320:10:24WEB - zmena prohresku - nero84 353522 , Miss Black , 2022-01-23 , Cechovni_bitvy , Reklamace prohřešku
2022-01-2320:09:40WEB - zmena prohresku - nero84 353522 , Miss Black , 2022-01-17 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-01-2319:57:46WEB - zmena prohresku - nero84 353522 , Miss Black , 2022-01-17 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-01-2319:54:23WEB - zmena prohresku - nero84 677394 , František IV , 2022-01-23 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-01-2319:54:08WEB - zmena prohresku - nero84 677394 , František IV , 2022-01-23 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-01-2319:53:50WEB - zmena prohresku - nero84 677394 , František IV , 2022-01-23 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-01-2319:53:07WEB - zmena prohresku - nero84 677394 , František IV , 2022-01-23 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-01-2315:02:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2315:02:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2309:02:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2309:02:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2307:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2307:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-2304:29:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2223:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-2220:55:37kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-01-2220:50:06WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-01-22_20-50-06-22.1..csv
2022-01-2215:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2215:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2209:25:37kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-01-2209:22:52WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-01-22_09-22-52-mot220122.csv
2022-01-2209:02:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2209:02:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2207:02:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2207:02:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-2204:28:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2123:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-2115:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2115:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2109:02:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2109:02:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2107:02:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2107:02:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-2104:29:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2023:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-2020:49:43WEB - zmena prohresku - Dan77 502218 , ecthelioni , 2022-01-20 , Cechovni_bitvy , Reklamace prohřešku
2022-01-2020:20:37kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-01-2020:15:16WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-01-20_20-15-16-20.1..csv
2022-01-2018:50:37kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-01-2018:48:19WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-01-20_18-48-19-Motky.csv
2022-01-2016:48:34WEB - zmena prohresku - Dan77 502218 , ecthelioni , 2022-01-20 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-01-2016:44:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2016:41:39doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-2016:40:53doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-2016:34:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2015:05:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2015:05:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2009:02:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2009:02:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2007:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-2007:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-2006:30:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-2006:30:06cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-01-2006:30:06doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-2006:29:43generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-2006:29:38doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-2006:29:21generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-2006:29:16cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-01-2006:29:16doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-2006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-2004:29:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1923:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-1915:02:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1915:02:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1910:05:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-01-1910:02:26WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-01-19_10-02-26-mot190122.csv
2022-01-1909:02:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1909:02:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1907:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1907:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-1904:29:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1823:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-1815:16:44WEB - zmena prohresku - nero84 781660 , moldanubia , 2022-01-18 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-01-1815:16:25WEB - zmena prohresku - nero84 781660 , moldanubia , 2022-01-18 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-01-1815:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1815:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1809:02:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1809:02:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1807:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1807:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-1804:29:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1723:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-1720:47:38WEB - zmena prohresku - nero84 1189482 , RadkaZa , 2022-01-17 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-01-1720:47:11WEB - zmena prohresku - nero84 1674604 , MrstaVita , 2022-01-17 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-01-1720:46:43WEB - zmena prohresku - nero84 781660 , moldanubia , 2022-01-17 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-01-1720:45:55WEB - zmena prohresku - nero84 882609 , Viking26 , 2022-01-17 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-01-1720:45:24WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2022-01-17 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-01-1720:43:21WEB - zmena prohresku - nero84 353522 , Miss Black , 2022-01-17 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2022-01-1720:33:40WEB - zmena prohresku - nero84 677394 , František IV , 2022-01-17 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-01-1720:33:25WEB - zmena prohresku - nero84 677394 , František IV , 2022-01-17 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-01-1720:33:12WEB - zmena prohresku - nero84 677394 , František IV , 2022-01-17 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-01-1720:32:47WEB - zmena prohresku - nero84 638195 , TitanCharon , 2022-01-17 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-01-1720:32:29WEB - zmena prohresku - nero84 353522 , Miss Black , 2022-01-17 , Cechovni_expedice ,
2022-01-1720:32:12WEB - zmena prohresku - nero84 353522 , Miss Black , 2022-01-17 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-01-1720:31:47WEB - zmena prohresku - nero84 781660 , moldanubia , 2022-01-17 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-01-1720:31:28WEB - zmena prohresku - nero84 781660 , moldanubia , 2022-01-17 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-01-1720:31:09WEB - zmena prohresku - nero84 1189482 , RadkaZa , 2022-01-17 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-01-1720:30:49WEB - zmena prohresku - nero84 1189482 , RadkaZa , 2022-01-17 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-01-1719:25:37kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-01-1719:20:17WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-01-17_19-20-17-17.1..csv
2022-01-1717:20:38kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-01-1717:18:04WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-01-17_17-18-04-Motivace.csv
2022-01-1715:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1715:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1709:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1709:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1707:55:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-01-1707:53:27WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-01-17_07-53-27-mot170122.csv
2022-01-1707:05:38kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2022-01-1707:03:06WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2022-01-17_07-03-06-MoppelHelperGuild.csv
2022-01-1707:02:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1707:02:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-1704:29:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1623:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-1615:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1615:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1610:05:37kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-01-1610:01:29WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-01-16_10-01-29-mot160122.csv
2022-01-1609:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1609:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1607:02:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1607:02:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-1604:26:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1523:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-1520:38:15WEB - zmena prohresku - nero84 9381 , will2 , 2022-01-15 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-01-1520:30:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-01-1520:29:17WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-01-15_20-29-17-15.1..csv
2022-01-1518:10:38kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-01-1518:09:51WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-01-15_18-09-51-Motivace.csv
2022-01-1515:02:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1515:02:34stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1509:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1509:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1507:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1507:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-1504:26:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1423:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-1420:36:21WEB - zmena prohresku - nero84 9381 , will2 , 2022-01-14 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-01-1419:20:37kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2022-01-1419:17:34WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2022-01-14_19-17-34-MoppelHelperGuild.csv
2022-01-1418:38:09WEB - zmena prohresku - ecthelioni 353522 , Miss Black , 2022-01-14 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-01-1418:37:52WEB - zmena prohresku - ecthelioni 353522 , Miss Black , 2022-01-14 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-01-1418:37:25WEB - zmena prohresku - ecthelioni 353522 , Miss Black , 2022-01-14 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-01-1418:37:04WEB - zmena prohresku - ecthelioni 9381 , will2 , 2022-01-14 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2022-01-1415:02:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1415:02:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1409:02:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1409:02:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1407:02:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1407:02:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-1404:29:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1323:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-1320:50:37kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-01-1320:46:11WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-01-13_20-46-11-13.1..csv
2022-01-1315:02:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1315:02:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1312:51:50WEB - zmena prohresku - ecthelioni 417912 , neznámí ... , 2022-01-12 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2022-01-1309:02:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1309:02:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1307:05:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1307:05:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1306:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-1304:29:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1223:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-1222:58:47WEB - zmena prohresku - ecthelioni 417912 , neznámí ... , 2022-01-12 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2022-01-1215:02:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1215:02:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1209:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1209:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1207:02:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1207:02:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-1204:29:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1123:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-1121:55:37kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2022-01-1121:52:46WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2022-01-11_21-52-46-MoppelHelperGuild.csv
2022-01-1121:42:37WEB - zmena prohresku - nero84 781660 , moldanubia , 2022-01-11 , Motivace , Reklamace prohřešku
2022-01-1121:27:13WEB - zmena prohresku - nero84 781660 , moldanubia , 2022-01-11 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-01-1121:26:49WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2022-01-11 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-01-1121:26:26WEB - zmena prohresku - nero84 353522 , Miss Black , 2022-01-11 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-01-1121:26:01WEB - zmena prohresku - nero84 677394 , František IV , 2022-01-11 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2022-01-1121:25:29WEB - zmena prohresku - nero84 353522 , Miss Black , 2022-01-11 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-01-1121:25:06WEB - zmena prohresku - nero84 677394 , František IV , 2022-01-11 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-01-1121:24:22WEB - zmena prohresku - nero84 1189482 , RadkaZa , 2022-01-11 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-01-1121:23:57WEB - zmena prohresku - nero84 1674604 , MrstaVita , 2022-01-11 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-01-1121:23:43WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2022-01-11 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2022-01-1121:23:17WEB - zmena prohresku - nero84 926148 , Coraline III. Mstivá , 2022-01-11 , Motivace , Splněno 7x motivace
2022-01-1119:25:38kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-01-1119:20:17WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-01-11_19-20-17-Motivace.csv
2022-01-1115:04:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1115:04:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1109:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1109:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1107:02:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1107:02:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-1104:29:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1023:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-1020:25:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-01-1020:20:13WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-01-10_20-20-13-10.1..csv
2022-01-1018:35:37kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-01-1018:34:26WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-01-10_18-34-26-Motivace.csv
2022-01-1015:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1015:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1009:02:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1009:02:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1007:02:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1007:02:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-1007:00:52kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2022-01-1006:59:32WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2022-01-10_06-59-32-MoppelHelperGuild.csv
2022-01-1006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-1004:29:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-1000:20:39kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-01-1000:17:35WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-01-10_00-17-35-mot100122.csv
2022-01-0923:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-0920:10:37kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-01-0920:08:55WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-01-09_20-08-55-9.1..csv
2022-01-0915:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0915:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-0909:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0909:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-0907:02:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0907:02:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-0906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-0904:26:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0823:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-0820:35:38kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2022-01-0820:31:57WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2022-01-08_20-31-57-MoppelHelperGuild.csv
2022-01-0815:02:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0815:02:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-0809:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0809:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-0807:02:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0807:02:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-0806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-0804:29:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0723:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-0720:40:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-01-0720:38:39WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-01-07_20-38-39-7.1..csv
2022-01-0718:15:40kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-01-0718:12:09WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-01-07_18-12-09-Motivace.csv
2022-01-0715:02:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0715:02:23stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-0709:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0709:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-0707:02:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0707:02:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-0706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-0704:29:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0623:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-0619:55:37kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-01-0619:51:12WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-01-06_19-51-12-mot060122.csv
2022-01-0615:02:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0615:02:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-0609:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0609:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-0608:55:38kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2022-01-0608:53:34WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2022-01-06_08-53-34-MoppelHelperGuild.csv
2022-01-0607:02:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0607:02:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-0606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-0604:29:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0523:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-0520:40:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-01-0520:35:40WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-01-05_20-35-40-5.1..csv
2022-01-0515:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0515:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-0509:02:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0509:02:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-0507:02:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0507:02:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-0506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-0504:29:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0423:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-0420:25:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2022-01-0420:20:33WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2022-01-04_20-20-33-4.1..csv
2022-01-0415:02:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0415:02:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-0409:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0409:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-0407:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0407:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-0406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-0405:45:39kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2022-01-0405:40:40WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2022-01-04_05-40-40-MoppelHelperGuild.csv
2022-01-0404:29:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0323:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-0316:50:37kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-01-0316:47:56WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-01-03_16-47-56-Motivace.csv
2022-01-0315:02:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0315:02:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-0313:40:37kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-01-0313:38:07WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-01-03_13-38-07-mot030122.csv
2022-01-0309:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0309:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-0307:02:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0307:02:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-0306:55:37kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2022-01-0306:53:36WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2022-01-03_06-53-36-MoppelHelperGuild.csv
2022-01-0306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-0304:29:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0223:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-0216:03:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0216:02:33generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-0216:02:25doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-0215:58:48generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-0215:58:44doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-0215:58:28generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-0215:58:23cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2022-01-0215:58:23doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-0215:50:37kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2022-01-0215:46:37WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2022-01-02_15-46-37-MoppelHelperGuild.csv
2022-01-0215:45:40kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2022-01-0215:43:14WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2022-01-02_15-43-14-motivace.csv
2022-01-0215:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0215:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-0213:12:24hraci_vylouceni-odesli.shTlustej Tony
2022-01-0209:35:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2022-01-0209:30:58WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2022-01-02_09-30-58-mot020122.csv
2022-01-0209:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0209:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-0207:02:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0207:02:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-0206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-0204:29:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0123:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2022-01-0115:02:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0115:02:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-0109:02:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0109:02:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-0107:02:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2022-01-0107:02:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2022-01-0106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2022-01-0104:29:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-3123:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-3115:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-3115:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-3109:02:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-3109:02:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-3107:02:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-3107:02:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-3106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-3104:29:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-3023:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-3015:02:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-3015:02:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-3009:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-3009:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-3007:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-3007:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-3006:30:39kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-12-3006:26:49WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-12-30_06-26-49-MoppelHelperGuild.csv
2021-12-3006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-3004:29:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2923:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-2920:20:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-12-2920:19:52WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-12-29_20-19-52-29.12..csv
2021-12-2919:35:37kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-12-2919:31:29WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-12-29_19-31-29-MoppelHelperGuild.csv
2021-12-2918:05:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-12-2918:01:00WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-12-29_18-01-00-mot291221.csv
2021-12-2916:50:38kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-12-2916:48:01WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-12-29_16-48-01-Motivace.csv
2021-12-2915:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2915:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2909:02:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2909:02:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2907:02:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2907:02:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-2904:29:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2823:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-2815:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2815:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2809:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2809:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2808:20:39kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-12-2808:15:22WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-12-28_08-15-22-MoppelHelperGuild.csv
2021-12-2807:02:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2807:02:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-2804:29:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2723:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-2720:25:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-12-2720:21:39WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-12-27_20-21-39-27.12..csv
2021-12-2719:40:06kotrola_importu_dat.sh(2).csv - motivace data importovana
2021-12-2719:38:52WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-12-27_19-38-52-MoppelHelperGuild (2).csv
2021-12-2719:00:39kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-12-2718:57:31WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-12-27_18-57-31-Motivace.csv
2021-12-2718:50:06kotrola_importu_dat.sh(52).csv - motivace data importovana
2021-12-2718:47:25WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-12-27_18-47-25-MoppelHelperGuild (52).csv
2021-12-2715:02:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2715:02:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2710:55:39kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-12-2710:52:35WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-12-27_10-52-35-MoppelHelperGuild.csv
2021-12-2709:55:43kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-12-2709:50:11WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-12-27_09-50-11-mot271221.csv
2021-12-2709:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2709:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2707:02:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2707:02:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-2704:29:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2623:15:41kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-12-2623:10:58WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-12-26_23-10-58-mot261221.csv
2021-12-2623:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-2615:05:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2615:05:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2609:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2609:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2607:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2607:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-2604:29:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2523:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-2520:20:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-12-2520:19:29WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-12-25_20-19-29-25.12..csv
2021-12-2519:50:39kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-12-2519:48:07WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-12-25_19-48-07-MoppelHelperGuild.csv
2021-12-2515:02:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2515:02:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2509:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2509:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2507:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2507:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-2504:26:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2423:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-2415:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2415:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2409:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2409:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2407:02:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2407:02:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-2404:29:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2323:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-2315:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2315:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2309:02:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2309:02:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2307:10:37kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-12-2307:06:56WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-12-23_07-06-56-MoppelHelperGuild.csv
2021-12-2307:02:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2307:02:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-2304:29:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2223:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-2219:05:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-12-2219:04:08WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-12-22_19-04-08-MoppelHelperGuild.csv
2021-12-2216:55:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-12-2216:51:18WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-12-22_16-51-18-22.12..csv
2021-12-2215:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2215:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2209:05:39kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-12-2209:02:12WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-12-22_09-02-12-MoppelHelperGuild.csv
2021-12-2209:02:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2209:02:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2207:02:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2207:02:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2206:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-2204:29:39stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2123:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-2121:05:37kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-12-2121:04:29WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-12-21_21-04-29-21.12..csv
2021-12-2117:27:17generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-2117:20:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2117:19:41generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-2117:19:30doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-2117:19:17generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-2117:19:12doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-2117:19:11cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2021-12-2117:18:41generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-2117:18:37doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-2115:02:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2115:02:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2109:02:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2109:02:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2107:02:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2107:02:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2106:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-2104:29:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2023:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-2019:35:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-12-2019:32:24WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-12-20_19-32-24-20.12..csv
2021-12-2015:02:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2015:02:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2011:55:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2011:53:58hraci_novy-clen.shPridavam
2021-12-2011:52:22hraci_vylouceni-odesli.shCoudelka
2021-12-2009:45:40kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-12-2009:44:37WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-12-20_09-44-37-MoppelHelperGuild.csv
2021-12-2009:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2009:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2008:35:39kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-12-2008:30:35WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-12-20_08-30-35-mot201221.csv
2021-12-2007:02:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-2007:02:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-2006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-2004:28:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1923:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-1918:15:39kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-12-1918:13:34WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-12-19_18-13-34-Motivace.csv
2021-12-1915:02:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1915:02:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1913:22:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1913:21:58generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-1913:21:53cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2021-12-1913:21:53doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-1913:15:22generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-1913:15:18doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-1913:15:17cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2021-12-1913:11:55generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-1913:11:42doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-1912:10:38kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-12-1912:07:05WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-12-19_12-07-05-MoppelHelperGuild.csv
2021-12-1912:05:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-12-1912:03:02WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-12-19_12-03-02-19.12..csv
2021-12-1912:02:57generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-1912:02:53doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-1912:02:43generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-1912:02:38doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-1912:02:37cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2021-12-1911:55:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1911:54:15hraci_novy-clen.shPridavam
2021-12-1909:02:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1909:02:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1907:02:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1907:02:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-1904:29:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1823:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-1815:55:38kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-12-1815:52:08WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-12-18_15-52-08-Motivace.csv
2021-12-1815:02:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1815:02:25stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1809:02:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1809:02:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1809:00:53kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-12-1808:56:50WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-12-18_08-56-50-mot181221.csv
2021-12-1807:10:37kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-12-1807:05:27WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-12-18_07-05-27-MoppelHelperGuild.csv
2021-12-1807:02:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1807:02:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-1804:29:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1723:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-1720:45:13generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-1717:30:40kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-12-1717:25:09WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-12-17_17-25-09-17.12..csv
2021-12-1716:40:37kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-12-1716:35:56WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-12-17_16-35-56-MoppelHelperGuild.csv
2021-12-1715:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1715:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1709:02:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1709:02:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1707:02:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1707:02:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-1704:29:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1701:20:37kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-12-1701:16:41WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-12-17_01-16-41-Motivace.csv
2021-12-1701:10:38kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-12-1701:05:08WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-12-17_01-05-08-Motivace.csv
2021-12-1700:50:37kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-12-1700:47:05WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-12-17_00-47-05-Motivace.csv
2021-12-1623:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-1621:20:37kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-12-1621:18:46WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-12-16_21-18-46-MoppelHelperGuild.csv
2021-12-1619:35:06kotrola_importu_dat.sh(48).csv - motivace data importovana
2021-12-1619:31:50WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-12-16_19-31-50-MoppelHelperGuild (48).csv
2021-12-1615:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1615:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1609:05:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-12-1609:02:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1609:02:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1609:01:31WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-12-16_09-01-31-mot161221.csv
2021-12-1607:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1607:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-1604:29:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1523:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-1515:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1515:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1513:45:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-12-1513:43:02WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-12-15_13-43-02-15.12..csv
2021-12-1509:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1509:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1507:02:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1507:02:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-1504:29:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1423:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-1417:15:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-12-1417:11:49WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-12-14_17-11-49-14.12..csv
2021-12-1415:02:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1415:02:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1409:02:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1409:02:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1407:30:39kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-12-1407:29:44WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-12-14_07-29-44-MoppelHelperGuild.csv
2021-12-1407:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1407:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1406:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-1404:29:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1323:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-1315:02:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1315:02:22stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1313:55:37kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-12-1313:50:39WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-12-13_13-50-39-Motivace.csv
2021-12-1313:05:37kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-12-1313:03:17WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-12-13_13-03-17-mot131221.csv
2021-12-1311:55:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-12-1311:52:12WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-12-13_11-52-12-13.12..csv
2021-12-1311:50:37kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-12-1311:47:53WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-12-13_11-47-53-12.12..csv
2021-12-1309:02:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1309:02:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1307:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1307:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1306:50:37kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-12-1306:48:54WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-12-13_06-48-54-MoppelHelperGuild.csv
2021-12-1306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-1304:29:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1223:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-1215:02:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1215:02:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1209:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1209:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1207:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1207:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1206:35:37kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-12-1206:32:01WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-12-12_06-32-01-MoppelHelperGuild.csv
2021-12-1206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-1204:29:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1123:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-1119:55:13kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-12-1119:52:10WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-12-11_19-52-10-Motky.csv
2021-12-1115:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1115:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1109:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1109:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1108:10:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-12-1108:08:07WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-12-11_08-08-07-mot111221.csv
2021-12-1107:02:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1107:02:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1106:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-1104:29:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1023:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-1018:20:37kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-12-1018:19:58WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-12-10_18-19-58-10.12..csv
2021-12-1015:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1015:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1009:02:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1009:02:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1007:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-1007:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-1006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-1004:29:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0923:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-0915:02:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-0915:02:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0912:39:56generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-0909:02:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0909:02:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-0907:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0907:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-0906:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-0904:29:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0823:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-0819:50:37kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-12-0819:45:02WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-12-08_19-45-02-8.12..csv
2021-12-0817:20:36kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-12-0817:19:32WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-12-08_17-19-32-MoppelHelperGuild.csv
2021-12-0815:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0815:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-0809:02:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0809:02:23stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-0808:00:39kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-12-0807:58:03WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-12-08_07-58-03-mot081221.csv
2021-12-0807:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0807:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-0806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-0804:29:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0723:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-0719:40:37kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-12-0719:35:25WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-12-07_19-35-25-7.12..csv
2021-12-0715:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0715:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-0709:02:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0709:02:27stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-0707:25:35kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-12-0707:23:56WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-12-07_07-23-56-MoppelHelperGuild.csv
2021-12-0707:22:15generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-0707:22:04doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-0707:21:50generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-0707:21:46doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-0707:21:33generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-0707:21:29cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2021-12-0707:21:29doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-0707:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0707:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-0706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-0704:29:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0623:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-0620:20:36kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-12-0620:16:47WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-12-06_20-16-47-6.12..csv
2021-12-0619:20:36kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-12-0619:15:34WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-12-06_19-15-34-mot061221.csv
2021-12-0615:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0615:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-0609:02:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0609:02:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-0608:30:37kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-12-0608:26:44WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-12-06_08-26-44-MoppelHelperGuild.csv
2021-12-0607:02:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0607:02:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-0606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-0604:29:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0523:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-0521:10:35kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-12-0521:09:21WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-12-05_21-09-21-mot051221.csv
2021-12-0519:45:37kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-12-0519:40:57WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-12-05_19-40-57-5.12..csv
2021-12-0515:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0515:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-0509:02:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0509:02:23stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-0509:00:48kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-12-0508:59:28WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-12-05_08-59-28-MoppelHelperGuild.csv
2021-12-0507:02:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0507:02:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-0506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-0504:48:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0423:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-0416:15:36kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-12-0416:13:00WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-12-04_16-13-00-Motivace.csv
2021-12-0415:02:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0415:02:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-0414:26:48doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-0414:26:41generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-0414:26:37cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2021-12-0414:26:37doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-0414:16:01generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-0414:15:37doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-0414:07:27generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-0414:07:23cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2021-12-0414:07:23doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-0409:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0409:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-0407:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0407:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-0406:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-0404:29:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0323:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-0315:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0315:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-0311:59:22WEB - zmena prohresku - nero84 848101 , Hurvínek26 , 2021-11-30 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-12-0311:58:55WEB - zmena prohresku - nero84 353522 , Miss Black , 2021-11-30 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-12-0309:15:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-12-0309:14:18WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-12-03_09-14-18-3.12..csv
2021-12-0309:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0309:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-0307:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0307:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-0304:29:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0223:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-0220:55:37kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-12-0220:52:13WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-12-02_20-52-13-mot021221.csv
2021-12-0215:02:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0215:02:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-0209:02:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0209:02:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-0207:02:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0207:02:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-0206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-0204:29:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0123:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-12-0120:05:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-12-0120:03:55WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-12-01_20-03-55-mot011221.csv
2021-12-0115:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0115:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-0109:10:37kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-12-0109:06:40WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-12-01_09-06-40-MoppelHelperGuild.csv
2021-12-0109:02:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0109:02:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-0107:02:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-12-0107:02:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-12-0106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-12-0104:29:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-3023:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-3015:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-3015:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-3009:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-3009:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-3007:02:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-3007:02:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-3006:55:36kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-11-3006:46:22WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-11-30_06-46-22-MoppelHelperGuild.csv
2021-11-3006:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-3004:29:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2923:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-2917:45:39kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-11-2917:40:17WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-11-29_17-40-17-Motky.csv
2021-11-2915:02:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2915:02:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2912:05:37kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-11-2912:04:25WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-11-29_12-04-25-mot291121.csv
2021-11-2909:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2909:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2908:15:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-11-2908:13:28WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-11-29_08-13-28-29.11..csv
2021-11-2907:02:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2907:02:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2906:55:37kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-11-2906:54:52WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-11-29_06-54-52-MoppelHelperGuild.csv
2021-11-2906:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-2904:29:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2823:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-2820:20:37kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-11-2820:18:47WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-11-28_20-18-47-28.11..csv
2021-11-2815:02:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2815:02:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2814:10:39kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-11-2814:07:56WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-11-28_14-07-56-mot281121.csv
2021-11-2809:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2809:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2807:02:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2807:02:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-2804:29:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2723:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-2717:15:39kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-11-2717:13:59WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-11-27_17-13-59-Motky.csv
2021-11-2715:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2715:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2713:05:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-11-2713:01:41WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-11-27_13-01-41-mot271121.csv
2021-11-2709:34:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2709:02:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2709:02:27stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2707:05:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2707:05:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-2707:04:58generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-2707:04:53doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-2707:04:42generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-2707:04:38cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2021-11-2707:04:38doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-2707:02:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2707:02:23stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2707:00:54kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-11-2706:59:07WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-11-27_06-59-07-MoppelHelperGuild.csv
2021-11-2706:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-2704:29:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2623:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-2615:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2615:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2609:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2609:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2607:02:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2607:02:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2606:20:37kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-11-2606:16:57WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-11-26_06-16-57-MoppelHelperGuild.csv
2021-11-2606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-2604:29:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2523:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-2515:06:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2515:06:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2509:02:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2509:02:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2508:39:33WEB - zmena prohresku - ecthelioni 882609 , Viking26 , 2021-11-25 , Cechovni_bitvy , Reklamace prohřešku
2021-11-2508:35:37kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-11-2508:34:14WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-11-25_08-34-14-25.11..csv
2021-11-2507:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2507:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-2504:29:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2423:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-2415:02:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2415:02:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2409:25:56WEB - zmena prohresku - ecthelioni 848101 , Hurvínek26 , 2021-11-24 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2021-11-2409:17:26WEB - zmena prohresku - ecthelioni 848101 , Hurvínek26 , 2021-11-24 , Cechovni_expedice , Reklamace prohřešku
2021-11-2409:16:12WEB - zmena prohresku - ecthelioni 848101 , Hurvínek26 , 2021-11-24 , Cechovni_bitvy , Reklamace prohřešku
2021-11-2409:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2409:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2407:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2407:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2406:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-2404:29:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2323:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-2321:00:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-11-2320:55:39WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-11-23_20-55-39-23.11..csv
2021-11-2318:33:00WEB - zmena prohresku - ecthelioni 591495 , Blue 1. , 2021-11-22 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2021-11-2318:32:44WEB - zmena prohresku - ecthelioni 926148 , Coraline III. Mstivá , 2021-11-22 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2021-11-2315:02:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2315:02:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2313:25:37kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-11-2313:22:47WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-11-23_13-22-47-MoppelHelperGuild.csv
2021-11-2309:02:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2309:02:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2307:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2307:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-2304:29:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2223:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-2222:05:28WEB - zmena prohresku - ecthelioni 882609 , Viking26 , 2021-11-22 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2021-11-2222:05:11WEB - zmena prohresku - ecthelioni 848101 , Hurvínek26 , 2021-11-22 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2021-11-2222:04:48WEB - zmena prohresku - ecthelioni 848101 , Hurvínek26 , 2021-11-22 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-11-2219:50:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-11-2219:48:33WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-11-22_19-48-33-mot221121.csv
2021-11-2219:35:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-11-2219:32:29WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-11-22_19-32-29-22.11..csv
2021-11-2216:00:39kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-11-2215:56:52WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-11-22_15-56-52-Motky.csv
2021-11-2215:04:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2215:04:00stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2209:02:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2209:02:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2207:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2207:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-2205:30:39kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-11-2205:29:00WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-11-22_05-29-00-MoppelHelperGuild.csv
2021-11-2204:29:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2123:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-2121:05:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-11-2121:00:41WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-11-21_21-00-41-21.11..csv
2021-11-2115:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2115:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2109:02:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2109:02:30stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2107:02:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2107:02:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-2104:44:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2023:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-2015:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2015:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2009:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2009:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2007:02:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-2007:02:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-2006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-2004:29:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1923:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-1920:25:39kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-11-1920:22:16WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-11-19_20-22-16-MoppelHelperGuild.csv
2021-11-1920:20:39kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-11-1920:17:10WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-11-19_20-17-10-19.11..csv
2021-11-1919:50:39kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-11-1919:47:36WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-11-19_19-47-36-mot191121.csv
2021-11-1915:02:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1915:02:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1909:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1909:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1907:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1907:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-1904:29:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1823:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-1816:40:36generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-1815:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1815:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1809:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1809:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1807:30:38kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-11-1807:25:05WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-11-18_07-25-05-MoppelHelperGuild.csv
2021-11-1807:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1807:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-1804:29:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1723:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-1715:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1715:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1712:00:40kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-11-1711:59:52WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-11-17_11-59-52-17.11..csv
2021-11-1709:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1709:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1707:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1707:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1706:45:38kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-11-1706:41:28WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-11-17_06-41-28-MoppelHelperGuild.csv
2021-11-1706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-1704:29:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1623:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-1615:03:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1615:03:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1614:05:33kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-11-1614:00:46WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-11-16_14-00-46-mot161121.csv
2021-11-1607:03:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1607:03:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1606:20:37kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-11-1606:19:40WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-11-16_06-19-40-MoppelHelperGuild.csv
2021-11-1606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-1604:29:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1523:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-1522:32:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1519:29:06WEB - zmena prohresku - ecthelioni 975638 , Sentrs , 2021-11-15 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2021-11-1518:38:33WEB - zmena prohresku - ecthelioni 1674604 , MrstaVita , 2021-11-15 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-11-1518:37:56WEB - zmena prohresku - ecthelioni 496526 , Tlustej Tony , 2021-11-15 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-11-1518:37:25WEB - zmena prohresku - ecthelioni 975638 , Sentrs , 2021-11-15 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-11-1516:24:16generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-1516:23:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1516:10:36kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-11-1516:05:19WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-11-15_16-05-19-Motky.csv
2021-11-1516:00:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-11-1515:57:18WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-11-15_15-57-18-15.11..csv
2021-11-1515:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1515:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1509:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1509:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1507:02:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1507:02:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1506:40:36kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-11-1506:35:55WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-11-15_06-35-55-MoppelHelperGuild.csv
2021-11-1506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-1504:29:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1423:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-1420:45:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-11-1420:40:36WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-11-14_20-40-36-14.11.csv
2021-11-1415:05:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1415:05:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1409:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1409:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1407:02:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1407:02:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1406:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-1404:29:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1323:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-1320:38:55WEB - zmena prohresku - ecthelioni 882609 , Viking26 , 2021-11-13 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2021-11-1317:50:36kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-11-1317:48:03WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-11-13_17-48-03-Motky.csv
2021-11-1315:02:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1315:02:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1309:02:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1309:02:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1307:02:39stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1307:02:39stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1307:00:50kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-11-1306:55:51WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-11-13_06-55-51-MoppelHelperGuild.csv
2021-11-1306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-1304:29:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1223:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-1221:35:36kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-11-1221:30:06WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-11-12_21-30-06-12.11..csv
2021-11-1215:02:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1215:02:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1211:00:09kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-11-1210:58:05WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-11-12_10-58-05-mot121121.csv
2021-11-1209:02:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1209:02:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1207:02:02stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1207:02:02stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-1204:29:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1123:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-1115:02:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1115:02:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1109:31:24WEB - zmena prohresku - ecthelioni 136280 , lord marshal , 2021-11-11 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2021-11-1109:31:11WEB - zmena prohresku - ecthelioni 136280 , lord marshal , 2021-11-11 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2021-11-1109:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1109:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1107:02:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1107:02:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1106:20:37kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-11-1106:18:43WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-11-11_06-18-43-MoppelHelperGuild.csv
2021-11-1106:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-1104:29:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1023:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-1020:38:32WEB - zmena prohresku - ecthelioni 882609 , Viking26 , 2021-11-10 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2021-11-1015:02:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1015:02:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1009:02:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1009:02:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1007:02:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-1007:02:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-1006:35:37kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-11-1006:31:30WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-11-10_06-31-30-MoppelHelperGuild.csv
2021-11-1006:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-1004:32:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0923:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-0920:40:36kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-11-0920:38:47WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-11-09_20-38-47-9.11..csv
2021-11-0915:06:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0915:06:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-0909:02:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0909:02:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-0907:02:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0907:02:26stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-0906:40:36kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-11-0906:38:38WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-11-09_06-38-38-MoppelHelperGuild.csv
2021-11-0906:20:36kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-11-0906:15:09WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-11-09_06-15-09-MoppelHelperGuild.csv
2021-11-0906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-0904:30:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0823:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-0821:17:13WEB - zmena prohresku - ecthelioni 781660 , moldanubia , 2021-11-08 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2021-11-0821:16:53WEB - zmena prohresku - ecthelioni 848101 , Hurvínek26 , 2021-11-08 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2021-11-0821:16:36WEB - zmena prohresku - ecthelioni 882609 , Viking26 , 2021-11-08 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2021-11-0821:16:17WEB - zmena prohresku - ecthelioni 677394 , František IV , 2021-11-08 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2021-11-0821:15:45WEB - zmena prohresku - ecthelioni 882609 , Viking26 , 2021-11-08 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-11-0821:15:23WEB - zmena prohresku - ecthelioni 136280 , lord marshal , 2021-11-08 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-11-0821:14:46WEB - zmena prohresku - ecthelioni 677394 , František IV , 2021-11-08 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-11-0821:12:57WEB - zmena prohresku - ecthelioni 417912 , haryy , 2021-11-08 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-11-0820:05:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-11-0820:04:36WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-11-08_20-04-36-mot081121.csv
2021-11-0815:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0815:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-0809:05:37kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-11-0809:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0809:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-0809:00:25WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-11-08_09-00-25-MoppelHelperGuild.csv
2021-11-0807:02:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0807:02:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-0806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-0805:20:35kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-11-0805:18:12WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-11-08_05-18-12-8.11..csv
2021-11-0804:31:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0723:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-0715:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0715:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-0709:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0709:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-0707:02:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0707:02:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-0706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-0704:46:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0623:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-0621:10:15kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-11-0621:05:42WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-11-06_21-05-42-6.11..csv
2021-11-0618:50:38kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-11-0618:49:20WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-11-06_18-49-20-Motky.csv
2021-11-0615:02:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0615:02:31stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-0609:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0609:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-0607:02:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0607:02:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-0606:00:41kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-11-0606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-0605:57:14WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-11-06_05-57-14-MoppelHelperGuild.csv
2021-11-0604:29:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0523:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-0517:50:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-11-0517:45:11WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-11-05_17-45-11-mot051121.csv
2021-11-0515:02:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0515:02:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-0509:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0509:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-0507:02:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0507:02:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-0506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-0504:29:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0423:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-0420:55:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-11-0420:53:29WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-11-04_20-53-29-4.11..csv
2021-11-0415:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0415:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-0409:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0409:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-0407:30:40kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-11-0407:28:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0407:27:43generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-0407:27:38cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2021-11-0407:27:38doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-0407:27:19generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-0407:27:15doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-0407:25:32WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-11-04_07-25-32-MoppelHelperGuild.csv
2021-11-0407:02:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0407:02:23stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-0406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-0404:29:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0323:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-0315:30:41kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-11-0315:25:24WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-11-03_15-25-24-mot031121.csv
2021-11-0315:02:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0315:02:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-0309:30:39kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-11-0309:27:46WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-11-03_09-27-46-MoppelHelperGuild.csv
2021-11-0309:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0309:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-0307:05:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0307:05:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-0306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-0305:45:39kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-11-0305:43:37WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-11-03_05-43-37-MoppelHelperGuild.csv
2021-11-0304:32:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0223:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-0219:40:38kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-11-0219:39:00WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-11-02_19-39-00-2.11..csv
2021-11-0217:37:05WEB - zmena prohresku - ecthelioni 353522 , Miss Black , 2021-11-01 , Motivace , Nedodrženo pravidlo (omluven)
2021-11-0217:35:38kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-11-0217:32:51WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-11-02_17-32-51-MoppelHelperGuild.csv
2021-11-0215:03:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0215:03:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-0209:02:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0209:02:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-0208:25:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-11-0208:22:28WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-11-02_08-22-28-mot021121.csv
2021-11-0207:02:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0207:02:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-0206:03:54WEB - zmena prohresku - ecthelioni 353522 , Miss Black , 2021-11-01 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-11-0206:03:33WEB - zmena prohresku - ecthelioni 417912 , haryy , 2021-11-01 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-11-0206:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-0204:30:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0123:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-11-0115:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0115:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-0109:05:38kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-11-0109:04:42WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-11-01_09-04-42-MoppelHelperGuild.csv
2021-11-0109:02:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0109:02:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-0107:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-11-0107:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-11-0106:51:14hraci_vylouceni-odesli.shMicoHarp
2021-11-0106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-11-0104:35:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-3123:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-3115:05:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-3115:05:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-3109:02:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-3109:02:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-3107:02:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-3107:02:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-3106:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-3105:55:39kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-10-3105:54:26WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-10-31_05-54-26-MoppelHelperGuild.csv
2021-10-3104:42:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-3023:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-3018:30:40kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-10-3018:29:26WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-10-30_18-29-26-Motky.csv
2021-10-3015:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-3015:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-3009:02:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-3009:02:22stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-3007:02:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-3007:02:23stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-3006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-3004:29:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2923:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-2921:25:39kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-10-2921:23:24WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-10-29_21-23-24-mot291021.csv
2021-10-2915:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2915:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-2910:20:38kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-10-2910:18:11WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-10-29_10-18-11-MoppelHelperGuild.csv
2021-10-2909:02:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2909:02:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-2907:14:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2907:14:33stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-2906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-2904:30:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2823:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-2818:06:18WEB - zmena prohresku - ecthelioni 781660 , moldanubia , 2021-10-28 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2021-10-2818:05:53WEB - zmena prohresku - ecthelioni 781660 , moldanubia , 2021-10-28 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2021-10-2818:05:40WEB - zmena prohresku - ecthelioni 781660 , moldanubia , 2021-10-28 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2021-10-2815:55:39kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-10-2815:52:35WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-10-28_15-52-35-mot281021.csv
2021-10-2815:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2815:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-2809:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2809:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-2807:02:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2807:02:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-2806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-2804:30:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2723:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-2720:33:38WEB - zmena prohresku - ecthelioni 781660 , moldanubia , 2021-10-27 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2021-10-2715:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2715:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-2709:03:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2709:03:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-2707:03:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2707:03:40stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-2706:25:39kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-10-2706:20:06WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-10-27_06-20-06-MoppelHelperGuild.csv
2021-10-2706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-2704:30:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2623:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-2620:25:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-10-2620:23:21WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-10-26_20-23-21-mot261021.csv
2021-10-2615:09:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2615:09:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-2609:02:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2609:02:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-2607:09:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2607:09:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-2606:45:40kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-10-2606:43:58WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-10-26_06-43-58-MoppelHelperGuild.csv
2021-10-2606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-2604:31:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2523:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-2521:35:51WEB - zmena prohresku - ecthelioni 781660 , moldanubia , 2021-10-25 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2021-10-2521:25:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2521:20:18WEB - zmena prohresku - ecthelioni 781660 , moldanubia , 2021-10-25 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2021-10-2521:16:47WEB - zmena prohresku - ecthelioni 353522 , Miss Black , 2021-10-25 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo (omluven)
2021-10-2521:16:34WEB - zmena prohresku - ecthelioni 848101 , Hurvínek26 , 2021-10-25 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2021-10-2521:16:12WEB - zmena prohresku - ecthelioni 781660 , moldanubia , 2021-10-25 , Cechovni_bitvy ,
2021-10-2521:15:51WEB - zmena prohresku - ecthelioni 23409 , MicoHarp , 2021-10-25 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2021-10-2521:15:26WEB - zmena prohresku - ecthelioni 353522 , Miss Black , 2021-10-25 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo (omluven)
2021-10-2521:15:11WEB - zmena prohresku - ecthelioni 1674604 , MrstaVita , 2021-10-25 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-10-2521:14:51WEB - zmena prohresku - ecthelioni 781660 , moldanubia , 2021-10-25 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-10-2521:14:03WEB - zmena prohresku - ecthelioni 496526 , Tlustej Tony , 2021-10-25 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-10-2521:13:37WEB - zmena prohresku - ecthelioni 353522 , Miss Black , 2021-10-25 , Motivace , Nedodrženo pravidlo (omluven)
2021-10-2521:13:19WEB - zmena prohresku - ecthelioni 781660 , moldanubia , 2021-10-25 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2021-10-2521:12:52WEB - zmena prohresku - ecthelioni 23409 , MicoHarp , 2021-10-25 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2021-10-2521:12:26WEB - zmena prohresku - ecthelioni 677394 , František IV , 2021-10-25 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2021-10-2519:30:09kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-10-2519:27:31WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-10-25_19-27-31-mot251021.csv
2021-10-2518:45:39kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-10-2518:43:31WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-10-25_18-43-31-Jj.csv
2021-10-2515:09:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2515:09:22stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-2513:15:58hraci_vylouceni-odesli.shTaures
2021-10-2513:15:37hraci_vylouceni-odesli.shGraniteWeasel18264
2021-10-2513:14:51hraci_vylouceni-odesli.shNULL Viii79
2021-10-2513:14:17hraci_novy-clen.shPridavam
2021-10-2509:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2509:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-2507:20:39kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-10-2507:15:33WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-10-25_07-15-33-MoppelHelperGuild.csv
2021-10-2507:02:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2507:02:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-2506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-2504:30:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2423:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-2419:35:40kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-10-2419:34:34WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-10-24_19-34-34-mot241021.csv
2021-10-2416:10:40kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-10-2416:06:16WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-10-24_16-06-16-MoppelHelperGuild.csv
2021-10-2415:06:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2415:06:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-2409:02:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2409:02:27stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-2407:18:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2407:18:26stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-2406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-2404:41:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2323:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-2319:35:40kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-10-2319:31:53WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-10-23_19-31-53-Motky.csv
2021-10-2315:02:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2315:02:29stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-2309:02:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2309:02:22stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-2307:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2307:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-2306:50:40kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-10-2306:49:46WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-10-23_06-49-46-MoppelHelperGuild.csv
2021-10-2306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-2304:30:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2223:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-2219:50:39kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-10-2219:45:03WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-10-22_19-45-03-MoppelHelperGuild.csv
2021-10-2219:42:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2219:39:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2219:30:38kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-10-2219:29:13WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-10-22_19-29-13-MoppelHelperGuild.csv
2021-10-2215:07:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2215:07:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-2109:30:39kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-10-2109:25:35WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-10-21_09-25-35-mot211021.csv
2021-10-2109:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2109:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-2107:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2107:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-2106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-2104:29:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2023:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-2015:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2015:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-2009:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2009:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-2007:04:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-2007:04:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-2006:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-2004:31:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1923:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-1922:40:39kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-10-1922:39:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1922:38:14generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-1922:38:09doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-1922:37:49generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-1922:37:44cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2021-10-1922:37:44doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-1922:35:56WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-10-19_22-35-56-MoppelHelperGuild.csv
2021-10-1915:10:08stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1915:10:08stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1909:02:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1909:02:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1907:06:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1907:06:31stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1906:40:40kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-10-1906:36:19WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-10-19_06-36-19-MoppelHelperGuild.csv
2021-10-1906:26:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1906:25:13hraci_novy-clen.shPridavam
2021-10-1906:24:38hraci_novy-clen.shPridavam
2021-10-1906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-1904:32:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1823:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-1822:28:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1822:27:31hraci_novy-clen.shPridavam
2021-10-1820:18:30WEB - zmena prohresku - ecthelioni 638195 , TitanCharon , 2021-10-18 , Motivace , Splněno 7x motivace
2021-10-1820:18:15WEB - zmena prohresku - ecthelioni 353522 , Miss Black , 2021-10-18 , Motivace , Nedodrženo pravidlo (omluven)
2021-10-1820:18:01WEB - zmena prohresku - ecthelioni 781660 , moldanubia , 2021-10-18 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2021-10-1819:46:57WEB - zmena prohresku - ecthelioni 353522 , Miss Black , 2021-10-18 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo (omluven)
2021-10-1819:46:43WEB - zmena prohresku - ecthelioni 781660 , moldanubia , 2021-10-18 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-10-1819:46:27WEB - zmena prohresku - ecthelioni 496526 , Tlustej Tony , 2021-10-18 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-10-1818:00:41kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-10-1817:55:24WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-10-18_17-55-24-Motivace.csv
2021-10-1816:32:07hraci_vylouceni-odesli.shseja
2021-10-1816:31:52hraci_vylouceni-odesli.shDarth-Vader
2021-10-1816:31:31hraci_vylouceni-odesli.shStajny11
2021-10-1815:02:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1815:02:26stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1810:45:39kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-10-1810:42:01WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-10-18_10-42-01-MoppelHelperGuild.csv
2021-10-1809:02:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1809:02:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1808:35:38kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-10-1808:31:47WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-10-18_08-31-47-mot181021.csv
2021-10-1807:06:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1807:06:40stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1806:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-1804:30:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1723:00:06generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-1715:04:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1715:04:07stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1709:55:42kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-10-1709:45:43kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-10-1709:41:59WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-10-17_09-41-59-MoppelHelperGuild.csv
2021-10-1709:02:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1709:02:23stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1707:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1707:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-1704:43:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1623:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-1618:35:41kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-10-1618:32:37WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-10-16_18-32-37-MoppelHelperGuild.csv
2021-10-1618:05:06kotrola_importu_dat.shdnes.csv - motivace data importovana
2021-10-1618:02:10WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-10-16_18-02-10-motivace dnes.csv
2021-10-1615:02:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1615:02:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1609:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1609:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1607:02:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1607:02:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1606:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-1604:30:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1523:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-1518:20:40kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-10-1518:17:18WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-10-15_18-17-18-mot151021.csv
2021-10-1515:02:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1515:02:22stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1513:55:36WEB - zmena prohresku - ecthelioni 417912 , haryy , 2021-10-15 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2021-10-1509:02:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1509:02:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1508:10:41kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-10-1508:09:29WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-10-15_08-09-29-MoppelHelperGuild.csv
2021-10-1507:08:56WEB - zmena prohresku - ecthelioni 848101 , Hurvínek26 , 2021-10-15 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2021-10-1507:08:45WEB - zmena prohresku - ecthelioni 848101 , Hurvínek26 , 2021-10-15 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2021-10-1507:02:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1507:02:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1506:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-1504:30:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1423:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-1415:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1415:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1409:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1409:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1407:30:43kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-10-1407:29:32WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-10-14_07-29-32-MoppelHelperGuild.csv
2021-10-1407:02:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1407:02:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1406:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-1404:30:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1323:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-1322:49:44generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-1322:49:39doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-1322:49:28generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-1322:49:23cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2021-10-1322:49:23doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-1322:37:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1322:35:44hraci_novy-clen.shPridavam
2021-10-1321:30:41kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-10-1321:26:18WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-10-13_21-26-18-mot131021.csv
2021-10-1315:02:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1315:02:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1309:02:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1309:02:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1307:02:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1307:02:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1306:30:41kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-10-1306:25:32WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-10-13_06-25-32-MoppelHelperGuild.csv
2021-10-1306:02:37WEB - zmena prohresku - ecthelioni 677394 , František IV , 2021-10-13 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2021-10-1306:02:21WEB - zmena prohresku - ecthelioni 677394 , František IV , 2021-10-13 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2021-10-1306:02:06WEB - zmena prohresku - ecthelioni 677394 , František IV , 2021-10-13 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2021-10-1306:01:41WEB - zmena prohresku - ecthelioni 677394 , František IV , 2021-10-13 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2021-10-1306:01:19WEB - zmena prohresku - ecthelioni 677394 , František IV , 2021-10-13 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2021-10-1306:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-1304:31:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1223:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-1215:06:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1215:06:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1209:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1209:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1207:35:50WEB - zmena prohresku - ecthelioni 882609 , Viking26 , 2021-10-12 , Cechovni_bitvy , Zaplacen odpůstek
2021-10-1207:30:41kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-10-1207:27:27WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-10-12_07-27-27-MoppelHelperGuild.csv
2021-10-1207:02:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1207:02:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-1204:32:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1123:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-1120:28:00WEB - zmena prohresku - ecthelioni 1137205 , Verotor , 2021-10-11 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2021-10-1120:27:42WEB - zmena prohresku - ecthelioni 848101 , Hurvínek26 , 2021-10-11 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2021-10-1120:27:10WEB - zmena prohresku - ecthelioni 677394 , František IV , 2021-10-11 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-10-1118:49:07WEB - zmena prohresku - ecthelioni 638195 , TitanCharon , 2021-10-11 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2021-10-1115:08:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1115:08:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1110:35:39kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-10-1110:30:59WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-10-11_10-30-59-mot111021.csv
2021-10-1109:40:40kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-10-1109:39:13WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-10-11_09-39-13-MoppelHelperGuild.csv
2021-10-1109:02:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1109:02:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1107:02:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1107:02:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1106:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-1104:31:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1023:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-1015:19:02WEB - zmena prohresku - ecthelioni 661577 , ryan24 , 2021-10-10 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2021-10-1015:03:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1015:03:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1009:02:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1009:02:29stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1007:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-1007:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-1006:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-1004:46:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0923:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-0921:20:40kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-10-0921:17:55WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-10-09_21-17-55-MoppelHelperGuild.csv
2021-10-0915:02:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0915:02:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0909:02:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0909:02:30stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0907:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0907:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-0904:30:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0823:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-0815:02:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0815:02:31stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0809:02:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0809:02:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0807:55:39kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-10-0807:53:43WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-10-08_07-53-43-mot081021.csv
2021-10-0807:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0807:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0806:00:42kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-10-0806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-0805:59:55WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-10-08_05-59-55-MoppelHelperGuild.csv
2021-10-0804:32:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0723:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-0715:02:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0715:02:28stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0709:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0709:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0707:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0707:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-0704:29:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0623:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-0615:02:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0615:02:25stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0609:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0609:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0607:07:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0607:07:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-0604:31:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0523:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-0515:02:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0515:02:28stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0509:02:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0509:02:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0508:12:43hraci_vylouceni-odesli.shtbilek1
2021-10-0508:09:44WEB - zmena prohresku - ecthelioni 1648179 , Kerberus , 2021-10-05 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2021-10-0508:09:33WEB - zmena prohresku - ecthelioni 1648179 , Kerberus , 2021-10-05 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2021-10-0507:17:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0507:17:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0507:15:44kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-10-0507:13:12WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-10-05_07-13-12-MoppelHelperGuild.csv
2021-10-0507:02:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0507:02:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0506:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-0504:30:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0423:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-0420:50:01WEB - zmena prohresku - ecthelioni 1556633 , Wičii , 2021-10-04 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2021-10-0420:08:43WEB - zmena prohresku - ecthelioni 1556633 , Wičii , 2021-10-04 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2021-10-0420:08:11WEB - zmena prohresku - ecthelioni 660324 , tbilek1 , 2021-10-04 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2021-10-0419:35:41kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-10-0419:34:51WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-10-04_19-34-51-mot041021.csv
2021-10-0417:35:41kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-10-0417:33:49WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-10-04_17-33-49-Motky.csv
2021-10-0415:02:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0415:02:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0413:07:46WEB - zmena prohresku - ecthelioni 660324 , tbilek1 , 2021-10-04 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-10-0413:07:28WEB - zmena prohresku - ecthelioni 1648179 , Kerberus , 2021-10-04 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-10-0413:07:03WEB - zmena prohresku - ecthelioni 385342 , Enima , 2021-10-04 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-10-0409:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0409:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0407:40:40kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-10-0407:36:20WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-10-04_07-36-20-MoppelHelperGuild.csv
2021-10-0407:28:46WEB - zmena prohresku - ecthelioni 781660 , moldanubia , 2021-10-03 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2021-10-0407:28:31WEB - zmena prohresku - ecthelioni 781660 , moldanubia , 2021-10-03 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2021-10-0407:02:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0407:02:10stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0406:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-0404:30:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0323:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-0320:05:40kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-10-0320:04:53WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-10-03_20-04-53-mot031021.csv
2021-10-0315:02:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0315:02:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0309:02:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0309:02:31stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0307:02:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0307:02:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-0304:42:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0223:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-0217:30:41kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-10-0217:26:49WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-10-02_17-26-49-Motivace.csv
2021-10-0215:10:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0215:10:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0211:40:41kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-10-0211:38:56WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-10-02_11-38-56-MoppelHelperGuild.csv
2021-10-0209:02:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0209:02:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0207:02:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0207:02:27stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-0204:30:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0123:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-10-0115:02:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0115:02:14stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0109:02:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0109:02:15stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0107:04:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-10-0107:04:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-10-0106:30:41kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-10-0106:28:19WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-10-01_06-28-19-MoppelHelperGuild.csv
2021-10-0106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-10-0104:31:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-3023:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-3015:05:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-3015:05:26stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-3009:10:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-3009:10:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-3007:40:40kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-09-3007:37:50WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-09-30_07-37-50-mot300921.csv
2021-09-3007:10:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-3007:10:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-3006:54:02hraci_vylouceni-odesli.shMartinos2
2021-09-3006:35:40kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-09-3006:30:07WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-09-30_06-30-07-MoppelHelperGuild.csv
2021-09-3006:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-3004:32:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2923:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-2915:02:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2915:02:25stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2909:02:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2909:02:28stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2908:13:36WEB - zmena prohresku - ecthelioni 781660 , moldanubia , 2021-09-27 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2021-09-2908:13:00WEB - zmena prohresku - ecthelioni 848101 , Hurvínek26 , 2021-09-27 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2021-09-2908:12:38WEB - zmena prohresku - ecthelioni 23409 , MicoHarp , 2021-09-27 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2021-09-2908:12:06WEB - zmena prohresku - ecthelioni 417912 , haryy , 2021-09-27 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2021-09-2908:11:46WEB - zmena prohresku - ecthelioni 882609 , Viking26 , 2021-09-27 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2021-09-2908:11:21WEB - zmena prohresku - ecthelioni 13181 , davidoss1111 , 2021-09-27 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2021-09-2907:25:40kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-09-2907:21:55WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-09-29_07-21-55-MoppelHelperGuild.csv
2021-09-2907:07:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2907:07:36stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-2904:31:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2823:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-2815:12:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2815:12:19stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2811:40:40kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-09-2811:35:18WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-09-28_11-35-18-MoppelHelperGuild.csv
2021-09-2809:02:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2809:02:25stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2807:06:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2807:06:17stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2807:02:06WEB - zmena prohresku - ecthelioni 781660 , moldanubia , 2021-09-27 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-09-2807:01:42WEB - zmena prohresku - ecthelioni 1648179 , Kerberus , 2021-09-27 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-09-2807:01:21WEB - zmena prohresku - ecthelioni 677394 , František IV , 2021-09-27 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-09-2807:00:31WEB - zmena prohresku - ecthelioni 661577 , ryan24 , 2021-09-27 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-09-2806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-2804:31:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2723:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-2720:34:12WEB - zmena prohresku - ecthelioni 781660 , moldanubia , 2021-09-27 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2021-09-2720:33:53WEB - zmena prohresku - ecthelioni 863773 , Boadicea 40. Pyšná , 2021-09-27 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2021-09-2719:57:01WEB - zmena prohresku - ecthelioni 882057 , Bozdag , 2021-09-27 , Motivace , Splněno 7x motivace
2021-09-2718:40:07kotrola_importu_dat.sh2.csv - motivace data importovana
2021-09-2718:38:00WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-09-27_18-38-00-Motivace 2.csv
2021-09-2715:12:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2715:12:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2712:20:41kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-09-2712:17:15WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-09-27_12-17-15-mot270921.csv
2021-09-2709:02:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2709:02:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2707:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2707:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2706:05:41kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-09-2706:02:58WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-09-27_06-02-58-MoppelHelperGuild.csv
2021-09-2706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-2704:30:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2623:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-2619:30:16hraci_vylouceni-odesli.shMejva
2021-09-2615:02:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2615:02:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2609:02:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2609:02:27stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2607:20:41kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-09-2607:18:51WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-09-26_07-18-51-MoppelHelperGuild.csv
2021-09-2607:15:42kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-09-2607:11:21WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-09-26_07-11-21-MoppelHelperGuild.csv
2021-09-2607:02:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2607:02:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-2604:36:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2523:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-2520:15:43kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-09-2520:11:35WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-09-25_20-11-35-Motivace.csv
2021-09-2515:02:18stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2515:02:18stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2510:22:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2510:21:34generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-2510:21:29doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-2510:21:18generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-2510:21:13cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2021-09-2510:21:13doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-2510:12:47hraci_vylouceni-odesli.sh67zdenek
2021-09-2510:12:32hraci_vylouceni-odesli.shwill2
2021-09-2510:12:15hraci_vylouceni-odesli.shnero84
2021-09-2509:02:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2509:02:31stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2507:30:42kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-09-2507:26:46WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-09-25_07-26-46-MoppelHelperGuild.csv
2021-09-2507:13:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2507:13:30stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2506:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-2504:34:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2423:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-2415:09:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2415:09:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2409:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2409:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2407:10:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2407:10:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-2404:30:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2323:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-2322:21:13WEB - zmena prohresku - ecthelioni 23409 , MicoHarp , 2021-09-23 , Motivace , Reklamace prohřešku
2021-09-2320:25:44kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-09-2320:20:30WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-09-23_20-20-30-mot230921.csv
2021-09-2315:02:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2315:02:36stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2309:02:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2309:02:27stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2307:10:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2307:10:32stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2306:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-2304:31:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2223:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-2215:02:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2215:02:30stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2209:02:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2209:02:28stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2207:12:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2207:12:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-2204:31:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2123:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-2119:55:41kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-09-2119:54:08WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-09-21_19-54-08-MoppelHelperGuild.csv
2021-09-2119:40:41kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-09-2119:38:40WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-09-21_19-38-40-MoppelHelperGuild.csv
2021-09-2115:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2115:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2109:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2109:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2107:11:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2107:11:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-2104:31:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2023:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-2021:49:09WEB - zmena prohresku - ecthelioni 882057 , Bozdag , 2021-09-20 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2021-09-2021:48:34WEB - zmena prohresku - ecthelioni 23409 , MicoHarp , 2021-09-20 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2021-09-2021:48:07WEB - zmena prohresku - ecthelioni 781660 , moldanubia , 2021-09-20 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2021-09-2021:47:36WEB - zmena prohresku - ecthelioni 887861 , Mejva , 2021-09-20 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2021-09-2021:42:15WEB - zmena prohresku - ecthelioni 882057 , Bozdag , 2021-09-20 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-09-2021:41:58WEB - zmena prohresku - ecthelioni 887861 , Mejva , 2021-09-20 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-09-2021:41:36WEB - zmena prohresku - ecthelioni 585882 , LuisII , 2021-09-20 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-09-2021:40:13WEB - zmena prohresku - ecthelioni 848101 , Hurvínek26 , 2021-09-20 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo (omluven)
2021-09-2021:38:18WEB - zmena prohresku - ecthelioni 887861 , Mejva , 2021-09-20 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-09-2016:50:40kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-09-2016:46:09WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-09-20_16-46-09-Motivace.csv
2021-09-2015:02:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2015:02:27stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2009:20:42kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-09-2009:18:10WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-09-20_09-18-10-mot200921.csv
2021-09-2009:02:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2009:02:27stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2007:20:40kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-09-2007:17:45WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-09-20_07-17-45-MoppelHelperGuild.csv
2021-09-2007:02:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-2007:02:29stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-2006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-2004:30:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1923:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-1920:20:42kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-09-1920:16:21WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-09-19_20-16-21-19.9..csv
2021-09-1915:02:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1915:02:33stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1910:15:45kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-09-1910:10:18WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-09-19_10-10-18-mot190921.csv
2021-09-1909:02:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1909:02:28stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1907:15:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1907:15:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-1904:53:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1823:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-1818:10:43kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-09-1818:05:23WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-09-18_18-05-23-motivace.csv
2021-09-1817:50:43kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-09-1817:46:28WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-09-18_17-46-28-MoppelHelperGuild.csv
2021-09-1815:02:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1815:02:34stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1809:02:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1809:02:34stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1807:06:09stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1807:06:09stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-1804:31:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1723:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-1717:00:45kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-09-1716:58:48WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-09-17_16-58-48-17.9..csv
2021-09-1715:02:39stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1715:02:39stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1709:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1709:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1707:05:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1707:05:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-1704:32:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1623:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-1615:02:26stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1615:02:26stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1609:02:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1609:02:25stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1607:10:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1607:10:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1606:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-1604:38:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1523:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-1515:02:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1515:02:30stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1510:45:45kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-09-1510:44:01WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-09-15_10-44-01-mot150921.csv
2021-09-1509:02:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1509:02:33stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1508:30:08kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-09-1508:26:48WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-09-15_08-26-48-MoppelHelperGuild.csv
2021-09-1507:04:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1507:04:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1506:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-1504:30:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1423:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-1415:09:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1415:09:13stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1412:10:43kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-09-1412:09:31WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-09-14_12-09-31-MoppelHelperGuild.csv
2021-09-1409:02:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1409:02:28stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1407:02:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1407:02:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1406:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-1404:32:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1323:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-1320:31:53WEB - zmena prohresku - nero84 887861 , Mejva , 2021-09-13 , Cechovni_bitvy , Nedodrženo pravidlo
2021-09-1319:05:43kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-09-1319:00:59WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-09-13_19-00-59-MoppelHelperGuild.csv
2021-09-1315:10:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1315:10:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1313:17:16hraci_vylouceni-odesli.shKRYspieler
2021-09-1309:34:24hraci_vylouceni-odesli.shWooky
2021-09-1309:34:03hraci_vylouceni-odesli.shDuchnA51
2021-09-1309:33:39hraci_vylouceni-odesli.shPawlos008
2021-09-1309:33:21hraci_vylouceni-odesli.shpuresoul
2021-09-1309:33:00hraci_vylouceni-odesli.shrashone1
2021-09-1309:25:44kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-09-1309:23:15WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-09-13_09-23-15-MoppelHelperGuild.csv
2021-09-1309:02:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1309:02:40stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1308:15:47kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-09-1308:12:18WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-09-13_08-12-18-13.9..csv
2021-09-1307:10:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1307:10:24stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-1304:31:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1223:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-1219:35:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-09-1219:32:35WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-09-12_19-32-35-12.9..csv
2021-09-1217:45:48kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-09-1217:44:50WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-09-12_17-44-50-Motivace.csv
2021-09-1215:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1215:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1209:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1209:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1207:02:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1207:02:36stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1206:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-1204:40:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1123:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-1120:40:49kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-09-1120:38:13WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-09-11_20-38-13-mot110921.csv
2021-09-1115:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1115:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1109:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1109:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1108:27:34WEB - zmena prohresku - nero84 591495 , Blue 1. , 2021-09-11 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2021-09-1108:20:06kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-09-1108:17:30WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-09-11_08-17-30-11.9..csv
2021-09-1107:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1107:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1106:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-1104:32:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1023:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-1020:25:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-09-1020:23:01WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-09-10_20-23-01-10.9..csv
2021-09-1020:15:52kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-09-1020:14:17WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-09-10_20-14-17-MoppelHelperGuild.csv
2021-09-1015:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1015:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1009:02:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1009:02:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1007:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-1007:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-1006:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-1004:37:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0923:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-0915:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0915:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-0913:35:47kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-09-0913:34:34WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-09-09_13-34-34-MoppelHelperGuild.csv
2021-09-0909:02:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0909:02:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-0907:02:40stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0907:02:40stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-0906:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-0904:31:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0823:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-0819:13:38hraci_vylouceni-odesli.shCadmus 7. Silný
2021-09-0816:55:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-09-0816:52:32WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-09-08_16-52-32-8.9..csv
2021-09-0815:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0815:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-0813:50:48kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-09-0813:48:50WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-09-08_13-48-50-mot080921.csv
2021-09-0809:02:39stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0809:02:39stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-0807:12:29stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0807:12:29stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-0806:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-0804:36:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0723:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-0715:03:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0715:03:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-0709:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0709:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-0708:50:47kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-09-0708:46:24WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-09-07_08-46-24-MoppelHelperGuild.csv
2021-09-0707:06:57stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0707:06:57stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-0706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-0704:32:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0623:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-0621:15:41hraci_vylouceni-odesli.shHugo7505
2021-09-0621:12:49hraci_vylouceni-odesli.shBSG-75
2021-09-0620:36:47WEB - zmena prohresku - nero84 677394 , František IV , 2021-09-06 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-09-0620:36:17WEB - zmena prohresku - nero84 591495 , Blue 1. , 2021-09-06 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2021-09-0620:35:56WEB - zmena prohresku - nero84 136280 , lord marshal , 2021-09-06 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-09-0620:33:38WEB - zmena prohresku - nero84 497401 , Pawlos008 , 2021-09-06 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2021-09-0620:33:09WEB - zmena prohresku - nero84 497401 , Pawlos008 , 2021-09-06 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-09-0620:32:34WEB - zmena prohresku - nero84 649239 , Cadmus 7. Silný , 2021-09-06 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2021-09-0620:32:12WEB - zmena prohresku - nero84 649239 , Cadmus 7. Silný , 2021-09-06 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-09-0620:31:48WEB - zmena prohresku - nero84 1349911 , rashone1 , 2021-09-06 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2021-09-0620:31:14WEB - zmena prohresku - nero84 1349911 , rashone1 , 2021-09-06 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-09-0620:30:18WEB - zmena prohresku - nero84 1157238 , DuchnA51 , 2021-09-06 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2021-09-0620:29:58WEB - zmena prohresku - nero84 1157238 , DuchnA51 , 2021-09-06 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-09-0620:28:18WEB - zmena prohresku - nero84 811191 , Hugo7505 , 2021-09-06 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-09-0620:23:44WEB - zmena prohresku - nero84 524079 , BSG-75 , 2021-09-06 , Motivace , Nedodrženo pravidlo
2021-09-0620:23:24WEB - zmena prohresku - nero84 524079 , BSG-75 , 2021-09-06 , Cechovni_expedice , Nedodrženo pravidlo
2021-09-0615:03:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0615:03:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-0609:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0609:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-0608:48:11hraci_vylouceni-odesli.shVyroktysek
2021-09-0607:50:49kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-09-0607:48:28WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-09-06_07-48-28-mot060921.csv
2021-09-0607:13:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0607:13:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-0606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-0605:45:51kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-09-0605:43:26WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-09-06_05-43-26-MoppelHelperGuild.csv
2021-09-0605:20:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-09-0605:16:20WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-09-06_05-16-20-6.9..csv
2021-09-0604:32:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0523:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-0521:45:51kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-09-0521:41:28WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-09-05_21-41-28-MoppelHelperGuild.csv
2021-09-0518:50:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-09-0518:45:13WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-09-05_18-45-13-5.9..csv
2021-09-0515:03:22stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0515:03:22stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-0509:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0509:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-0507:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0507:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-0506:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-0504:40:30stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0423:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-0418:45:51kotrola_importu_dat.shKontrolor4 - motivace data importovana
2021-09-0418:44:03WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_4 2021-09-04_18-44-03-motivace.csv
2021-09-0415:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0415:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-0409:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0409:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-0407:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0407:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-0406:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-0404:31:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0323:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-0320:20:50kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-09-0320:18:12WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-09-03_20-18-12-3.9..csv
2021-09-0315:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0315:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-0309:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0309:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-0307:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0307:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-0306:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-0304:38:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0223:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-0220:25:50kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-09-0220:21:05WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-09-02_20-21-05-2.9..csv
2021-09-0216:30:52kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-09-0216:29:30WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-09-02_16-29-30-MoppelHelperGuild.csv
2021-09-0215:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0215:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-0209:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0209:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-0207:50:52kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-09-0207:48:43WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-09-02_07-48-43-mot020921.csv
2021-09-0207:06:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0207:06:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-0206:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-0204:32:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0123:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-09-0120:35:50kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-09-0120:31:39WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-09-01_20-31-39-1.9..csv
2021-09-0115:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0115:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-0109:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0109:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-0107:12:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-09-0107:12:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-09-0106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-09-0104:32:58stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-3123:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-3120:20:50kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-08-3120:19:27WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-08-31_20-19-27-31.8..csv
2021-08-3115:41:11generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-3115:41:05doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-3115:40:28generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-3115:40:22cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2021-08-3115:40:22doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-3115:17:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-3115:12:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-3115:12:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-3115:12:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-3115:08:58hraci_novy-clen.shPridavam
2021-08-3109:45:50kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-08-3109:42:01WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-08-31_09-42-01-MoppelHelperGuild.csv
2021-08-3109:03:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-3109:03:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-3107:20:49kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-08-3107:18:20WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-08-31_07-18-20-MoppelHelperGuild.csv
2021-08-3107:07:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-3107:07:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-3106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-3104:33:15stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-3023:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-3015:09:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-3015:09:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-3010:15:51kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-08-3010:13:20WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-08-30_10-13-20-MoppelHelperGuild.csv
2021-08-3010:00:50kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-08-3009:59:23WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-08-30_09-59-23-MoppelHelperGuild.csv
2021-08-3009:55:48kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-08-3009:51:56WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-08-30_09-51-56-MoppelHelperGuild.csv
2021-08-3009:50:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-3009:40:46kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-08-3009:36:16WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-08-30_09-36-16-MoppelHelperGuild.csv
2021-08-3009:02:53stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-3009:02:53stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-3008:15:48kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-08-3008:12:58WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-08-30_08-12-58-mot300821.csv
2021-08-3007:02:39stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-3007:02:39stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-3006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-3004:31:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2923:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-2921:15:51kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-08-2921:11:25WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-08-29_21-11-25-29.8..csv
2021-08-2915:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2915:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2914:25:49kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-08-2914:24:18WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-08-29_14-24-18-mot290821.csv
2021-08-2909:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2909:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2907:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2907:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2906:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-2904:41:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2823:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-2821:32:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2821:32:11stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2821:15:09kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-08-2821:13:35WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-08-28_21-13-35-MoppelHelperGuild.csv
2021-08-2815:51:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2815:51:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2809:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2809:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2807:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2807:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2806:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-2804:38:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2723:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-2721:20:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2721:19:59generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-2721:19:50doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-2721:19:37generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-2721:19:31doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-2721:19:20generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-2721:19:14doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-2721:19:13cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2021-08-2721:12:15hraci_vylouceni-odesli.shada151
2021-08-2715:02:55stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2715:02:55stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2709:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2709:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2707:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2707:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2706:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-2704:37:10stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2623:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-2619:35:49kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-08-2619:33:30WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-08-26_19-33-30-MoppelHelperGuild.csv
2021-08-2619:05:50kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-08-2619:03:00WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-08-26_19-03-00-26.8..csv
2021-08-2615:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2615:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2609:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2609:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2608:10:46kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-08-2608:09:59WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-08-26_08-09-59-MoppelHelperGuild.csv
2021-08-2607:06:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2607:06:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-2604:32:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2523:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-2520:40:49kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-08-2520:35:01WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-08-25_20-35-01-mot250821.csv
2021-08-2515:06:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2515:06:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2509:09:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2509:09:16stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2507:13:56stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2507:13:56stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2506:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-2504:34:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2423:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-2421:15:36WEB - zmena prohresku - nero84 1137205 , Verotor , 2021-08-24 , Cechovni_expedice , Zaplacen odpůstek
2021-08-2415:08:21stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2415:08:21stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2409:03:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2409:03:01stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2407:50:47kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-08-2407:48:14WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-08-24_07-48-14-mot240821.csv
2021-08-2407:45:50kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-08-2407:41:19WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-08-24_07-41-19-MoppelHelperGuild.csv
2021-08-2407:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2407:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2406:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-2404:33:28stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2323:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-2315:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2315:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2312:55:47kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-08-2312:50:37WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-08-23_12-50-37-MoppelHelperGuild.csv
2021-08-2309:25:48kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-08-2309:23:12WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-08-23_09-23-12-MoppelHelperGuild.csv
2021-08-2309:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2309:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2308:05:47kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-08-2308:02:27WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-08-23_08-02-27-mot230821.csv
2021-08-2307:14:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2307:14:31stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-2305:20:47kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-08-2305:16:36WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-08-23_05-16-36-23.8..csv
2021-08-2304:31:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2223:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-2219:50:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-08-2219:47:09WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-08-22_19-47-09-22.8..csv
2021-08-2215:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2215:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2209:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2209:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2207:50:49kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-08-2207:45:29WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-08-22_07-45-29-MoppelHelperGuild.csv
2021-08-2207:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2207:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2206:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-2204:48:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2123:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-2121:05:49kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-08-2121:03:31WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-08-21_21-03-31-mot210821.csv
2021-08-2115:02:48stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2115:02:48stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2109:10:49kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-08-2109:06:33WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-08-21_09-06-33-MoppelHelperGuild.csv
2021-08-2109:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2109:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2107:02:52stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2107:02:52stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-2104:34:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2023:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-2015:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2015:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2012:55:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-08-2012:52:55WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-08-20_12-52-55-20.8..csv
2021-08-2009:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2009:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2007:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-2007:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-2006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-2004:31:11stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1923:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-1915:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1915:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1913:15:51kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-08-1913:13:06WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-08-19_13-13-06-mot190821.csv
2021-08-1909:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1909:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1907:40:49kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-08-1907:36:06WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-08-19_07-36-06-MoppelHelperGuild.csv
2021-08-1907:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1907:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-1904:31:00stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1823:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-1819:40:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-08-1819:37:31WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-08-18_19-37-31-18.8..csv
2021-08-1815:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1815:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1809:02:49stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1809:02:49stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1807:12:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1807:12:20stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1806:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-1804:32:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1723:00:09generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-1720:42:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1720:41:35generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-1720:41:26doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-1720:41:17generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-1720:41:11doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-1720:39:53generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-1720:39:47doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-1720:39:46cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2021-08-1720:30:52kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-08-1720:29:23WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-08-17_20-29-23-MoppelHelperGuild.csv
2021-08-1720:15:52kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-08-1720:13:37WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-08-17_20-13-37-17.8..csv
2021-08-1715:03:04stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1715:03:04stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1709:07:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1709:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1709:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1708:20:49kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-08-1708:16:09WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-08-17_08-16-09-MoppelHelperGuild.csv
2021-08-1707:02:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1707:02:54stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1706:51:34WEB - zmena prohresku - ecthelioni 863773 , Boadicea 40. Pyšná , 2021-08-17 , Cechovni_expedice , Reklamace prohřešku
2021-08-1706:47:56WEB - zmena prohresku - ecthelioni 863773 , Boadicea 40. Pyšná , 2021-08-17 , Motivace , Reklamace prohřešku
2021-08-1706:39:07stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1706:37:56hraci_novy-clen.shPridavam
2021-08-1706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-1704:33:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1623:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-1615:07:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1615:07:59stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1610:47:13stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1609:05:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-08-1609:03:03stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1609:03:03stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1608:25:48kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-08-1608:20:14WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-08-16_08-20-14-16.8..csv
2021-08-1607:08:20stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1607:06:46generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-1607:06:37doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-1607:06:20generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-1607:06:14doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-1607:06:11kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-08-1607:05:56generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-1607:05:43cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2021-08-1607:05:43doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-1607:02:51WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-08-16_07-02-51-MoppelHelperGuild.csv
2021-08-1607:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1607:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1606:55:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1606:54:44hraci_novy-clen.shPridavam
2021-08-1606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-1604:31:23stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1523:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-1515:41:29WEB - zmena prohresku - ecthelioni 836741 , zuzca , 2021-08-15 , Motivace , Reklamace prohřešku
2021-08-1515:37:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1515:37:03hraci_novy-clen.shPridavam
2021-08-1515:36:35hraci_vylouceni-odesli.sh
2021-08-1515:35:54stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1515:34:43hraci_novy-clen.shPridavam
2021-08-1515:34:19hraci_vylouceni-odesli.sh
2021-08-1515:34:01hraci_vylouceni-odesli.sh
2021-08-1515:29:17stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1515:24:33hraci_novy-clen.shPridavam
2021-08-1515:02:33stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1515:02:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1509:02:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1509:02:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1508:15:47kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-08-1508:12:32WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-08-15_08-12-32-MoppelHelperGuild.csv
2021-08-1507:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1507:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1506:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-1504:43:24stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1423:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-1415:02:51stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1415:02:51stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1409:02:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1409:02:32stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1407:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1407:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1406:55:46kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-08-1406:53:59WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-08-14_06-53-59-MoppelHelperGuild.csv
2021-08-1406:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-1404:36:59stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1323:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-1315:02:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1315:02:34stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1309:02:31stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1309:02:31stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1307:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1307:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1306:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-1304:33:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1223:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-1215:06:33stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1215:06:33stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1209:02:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1209:02:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1208:05:46kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-08-1208:01:16WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-08-12_08-01-16-MoppelHelperGuild.csv
2021-08-1207:02:41stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1207:02:41stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1206:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-1204:37:25stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1123:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-1120:20:46kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-08-1120:15:49kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-08-1120:15:38WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-08-11_20-15-38-11.8..csv
2021-08-1120:14:15WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-08-11_20-14-15-mot110821.csv
2021-08-1115:03:12stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1115:03:12stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1111:45:47kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-08-1111:44:08WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-08-11_11-44-08-MoppelHelperGuild.csv
2021-08-1109:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1109:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1107:02:47stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1107:02:47stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1106:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-1104:37:19stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1023:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-1015:02:35stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1015:02:35stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1009:03:06stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1009:03:06stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1008:31:54generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-1008:31:45doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-1008:31:32generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-1008:31:27doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-1008:31:14generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-1008:31:08cechovni_budovy_event-csv_import.sh0
2021-08-1008:31:08doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-1008:00:47kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-08-1007:59:44WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-08-10_07-59-44-MoppelHelperGuild.csv
2021-08-1007:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-1007:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-1006:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-1004:37:27stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-0923:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-0920:45:53kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-08-0920:40:55WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-08-09_20-40-55-MoppelHelperGuild.csv
2021-08-0920:32:37WEB - zmena prohresku - nero84 1137205 , Verotor , 2021-08-09 , Motivace , Splněno 7x motivace
2021-08-0920:30:49kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-08-0920:28:56WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-08-09_20-28-56-9.8..csv
2021-08-0915:10:05stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-0915:10:05stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-0909:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-0909:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-0908:46:31kotrola_importu_dat.shKontrolor3 - motivace data importovana
2021-08-0908:45:47kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-08-0908:44:48WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-08-09_08-44-48-MoppelHelperGuild.csv
2021-08-0908:42:55WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_3 2021-08-09_08-42-55-mot090821.csv
2021-08-0907:09:32stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-0907:09:32stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-0906:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-0904:31:16stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-0823:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-0818:47:22hraci_vylouceni-odesli.shH-Avenger
2021-08-0815:02:38stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-0815:02:38stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-0809:02:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-0809:02:34stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-0808:27:22hraci_vylouceni-odesli.shPyrotechnik
2021-08-0807:02:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-0807:02:46stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-0806:35:47kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-08-0806:34:10WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-08-08_06-34-10-MoppelHelperGuild.csv
2021-08-0806:00:01doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-0804:43:01stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-0723:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-0715:02:42stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-0715:02:42stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-0709:02:34stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-0709:02:34stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-0708:05:46kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-08-0708:02:52WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-08-07_08-02-52-7.8..csv
2021-08-0707:02:45stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-0707:02:45stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-0706:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-0704:30:46stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-0623:00:08generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-0615:02:50stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-0615:02:50stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-0609:02:44stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-0609:02:44stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-0607:02:43stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-0607:02:43stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-0606:15:48kotrola_importu_dat.shKontrolor1 - motivace data importovana
2021-08-0606:13:26WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_1 2021-08-06_06-13-26-MoppelHelperGuild.csv
2021-08-0606:00:02doplneni_vyroby_surovin.sh0
2021-08-0604:37:14stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-0523:00:07generator_seznamu_vb_v_mysql.sh0
2021-08-0515:02:37stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-0515:02:37stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-0510:20:47kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-08-0509:02:36stazeni_dat_z_webu.sh0
2021-08-0509:02:36stazeni_dat_z_webu-kontrola_0_hodnot.sh0
2021-08-0508:55:47kotrola_importu_dat.shKontrolor2 - motivace data importovana
2021-08-0508:53:23WEB - nahrany data motivaci - Kontrolor_2 2021-08-05_08-53-23-5.8..csv
2021-08-0508:53:05WEB - zmena prohresku - nero84 781660 , moldanubia , 2021-08-05 , Motivace , Zaplacen odpůstek
2021-08-0507:15:49kotr